Synskadades Riksförbund tillstyrker att staten även framöver ska ansvara för ledarhundsverksamheten. Vi anser dock att detta ska göras enligt samma modell som idag, där staten står för finansiering och stöd vid upphandling samt är behjälpliga med formulering av avtal, samt ansvarar för tillsynen över verksamheten. Vi avstyrker förslaget om att ansvaret för ledarhundsverksamheten ska flyttas från Synskadades Riksförbund till en förvaltningsmyndighet. Vi anser istället att ansvaret för verksamheten även framöver ska ligga på Synskadades Riksförbund. Vi avstyrker därmed även förslaget om att ansvaret för verksamheten ska överföras till myndigheten för delaktighet, eftersom ett sådant ansvar skulle ta fokus från myndighetens viktiga grunduppdrag. Synskadades Riksförbund tillstyrker förslaget om att kravet på stabil social situation slopas vid bedömningen av ansökan om dispositionsrätt. Vi tillstyrker även förslaget om att ansvarig myndighet ska kunna begära rättelse av innehavaren av dispositionsrätt till ledarhund. Vi tillstyrker att beslut enligt den nya lagen om dispositionsrätt ska kunna överklagas.

Läs remissvaret i sin helhet.