Protokoll


Art:             Representantskapsårsmöte 

Tid:            Lördag 26 april 2014 Klockan 10.00 - 16.30 

Plats:          Karlskoga Folkhögskola, Karlskoga

 

Närvarande: 28(tjugoåtta)röstberättigade ombud och 5 (fem) röstberättigade från styrelsen. Totalt 33 (trettiotre) röstberättigade. 7 (sju) övriga personer. 

§ 1              Mötets öppnande – minnesstund.

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat varefter en tyst minut för de avlidna medlemmarna hölls. 

§ 2              Ombudsupprop och fastställande av röstlängd.

Namnupprop genomfördes. Deltog gjorde 28 (tjugoåtta) ombud samt 5 (fem) från distriktstyrelsen. Röstlängden fastställdes till 33 (trettiotre) personer. 

§ 3              Årsmötets stadgeenliga utlysande.

Årsmötet fastställde att kallelsen till mötet skett i enlighet med stadgarna. 

§ 4              Fastställande av föredragningslista.

Föredragningslistan som varit utsänd med kallelsen godkändes. 

§ 5              Val av presidium

a.     Ordförande

Till ordförande för årsmötet beslutades:

-         att välja Roland Gustafsson, SRF: förbundsstyrelse

b.     Vice ordförande

Till vice ordförande för årsmötet beslutades:

-         att välja Agneta Elfving

c.     Sekreterare

Till sekreterare för årsmötet beslutades:

-         att välja Charlotte Åkerlind och  Sandra Johansson

d.     Två justerare till dagens protokoll

Till att justera dagens protokoll beslutades:

-         att välja Dan Wakman och Margareta Rydemalm till justerare.

e.     Tre rösträknare och en valförrättare

Till rösträknare och valförrättare beslutades:

-         att väja till Anita Westman, Ann Lennermark, Kristina Johansson och Gun-Britt Lundkvist till rösträknare

-         att välja Ann Lennermark till valförrättare

f.       Referent

Till referent för dagens möte beslutades:

-         att välja Sandra Johansson till referent för mötet. 

§ 6              Rapporter

a.     Från styrelsen

Ove Nilsson rapporterade om verksamheten från distriktstyrelsen. Inför valet kommer vi att ha ett möte med landstingspolitiker. Ett möte med färdtjänst kommer att bli i maj. Arbetet fortsätter med tillgänglighet och ny teknik. Vi kommer att ha en dag med information om Iphone. Distriktet har varit mycket engagerade i riksförbundets 125 års jubileumet. Fredagkvällen går i Örebros tecken. Viktigt är käpparaden som går genom Örebro, från Järntorget till Olof Palmes torg.

Dit är även politiker inbjudna till för att kunna se och utvärdera övergångsställen runt torget. Årsmötet beslutade:

-         Att godkänna rapporten. 

b.     Från lokalföreningarna

Irene Broström rapporterade från SRF Bergslagens verksamhet. 2013 har vi mist många medlemmar. Månadsmöten varje månad som är varannan gång i Nora och varannan månad i Lindesberg. Studiecirkel i båda kommunerna. Resa till Skultuna och Åsby handelsträdgård. Inför hösten träffades föreningen på Uskavi. Vita käppens dag var i Hällefors med Inger Gustafsson som värd. En del hittades i cityn som behövde åtgärdas. Jullunch intogs på Ringaby herrgård som inte var helt handikappvänligt.

Kristina Johansson från SRF Karlskoga Degerfors rapporterade. Livlig verksamhet med många medlemsmöten. Ökat medlemsantal under åren. Har haft ett möte i Degerfors annars ligger mötena i Karlskoga. Jan Broman är med i samrådsgruppen på lasarettet. Där man fått ett nytt kösystem.

Från SRF Sydnärke rapporterade Mickael Sandqvist. Det bästa mötet var sommarresan till Vinön där man blev guidad runt ön. Yvonne Lennartsson som var syninstruktör har gått i pension och tyvärr så tillsätter inte kommunen någon efter henne. Hallsbergsgruppen träffas varannan vecka istället för varje vecka efter att Yvonne har slutat. Kumlagruppen träffas en gång i månaden. Åke Minsberg och Berit Nilsson håller i programmet där. I KHR finns det representanter i alla kommuner som finns i lokalföreningen. I maj kommer föreningen att ha en träff där alla ska bowla.

Från SRF Örebro kommun rapporterade Fredrik Sterner. Öppet hus träffarna har varit på Rostahemmet i Örebro där ett tiotal deltagare varit med. Tony Eriksson har lett läsecirkel. Ny ordförande i föreningen är Roger Alexandersson. Föreningen kommer att flytta in till nya Föreningarnas Hus på Slottsgatan. Dan Wakman rapporterade från NYA-gruppen. Gruppen träffas varannan vecka. Ett möte har varit att åka folkrace. Alla medlemmar från länet är välkomna till träffarna eftersom det är den enda lokalföreningen som har den här typen av verksamhet.

    Årsmötet beslutade

-         att godkänna rapporterna. 

§ 7              Styrelsens redovisningshandlingar

a.     Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen som varit utsänd med kallelsen lästes upp rubriksvis samt hela slutordet.

Årsmötet beslutade:

-         att fastställa samt lägga berättelsen till handlingarna. 

b.     Ekonomisk berättelse

Den ekonomiska berättelsen har också varit utsänd tillsammans med kallelsen och ansågs föredragen.
Beslut: se § 9. 

c.     Balansräkningen.

Balansräkningen har också varit utsänd tillsammans med resten av handlingarna och ansågs föredragen.
Beslut: se § 9. 

§ 8              Revisorernas berättelse

Anita Westman föredrog revisorernas berättelse. Årsmötet beslutade:

-         att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 

§ 9              Ansvarsfrihet för distriktets styrelse

                   Årsmötet beslutade:

-         att bevilja ansvarsfrihet för distriktets styrelse för 2013 samt,

-         att fastställa resultat och balansräkning för år 2013. 

§ 10            Ersättningar

a)     Styrelsen

Årsmötet beslutade:

-         att arvodet till styrelseledamöterna blir 16.000 kronor att fördelas inom sig.

 b)     Revisorerna

Årsmötet beslutade:

-         att arvodet till lekmanna revisorn blir 1.000 kronor. 

c)     Studieorganisatör

Årsmötet beslutade:

-         att arvodet till studieorganisatör blir 3.000 kronor. 

d)     Biträdande studieorganisatör

Årsmötet beslutade:

-         att arvodet till biträdande studieorganisatör blir 1.000 kronor. 

e)     Reseersättning

Årsmötet beslutade:

-         att reseersättning följer de statliga normerna dvs 18,50 per mil. 

§ 11            Val

a)     Ordförande på ett år

Årsmötet beslutade:

-          att välja Ove Nilsson, omval, till ordförande på ett år. 

b)     Två styrelseledamöter på två år

Årsmötet beslutade:

-         att välja Fredrik Sterner, David Lindberg, omval, till styrelseledamöter på 2 år.

c)     Valberedning

Årsmötet beslutade:

-         att välja Margareta Rydemalm, Agneta Elfving, till valberedning

-         att utse Margareta Rydemalm till sammankallande 

d)     Två revisorer plus ersättare

Årsmötet beslutade:

-         att välja Carl-Göran Alzén som ordinarie lekmanna revisor och Ann Lennermark som ersättare.

-         att välja revisionsbyrån Grant Thornton (Annika Åhman) som auktoriserad revisor. 

e)     Studieorganisatör på ett år

Årsmötet beslutade:

-         att välja Margareta Rydemalm som studieorganisatör på ett år. 

f)       Biträdande studieorganisatör på ett år

Årsmötet beslutade:

-         att välja som Ingegerd Helander biträdande studieorganisatör på ett år. 

g)     Representant till ABF

Årsmötet beslutade:

-         att välja Margareta Rydemalm till representant till ABF 

h)     Ledamot till Länshandikapprådet 2015-2018

Årsmötet beslutade:

-         att välja Cecilia Ramstedt till ordinarie ledamot i Länshandikapprådet.

-         att välja Klas-Olof Jansson till ersättare i Länshandikapprådet. 

i)       Ledamöter till Brukarrådet 2015-2018

Årsmötet beslutade:

-         att välja Leif Stockhult, Ove Nilsson, Agneta Elfving, Sandra Johansson, Inger Gustavsson till ordinarie ledamöter i brukarrådet.

-         att välja Christina Svalinder, Jan Broman, Jenny Malmkvist, Åke Minsberg och Margareta Rydemalm till ersättare i brukarrådet 

j)       Ombud till SRFs kongress

Årsmötet beslutade:

-         att välja Ove Nilsson, Agneta Elfving, Sandra Johansson, som ordinarie ombud till SRFs kongress.

-         att välja Cecilia Ramstedt, Margareta Rydemalm, Fredrik Sterner, Dan Wakman som ersättare till SRFs kongress. 

§ 12            Uttalanden

Styrelsen har arbetat fram ett uttalande om brister i lagförslag om otillgänglighet som grund för diskriminering.

                   Årsmötet beslutade:

-         att anta uttalandet. 

§ 13            Riktlinjer för verksamheten och kommande verksamhet.

a)     Distriktets verksamhet 2014

Årsmötet beslutade:

-         att fastställa verksamhetsplanen för 2014 och 2015 med tillägg:

-         Under punkt 3 att ha en helgkurs för arbetslösa där man diskuterar deras situation.

-         Att ge styrelsen i uppdrag att ordna kurs i

1. arbetsmarknad 2.hälsa och 3.rådsutbildning under 2015.

b)     Vita käppens dag

Årsmötet beslutade:

-         att SRF Karlskoga Degerfors ordnar vita käppens dag 15 oktober. 

c)     Övrigt

Ingen övrig verksamhet att besluta om. 

§ 14            Fastställande av budget 2014 samt budgetförslag 2015.

                   Budget för 2014 och budgetförslag för 2015 var utsänt med kallelsen.

                   Årsmötet beslutade:

-         att fastställa budget för 2014.

-         att fastställa budgetförslag för 2015.-          

§ 15            Medlemsavgift 2015

                   Årsmötet beslutade:

-         att medlemsavgiften för 2015 är oförändrad75 kronor. 

§ 16            Avslutning

Roland Gustafsson tackar för förtroende att få leda mötet.

Ingrid Görtz tackar för att arbetsnämnden får vara med på årsmötet. Hälsning från Rose-Marie Frebran, Elvy Olsson och Gerd Engman. Till hösten blir det ett möte, onsdag 24 september, med arbetsnämnden med lunch och något annat trevligt. Arbetsnämnden har pengar som man kan söka bidrag från, både från enskild medlem samt från lokalföreningen.

Ove Nilsson avtackar Roland för sitt arbete idag samt Bitte Sjölin och Åke Minsberg för sitt arbete i valberedningen samt Anita Westman för sitt arbete som revisor. Samt förklarade mötet för avslutat.