Protokoll


Art:             Representantskapsårsmöte 

Tid:            Lördag 23 april 2016 Klockan 13:00 – 16:30 

Plats: ABF-lokal, Fredsgatan 18, Örebro

 

Nrvarande: 40 personer

 

§ 1              Mötets öppnande – minnesstund.

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat varefter en tyst minut för de avlidna medlemmarna hölls.

 § 2              Ombudsupprop och fastställande av röstlängd.

Namnupprop genomfördes. Deltog gjorde 26 synskadade medlemmar samt 7 från distriktsstyrelsen, 5 stödjande medlemmar och 2 övriga. Röstlängden fastställdes till 33 personer.

 § 3              Årsmötets stadgeenliga utlysande.

Årsmötet fastställde att kallelsen till mötet skett i enlighet med stadgarna.

 

§ 4              Fastställande av föredragningslista.

Föredragningslistan som varit utsänd med kallelsen godkändes.

 § 5              Val av presidium

a.  Ordförande

Till ordförande för årsmötet beslutades:

-    att välja Carina Dahl, region Örebro län till ordförande för årsmötet.

b.  Vice ordförande

Till vice ordförande för årsmötet beslutades:

-    att välja Ove Nilsson till vice ordförande.

c.   Sekreterare

Till sekreterare för årsmötet beslutades:

-    att välja Sandra Johansson som sekreterare.

d.  Två justerare till dagens protokoll

Till att justera dagens protokoll beslutades:

-    att välja Margareta Rydemalm och Agneta Elving till justerare.

e.  Tre rösträknare och en valförrättare

Till rösträknare och valförrättare beslutades:

-    att väja till Anita Karlsson, Kristina Eriksson och Charlotte Åkerlind till rösträknare

-    att välja Anita Karlsson till valförrättare

f.   Referent

Till referent för dagens möte beslutades:

    att välja Birgitta Karlsson till referent för mötet.

 § 6              Rapporter

a.  Från styrelsen

Ove Nilsson rapporterade från styrelsen. Från 1 januari ligger arbetsgivaransvar hos SRF Örebro län. Han gav information om hur arbetet har lagts upp i distriktet och kansliet. Ekonomihanteringen tar för mycket tid för övrig verksamhet så därför tittar man just nu om man kan lösa ekonomidelen med extern hjälp.

-    Att lägga rapporten till handlingarna.

 b.  Från lokalföreningarna

Från SRF Bergslagen rapporterar Irene Broström. Föreningen har medlemsmöten en gång i månaden med olika socialt inslag. Ingegerd Helander informerade om arbete med tillgängligheten i Lindesberg.

 Från SRF Sydnärke rapporterar Michael Sandqvist. 

Man fortsätter med sociala träffar i Kumla och Hallsberg med få deltagare.

 Från SRF Karlskoga Degerfors rapporterade Kristina Johansson.  Föreningen har sociala träffar 2 gånger varje månad samt studiecirklar och en yngre grupp.

 Från SRF Örebro kommun rapporterade Roger Alexandersson. Föreningen har hittat sin plats i Föreningarnas hus och försöker att vara aktiva på de husmöten som anordnas. I övrigt fortsätter den sociala verksamheten med öppet hus.

Från NYA-gruppen rapporterade Dan Wakman.  Många av deras aktiviteter har varit tillsammans med distriktet för att fler ska ha möjlighet att delta.

 § 7              Styrelsens redovisningshandlingar

a.  Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen som varit utsänd med kallelsen lästes upp rubriks vis samt hela slutordet.

Årsmötet beslutade:

-    att fastställa berättelsen med ändringarna samt därefter lägga den till handlingarna.

 b.  Ekonomisk berättelse

Den ekonomiska berättelsen har också varit utsänd tillsammans med kallelsen och ansågs föredragen.
Årsmötet beslutade:

-    Att fastställa resultaträkningen för år 2015.

c.   Balansräkningen.

Balansräkningen har också varit utsänd tillsammans med resten av handlingarna och ansågs föredragen.
Årsmötet beslutade:

-    Att fastställa balansräkningen för år 2015.

 § 8              Revisorernas berättelse

Carl-Göran Alzén föredrog revisorernas berättelse. Årsmötet beslutade:

-    att godkänna och lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

 § 9              Ansvarsfrihet för distriktets styrelse

                   Årsmötet beslutade:

-    att bevilja ansvarsfrihet för distriktets styrelse för 2015.

§ 10            Fråga om antal ledamöter i styrelsen

Ett förslag är att styrelsen blir 5 ledamöter. Diskuterade olika förslag på hur vi ska forma styrelsen.

Årsmötet beslutade:

-    att styrelsen består av 5 ledamöter.

 § 11            Ersättningar

a)  Styrelsen

Årsmötet beslutade:

-    att arvodet till styrelseledamöterna blir 16 000 kronor att fördelas inom sig samt 200 kronor i sammanträdesarvode vid varje sammanträde.

 b)  Revisorerna

Årsmötet beslutade:

-    att arvodet till förtroendevalda revisorn blir 1 000 kronor.

c)  Studieorganisatör

Årsmötet beslutade:

-    att arvodet till studieorganisatör blir 3 000 kronor.

d)  Biträdande studieorganisatör

Årsmötet beslutade:

-    att arvodet till biträdande studieorganisatör blir

1 000 kronor.

 e)  Reseersättning

Årsmötet beslutade:

-    att reseersättning blir med billigaste färdsätt och vid eget bil följer de statliga normerna dvs 18,50 per mil.

 § 12            Val

a)  Ordförande på ett år

Årsmötet beslutade:

-    att välja Ove Nilsson, omval, till ordförande på ett år.

 b)  Två styrelseledamöter på två år

Årsmötet beslutade:

-    att välja Roger Alexandersson och David Lindberg, omval till styrelseledamöter på 2 år.

 c)  Valberedning

Årsmötet beslutade:

-    att välja Fredrik Sterner, Bosse Larsson och Margareta Rydemalm till valberedning

-    att utse Margareta Rydemalm till sammankallande

 d)  Två revisorer plus ersättare

Årsmötet beslutade:

-    att välja Jenny Malmqvist som ordinarie förtroendevald revisor och Christer Andersson som ersättare.

-    att välja revisionsbyrån Grant Thornton (Annika Åhman) som auktoriserad revisor.

 e)  Studieorganisatör på ett år

Årsmötet beslutade:

-    att välja Margareta Rydemalm som studieorganisatör på ett år.

 f)   Biträdande studieorganisatör på ett år

Årsmötet beslutade:

-    att välja som Ingegerd Helander biträdande studieorganisatör på ett år.

 g)  Representant till ABF

Årsmötet beslutade:

-    att välja Margareta Rydemalm till representant till ABF.

 h)  Fyllnadsval till Rådet för funktionshinderfrågor.

Styrelsen informerade om att David Lindberg är invald som ersättare i rådet för förfunktionshinderfrågor.

 i)   Fyllnadsval till Brukarråd

 Ett fyllnadsval för Jan Broman, ersättare, behövs.  Årsmötet beslutade:

-    Att välja Kristina Johansson till ersättare i Brukarrådet.

 § 13            Uttalande

Ordförande Carina Dahl läste upp ett uttalande angående upphandling avgörande för tillgängligheten.

Årsmötet beslutade:

-    att ställa sig bakom uttalanden.

 § 14            Riktlinjer för verksamheten och kommande verksamhet.

a)  Distriktets verksamhet 2016

Årsmötet beslutade:

-    att fastställa verksamhetsplanen för 2016.

 b)  Vita käppens dag

Årsmötet beslutade:

-    att SRF Örebro ordnar vita käppens dag den 15 oktober.

 c)     Övrigt

Carina Dahl gav information om hjälpmedels dan den 23 september. En dag som kommer att hållas för första gången i år.

 Gavs information om att den 22 juni ska hållas en sommar resa mot Värmland. Mer information om exakta tider kommer att komma längre fram.

 Hophjola i Hallsberg den 24 april klockan 11:00 – 14:00. Man ska uppleva naturen med andra sinnen. Man behöver inte anmäla sig till denna aktivitet.

 Ketty Winsryd undrade hur många som var intresserade att lära sig mer om Iphone och Ipad. Max antal är 6 personer som kan medverka på denna 3 dagars kurs. Datum är inte bestämt.

 Agneta Elving tog upp frågan om brukarrådets roll mot Syncentralen och den oro som representanterna känner vad det gäller utvecklingen och förskrivningen av våra hjälpmedel. Carina Dahl vill fortsätta diskussionen med rådet.

 Cecilia Ramstedt undrade hur lång tid man ska ha mellan ansökningar om pengar från stiftelsen. Agneta berättade att de ska gå tre år mellan ansökningstillfällen. Ansökningsblanketten är omarbetat och förenklat. Stiftelsen ser gärna att man kommer in med ansökan.

 Färdtjänstfrågan diskuterades ingående. Många exempel på dåligt bemötande lyftes upp.

 § 15            Fastställande av budget 2016 samt budgetförslag 2017.

                   Budget för 2016 och budgetförslag för 2017 var utsänt med kallelsen.

                   Årsmötet beslutade:

-    att fastställa budget för 2016.

 16            Medlemsavgift från lokalföreningarna

1. Förslag 50 kronor för både synskadade och stödjande medlemmar.

                   Årsmötet beslutade:

-    att medlemsavgiften för 2017 blir 50 kronor för både synskadad och stödjande medlemmar.

§ 18            Avslutning

Carina Dahl tackar för att hon fick förtroende att leda mötet och lämnade över till ordförande Ove Nilsson.

Ove Nilsson tackade Carina för hennes arbete under dagen. Avtackade Birgitta Karlsson och Fredrik Sterner för medverkande i styrelsen. Även Carl-Göran Alzén och förklarade sedan mötet för avslutat.