Protokoll


Art: Representantskapsårsmöte

Datum: Lördag 28 april 2018
Tid: Klockan 13:00 – 16:00
Plats: Leif Erikssonrummet, Mellringevägen 120 C, Örebro

Närvarande: 24(tjugofyra) synskadade och 4 (fyra) röstberättigade från styrelsen. Totalt 29 (tjugonio) och 5 (fem) stödjande. 2 (två) övriga personer.

§ 1              Mötets öppnande – minnesstund.

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat varefter en tyst minut för de avlidna medlemmarna hölls.

§ 2              Ombudsupprop och fastställande av röstlängd.

Namnupprop genomfördes. Deltog gjorde 24 (tjugofyra) ombud samt 4 (fyra) från distriktsstyrelsen och 8 (åtta) övriga. Röstlängden fastställdes till 28 (tjugoåtta) personer.

§ 3              Årsmötets stadgeenliga utlysande.

Årsmötet fastställde att kallelsen till mötet skett i enlighet med stadgarna.

§ 4              Fastställande av föredragningslista.

Föredragningslistan som varit utsänd med kallelsen godkändes med två ändringar på rapporter och val.

§ 5              Val av presidium

a.  Ordförande

Till ordförande för årsmötet beslutades:

-    att välja Carina Dahl till ordförande för årsmötet.

b.  Vice ordförande

Till vice ordförande för årsmötet beslutades:

-    att välja Ove Nilsson till vice ordförande.

c.  Sekreterare

Till sekreterare för årsmötet beslutades:

-    att välja Sandra Johansson som sekreterare.

d.  Två justerare till dagens protokoll

Till att justera dagens protokoll beslutades:

-    att välja Rolf Eriksson och Marie-Louise Karlsson till justerare.

e.  Tre rösträknare och en valförrättare

Till rösträknare och valförrättare beslutades:

-    att välja Berit, Monica och Lotta Bjernerheim till rösträknare.

-    att välja Charlotte Åkerlind till valförrättare.

f.   Referent

Till referent för dagens möte beslutades:

-    att välja Charlotte Åkerlind till referent för mötet.

§ 6              Rapporter

a.  Från styrelsen

Ove rapporterade från styrelsen. Under förra kongressperioden har vi gjort över 50 olika utåtriktade aktiviteter. Han nämnde även att de på kansliet Charlotte, Leif och vår ombudsman Roger gör bra jobb för oss medlemmar. Synvinkeln är något vi arbetar med ska komma med bra information för våra medlemmar. En pood cirkeln som har börjat har en tanke att kanske starta en podd radio framtiden. Han gav även information om vad Legimus är.

-    Att lägga rapporten till handlingarna.

b. Från ombudsman

     Roger berättade att han under hösten varit på många ombudsmans utbildningar.

     Stormötet med färdtjänst blev lyckad, det kom upp till 60 personer på mötet. Nya upphandlingar har gjorts för färdtjänst. Man lägger mer kraft att utbildningen för förarna och tänka på att färdtjänst är ett serviceyrke. Se till att arbeta på ett bättre sätt.

-    Att lägga rapporten till handlingarna.

c.  Från lokalföreningarna

Från SRF Bergslagen rapporterar Irene Broström. Möten har varje månad, tanke är att variera med mötena i Lindesberg och i Nora.

Har haft 40 års jubileum och lite olika aktiviteter. En medlem i deras förening har fyllt 100 år.

Började året med en grötfest samt bland annat haft medlemsmöten med olika inslag.

Från SRF Sydnärke rapporterar Bosse.

De har besökt antikhandlare, civilförsvaret, polisen, spelat bingo och musik quiz. Har haft påskfest i Kumla, sommarlunch vid Henkes. Deltagit i sommarresa som gick till Oljeön. På årsmöte där de var 7 röstberättigade och 7 stödjande.   

Från SRF Karlskoga Degerfors rapporterade Kristina Johansson.  Karlskoga fick 25 nya medlemmar. Musik träffar varje månad och det kommer mellan 40-50 personer på träffarna. Deras olika cirklar fortsätter. De har startat en ny cirkel för ny synskadade med glaukom. De har en yngre grupp som försöker träffas en gång i månaden med olika aktiviteter.

Från SRF Örebro kommun rapporterade Roger Alexandersson. Att Örebro håller igång med Öppet hus, torsdagsgruppen och Nya - Gruppens aktiviteter har haft full verksamhet under 2017-2018. Med olika aktiviteter som ska passa många olika intressen. Under årsmötet 2018 fick vi en ny i styrelsen och ny ordförande.

Ove rapporterade från Kommunala handikapprådet. En ny anställd i kommunen som är ansvarig för tillgänglighet som ska skriva en handling. 

Involverad i nya kulturkvarteret som håller på att byggas. Konserthuset måste byggas om för 25 000 kronor för en förbättra tillgänglighet.

I övrigt fortsätter den sociala verksamheten som vanligt.

Från Nya - Gruppen rapporterade Dan Wakman. Var under en aktivitet i 2017 besökte 1177 och då kom 14 stycken, varit på Boda Borg samt mycket mer.  

§ 7              Styrelsens redovisningshandlingar

a.  Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen som varit utsänd med kallelsen lästes upp rubriks vis samt hela slutordet.

Årsmötet beslutade:

-    att fastställa berättelsen med ändringarna samt därefter lägga den till handlingarna.

b.  Ekonomisk berättelse

Den ekonomiska berättelsen har också varit utsänd tillsammans med kallelsen och ansågs föredragen.
Årsmötet beslutade:

-    Att fastställa resultaträkningen för år 2017.

c.  Balansräkningen.

Balansräkningen har också varit utsänd tillsammans med resten av handlingarna och ansågs föredragen.
Årsmötet beslutade:

-    Att fastställa balansräkningen för år 2017.

§ 8              Revisorernas berättelse

Charlotte Åkerlind föredrog revisorernas berättelse. Årsmötet beslutade:

-    att godkänna och lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 9              Ansvarsfrihet för distriktets styrelse                  Årsmötet beslutade:

-    att bevilja ansvarsfrihet för distriktets styrelse för 2017.

§ 10            Fråga om antal ledarmöter i styrelsen

Ett förslag är att styrelsen blir 7 ledamöter. Diskuterade olika förslag på hur vi ska forma styrelsen.

Årsmötet beslutade:

-    att styrelsen består av 7 ledamöter.

§ 11            Ersättningar

a)  Styrelsen

Årsmötet beslutade:

-    att arvodet till styrelseledamöterna blir oförändrat.

b)  Revisorerna

Årsmötet beslutade:

-    att arvodet till förtroendevalda revisorn blir 1000 kronor.

c)  Reseersättning

Årsmötet beslutade:

-    att reseersättning blir med billigaste färdsätt och vid egen bil följer de statliga normerna dvs 18,50 per mil.

§ 12            Val

a)  Ordförande på ett år

Årsmötet beslutade:

-    att välja Ove Nilsson, omval, till ordförande på ett år.

b)  Två styrelseledamöter på två år

Årsmötet beslutade:

-    att välja Margaret Lennartsdotter, omval, Anders Eng, nyval, Mikael Carlsson, nyval och Dan Wakman, nyval till styrelseledamöter på 2 år.

c)  Valberedning

Årsmötet beslutade:

-    att välja Charlotte, Margareta Rydemalm och Bo Larsson till valberedning

-    att utse Charlotte Åkerlind till sammankallande

 d)  Två revisorer plus ersättare

Årsmötet beslutade:

-    att välja Margareta Rydemalm som ordinarie förtroendevald revisor.

-    att välja revisionsbyrån Baker Tilly (Anette Särnholm) som auktoriserad revisor.

g)  Representant till ABF

Årsmötet beslutade:

-    att välja Margareta Rydemalm till representant till ABF.

h)  Fyllnadsval till Rådet för funktionshinderfrågor.

-    att välja Andreas Eng som ordinarie och Agneta Elving som ersättare i rådet för funktionshinderfrågor.

i)   Fyllnadsval till Brukarråd

 Ett fyllnadsval för 5 ordinarie och 5 ersättare.  Årsmötet beslutade:

-    att välja Agneta Elfving, Ove Nilsson, Kristina Johansson, Margareta Rydemalm och Åke Minsberg som ordinarie och Birgitta Karlsson, Bo Larsson, Margareta Lennartsdotter, Christina Svalinder och Sandra Johansson som ersättare i Brukarrådet.

                   j)  Trainee till styrelsen

                    - att välja Chiva Oman till trainee till styrelsen.

§ 13            Uttalande

Charlotte Åkerlind läste upp två uttalande angående jämställ avgifterna för färdtjänsten med den allmänna kollektivtrafiken och införa hörsel- och syninstruktörer i alla kommuner inom regionen.

Årsmötet beslutade:

-    att ställa sig bakom de två uttalandena.

§ 14            Stadgeändring

                   Vid kongressen togs ett nytt stadgeförslag. Största ändringen är att man nu kan få ett familjemedlemskap om man i en familj har minst ett synskadat barn under 18 år.

 -   att godkänna de nya stadgarna.

§ 15            Riktlinjer för verksamheten och kommande verksamhet.

a)  Distriktets verksamhet 2018

Årsmötet beslutade:

-    att fastställa verksamhetsplanen för 2018-2019.

b)  Vita käppens dag

Årsmötet beslutade:

-    att Karlskoga/Degerfors ordnar vita käppens dag den 15 oktober.

c)  Övrigt

inga övriga frågor förelåg.

§ 16            Fastställande av budget 2018 samt budgetförslag 2019.

                   Budget för 2018 och budgetförslag för 2019 var utsänt med kallelsen.

                   Årsmötet beslutade:

-    att fastställa

§ 17            Medlemsavgift från lokalföreningarna

1. Förslag 50 kronor för både synskadade och stödjande medlemmar.

                   Årsmötet beslutade:

-    att medlemsavgiften för 2018 blir 50 kronor för både synskadad och stödjande medlemmar. 

§ 18            Avslutning

Carina Dahl tackar för att hon fick förtroende att leda mötet och lämnade över till ordförande Ove Nilsson som

tackade Carina Dahl för hennes arbete under dagen och förklarade mötet för avslutat.