Ge fler möjlighet att resa, studera och arbeta inom EU

Fortfarande finns stora hinder för att synskadade ska kunna resa på lika villkor som andra inom EU. Det innebär också begränsningar i möjligheterna att studera och arbeta i andra länder. Vi vill att det nya Europaparlamentet prioriterar frågor som främjar den fria rörligheten för fler, både inom och mellan EU:s stater.

 • EU:s funktionshinderskort. Kortet har hittills varit ett pilotprojekt begränsat till endast åtta EU-länder och har implementerats på frivillig basis. Europeiska kommissionen har lagt ett lagförslag som skulle utvidga kortets omfattning så att funktionsnedsättning erkänns på likartat sätt inom hela EU. Det skulle underlätta likvärdig tillgång till tjänster och förmåner för personer med funktionsnedsättning som reser, studerar eller arbetar i andra EU-länder. Vi vill att Europaparlamentet stöder utarbetandet av ett sådant EU-gemensamt kort.
 • Passagerarrättigheter. För att vara fullt inkluderade i samhället behöver personer med synnedsättning kunna röra sig och resa självständigt, lika fritt som vilken annan person som helst i EU. Vi vill därför att EU:s regelverk för passagerarrättigheter uppdateras på viktiga punkter.
  1. Flygtransport: Inför förbud mot att neka ombordstigning för personer med synnedsättning eller deras ledarhundar av säkerhetsskäl. Flygbolagen ska ha skyldighet att tillhandahålla gratis biljett om de kräver att en synskadad passagerare har en medföljande person.
  2. Vägtransport: Inför en skyldighet att tillhandahålla assistans/ledsagning även vid lokal- och regional kollektivtrafik, inte endast vid gränsöverskridande resor och längre inrikesresor.
  3. Järnvägstransport: Utöka rätten till assistans/ledsagning för resenärer med synnedsättning så att tjänsten inte begränsas till enbart större stationer eller genom att förhandsanmälan krävs lång tid i förväg.

Förenkla vardagen för många genom ökade krav på tillgänglighet

EU:s tillgänglighetsdirektiv är ett steg i rätt riktning men fokuserar i huvudsak på digital tillgänglighet. Det täcker inte områden som är viktiga för att vardagen ska fungera för synskadade. Vi vill att direktivet utökas med bland annat följande:

 • Information om innehåll och sammansättning av livsmedelsprodukter. Det finns redan lagstiftning på plats om märkning av läkemedel med
  punktskrift. Synskadade konsumenter måste även kunna få motsvarande
  information om livsmedel och andra dagligvaror.
 • Hushållsapparater. Pekplattor och displayer gör att en stor del av dagens hushållsapparater är oanvändbara för den som inte ser. Tillgänglighetskrav behöver införas så att sådan utrustning kan användas även av synskadade.

Säkra rätten att rösta med bevarad valhemlighet

Personer som är blinda eller har en svår synnedsättning kan fortfarande inte rösta självständigt och med bevarad valhemlighet. Det gäller både för svenska val och valet till EU-parlamentet. Vi vill att EU sätter en standard för hur val ska göras tillgängliga för så många som möjligt.

Europaparlamentet tog i maj 2022 initiativ till en resolution om att reformera EU:s vallagstiftning, inkluderande en ny artikel som kräver lämpliga åtgärder för att garantera rätten för personer med funktionsnedsättning att rösta självständigt och i hemlighet, friheten att välja assistans vid röstning och att poströstning ska vara fullt tillgänglig.

Vi förväntar oss att det nya EU-parlamentet fortsätter att trycka på EU-rådet för att resolutionen ska antas, i syfte att åstadkomma konkreta framsteg i de europeiska valen 2029.

Frågor?

Kontakta Per Wictorsson, intressepolitisk chef på Synskadades Riksförbund. Du når honom på per.wictorsson@srf.nu samt 08-39 93 36.