Tomas Wallén, ordförande för Synskadades Riksförbund Uppsala län och Nanna Nygren, ombudsman Synskadades Riksförbund Uppsala län debatterar i UNT om hur Uppsala kommun bättre kan efterleva funktionsrättskonventionen. Ett bra exempel på hur opinionsbildning kan bedrivas lokalt:

"När Uppsala kommun planerar för utformning och dimensionering av gator och torg tas sällan hänsyn till oss som har en synnedsättning. Detta blir i bästa fall besvärligt, i värsta fall livsfarligt för oss. Synskadades Riksförbund har vid upprepade tillfällen pekat på likartade tillgänglighetsbrister i kommunens detaljplaner för ny- och ombyggnationer av olika kvarter, utan gehör.

Att ha en synnedsättning innebär särskilda utmaningar när det kommer till att orientera sig. Föreställ dig hur det är att endast kunna uppmärksamma sådant som är en meter framför dig eller på vardera sidan. Är du helt blind kan du med känseln endast uppfatta det som finns på marken eller strax ovanför, med fötterna eller med hjälp av vit käpp. Då skulle du missa hinder som finns i huvudhöjd. Dessutom kan du inte samspela med cyklister och bilister, vilket kan bli livsfarligt.

Något annat du skulle bli varse är hur svårt det är att hålla rak kurs då det inte finns något att följa. I dessa lägen är vi beroende av ledstråk. Där det inte är möjligt att ha en mur, vägg eller en kantsten att följa kan räfflade markplattor i stråk, som är taktilt och visuellt kontrasterande mot övrigt underlag, vara lösningen. Även när det inte finns en rak kant vid ett övergångsställe att ta ut riktningen från blir det mycket farligt då du riskerar att riktas snett ut i gatan, kanske till och med ut i en korsning med livet som insats.

Men det går att planera och bygga så att man underlättar för oss med synnedsättning.

I Boverkets föreskrifter och allmänna råd ALM (BFS 2011:5) finns bestämmelser om tillgänglighet för olika grupper med funktionsnedsättningar. Här står bland annat att en gångyta ska vara minst två meter bred, fri från hinder och väl avskild från cykelbana och körbana. Vad gäller ledstråk säger de allmänna råden att de ska kontrastera mot omgivningen både visuellt och taktilt. Det står också att gräskanter, murar, staket, kanter och fasader är naturliga avgränsningar som kan underlätta orienteringen för personer med synnedsättning. Det framgår också att kantsten bör finnas kvar vid övergångsställen så att synskadade kan ta ut riktningen över gatan.

Vid flera tillfällen har vårt förbund lämnat in samrådssynpunkter på detaljplaner till Uppsala kommun, bara under de senaste 1,5 åren avseende 17 olika detaljplaner. Oftast återkommer samma typ av brister som strider mot föreskrifterna ovan och gör det otryggt och ibland omöjligt för oss med synnedsättning att orientera oss.

I 76 procent av samrådssvaren har SRF påpekat att gångbanorna är för smala utifrån Boverkets föreskrifter. Lika ofta förekommer det att man blandat gående och cyklister. I 71 procent av detaljplanerna ser inte utrymme för ledstråk ut att finnas. Hos 59 procent förekommer felriktade kantstenar och/eller otillräckligt utrymme vid övergångsställen.
Våra synpunkter har inte lett till att vi fått gehör hos kommunen mer än i något enstaka fall. Ofta har man hänvisat till att det är något man ska ta hänsyn till senare i planeringsprocessen, men så har inte skett. I stället kan vi konstatera att senare års nybyggnadsområden innehåller många av ovannämnda brister, till exempel vid Råbyvägen, Fyrislundsgatan och i Rosendal.

Om kommunen gör rätt från början och följer tillgänglighetsföreskrifterna undviker man att senare behöva göra om. Dessutom bidrar de till att vi med synnedsättning undviker livsfara.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som trädde i kraft i Sverige 2009, innehåller krav på tillgänglighet. Tanken utifrån konventionen är att man ska göra rätt från början. Nya byggnader och miljöer ska göras tillgängliga och befintliga ska ändras där det går.

Vi i Synskadades Riksförbund Uppsala län uppmanar därför politiker och tjänstemän i Uppsala kommun att efterleva funktionsrättskonventionen, och följa Boverkets föreskrifter om tillgänglighet i detaljplaner.

Var med och bidra till ett offentligt rum för alla."

Artikeln publicerades först i Upsala Nya Tidning, länk här.