Genom att donera eller testamentera till SRF kan du vara säker på att pengarna verkligen kommer synskadade tillgodo. Vi tar tacksamt emot din gåva – inget bidrag är för litet. Alla arv och gåvor är skattefria.

Vid arv av värdepapper och fast egendom är det SRF som säljer dessa inom ramen för vår kapitalförvaltningspolicy.

För dem som vill stödja vårt påverkansarbete och vår ver­ksamhet, anger vi vårt 90-kontonummer i samband med kampanjer, utspel och informationsinsatser av olika slag.

I vår medelsanskaffning och marknadsföring ska både text och bilder genomsyras av respekt för oss som grupp och individer.

SRF sysslar aldrig med bössinsamlingar. Vi deltar inte i insamlingsgalor eller liknande aktiviteter som skapar eller förstärker negativa attityder till oss. Vi samarbetar heller inte med tredje part som tillämpar en aggressiv och tveksam marknadsföringsmetod.

I fall av tvistiga gåvor hanteras de med största respekt för givaren och återbetalas skyndsamt efter kontakt med givaren i sin helhet till kontotransaktionen utgått från.

Hur används pengarna jag donerar till Synskadades Riksförbund?

  • Stöttar ögonforskning.
  • Är pådrivande inför politiska beslut.
  • Jobbar för att fler synskadade ska få ett arbete.
  • Stödjer landets ledarhundsförare.
  • Ordnar kurser, resor och läger.
  • Stärker synskadades situation i utvecklingsländer.
  • Lär ut punktskrift, bland mycket annat.
  • För att finansiera vår verksamhet ska organisationen också kunna ta emot pengar från sponsring av både privat­personer och företag. Det förutsätts då att det inte finns några krav från givaren som på något sätt motverkar vår värdegrund eller våra mål och syften.

Däremot accepterar vi att givaren använder sin medverkan för att stärka sitt varumärke som en del av sitt sociala stödarbete, där de exempelvis anger att ”vi stöder Synskada­des Riksförbunds viktiga arbete”.

Granskning och transparens

Synskadades Riksförbund granskas av auktoriserad revisor och revisionsberättelsen återfinns i årsredovisningen. Årsredovisningen och verksamhetsberättelser återfinns på hemsidan, www.srf.nu.

Av de insamlade medlen går 75 procent till verksamheten.

SRF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och följer deras regler och föreskrifter.

 

Logotyp Tryggt givande, givasverige

Märkningen Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor.

Läs mer om Kvalitetskoden här: https://www.givasverige.se/kvalitet-styrning/