Mindre än en fjärdedel av synskadade kvinnor i yrkesverksam ålder arbetar heltid. Som en konsekvens får många ekonomiska svårigheter där de behöver ta från eget kapital eller behöver försörjningsstöd från kommunen.

Det var 18 procent av kvinnorna, jämfört med 12 procent av männen, som hade haft svårigheter att betala löpande utgifter.

I förlängningen drabbas kvinnor i högre grad av ohälsa. Vi ser hur fler kvinnor än män har sjuk- eller aktivitetsersättning, 30 procent jämfört med 18 procent för männen.

Denna orättvisa följer med in i äldreåren, där synskadade kvinnor är mer ekonomiskt utsatta, har sämre boende och som en följd får olika hälsoproblem. Med åldern utsätts de för en slags trippeldiskriminering, med andra ord.

Men yngre kvinnor då? Ser det inte bättre ut där?

När vi exempelvis tittar på andelen studerande är det sex procent av våra kvinnliga medlemmar som studerar, men fler än dubbelt så många män gör det. En siffra som går tvärtemot samhällsutvecklingen i övrigt, där kvinnor i regel oftare studerar än män.

Siffrorna är alarmerande. Det finns mycket kvar att göra.

Vi jobbar med dessa frågor varje dag på Synskadades Riksförbund. Nu behöver regering, näringsliv och myndigheter lägga i en högre växel för att förbättra levnadsvillkoren för alla kvinnor. 

 

Statistiken kommer från SRF:s medlemsundersökning från 2021.