EU:s tillgänglighetsdirektiv trädde i kraft i juni 2022, och nu har riksdagen röstat ja till att införa direktivet i Sverige.

Lagen syftar till att öka tillgängligheten till produkter och tjänster på den inre marknaden, särskilt för personer med funktionsnedsättning.

Lagen omfattar datorer, läsplattor, självbetjäningsautomater och terminalutrustning som används för elektronisk kommunikation eller för åtkomst till audiovisuella medietjänster. Tjänster som ingår är e-handel, banktjänster, e-böcker, elektroniska kommunikationstjänster, passagerartransporttjänster och vissa tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster.

Den inkluderar även bestämmelser om CE-märkning, marknadskontroll och tillsyn.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 28 juni 2025. För att lagen ska kunna tillämpas kan det behöva göras grundlagsändringar i tryckfrihetsordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Regeringen bör därför tillsätta en grundlagsutredning så snart som möjligt för att undvika konflikter som kan behöva lösas av domstolarna.

Synskadades Riksförbund hoppas att tillgänglighetsdirektivet kommer att göra det lättare för personer med synnedsättning att ta del av produkter och tjänster på lika villkor som seende personer.