Om utlandsresestipendiet

  • Stipendium kan sökas för utlandsresa med syfte att få stimulerande kontakt genom att träffa synskadade i andra länder eller delta i idrottsutbyte inom handikappidrott i andra länder, tävlingar eller träning.
  • Sökande måste vara synskadad med minst 75%. Intyg som styrker synskadan ska bifogas ansökan. Det bör framgå av intyget hur stor synbortfall sökande har.
  • Sökande ska vara svensk medborgare och bosatt i Sverige.
  • Sökande bör utöver svenska kunna tala ytterligare ett eller flera språk hjälpligt.
  • Stipendium kan sökas av enskild person eller av grupp.
  • Ledsagare får medfölja vid behov.
  • Efter resan ska en reserapport skickas in till Synskadades Riksförbund, som skickar rapporten till förvaltaren av fonden. Reserapport ska skickas in senast två månader efter avslutad resa.
  • Fonden utlyses två gånger om året, vår och höst. SRF:s arbetsutskott fattar besluten.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 15 april för resor som genomförs under tiden juli innevarande år till och med juni nästkommande år, samt den 15 oktober för resor som genomförs året efter. Läs riktlinjerna innan du ansöker. Ansök här

Rutiner och beslut

Ansökan ska innehålla presentation av resmål, syfte och upplägg av resan, detaljerad kostnadsberäkning och uppgift om sökt belopp. Det ska också stå ifall du som söker har fått eller sökt bidrag från annan bidragsgivare för samma ändamål. Om du tänker ta semester i samband med resestipendiet behöver du skriva om det i din ansökan. Om ansökan inte är komplett, avslås den.

Beviljat stipendium betalas ut när du har skickat in bokningsbekräftelse, kvitto eller motsvarande dokument. Utbetalning görs av banken inom några veckor efter inkommet underlag. Stipendiet kan rekvireras inom ett år från det att beslutet meddelats den sökande.

SRF följer Utrikesdepartements avrådanslista och det kan vara grund till avslag.

I beslutsprotokollet står endast initialer eller ärendenummer på sökande på grund av GDPR.

Vi prioriterar sökande som inte beviljades stipendium tidigare.

Stipendium till grupp ska ges med belopp per deltagare.

Reserapporten ska skickas in senast två månader efter avslutad resa. Den ska innehålla detaljerade information om resan och personliga upplevelser. Person som inte insänt reserapport, kan endast i undantagsfall erhålla nytt stipendium. Reseberättelse är en obligatorisk del av redovisningen och den ska vara utförlig. Om den inte inkommer trots påminnelser är sökande återbetalningsskyldig.

Observera! Om sökande ändrar destination eller andra relevanta avvikelser från ansökan förekommer måste denne kontakta den ansvarige handläggaren innan avresan. Om resan inte genomförs efter att pengarna har rekvirerats måste sökande kontakta Arbetsutskottet för eventuell förflyttning av stipendiet eller återbetalning.

Permutationer

Kammarkollegiet beslutade 1988-01-26 att bifalla begäran av Götabanken att få dela ut högst tio stipendier ur fonden årligen.

Kammarkollegiet beslutade 2003-07-08 att det utav den årliga behållna avkastningen från Lars Norrmans testamentsstiftelse får delas ut högst 40 stipendier.

Kontakt

Paulina Korbak
Telefon: 08-39 92 90
Mejl: enskildabidrag@srf.nu