Protokoll


Art: Årsmöte

Tid: Lördag 27 april klockan 13.00-15.35
Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A Örebro

 

§ 1 Mötets öppnande – minnestund

Ordförande Ove Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. De medlemmar som avlidet under 2018 hedrades med en tyst minut. 

§ 2 Medlemsupprop och fastställande av röstlängd

Namnupprop genomfördes. På årsmötet deltog 13 synskadade medlemmar, 7 från distriktsstyrelsen, 2 stödjande medlemmar, 3 personal samt 2 övriga. Röstlängden fastställdes till 20 personer. 

§ 3 Årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet fastställde att kallelsen till mötet varit enlighet med stadgarna. 

§ 4 Fastställande av föredragningslista

Årsmötet fastställde föredragningslistan som varit utsänd med kallelsen till årsmötet 

§ 5 Val av presidium

a)   Ordförande

Årsmötet beslutade:
-       Att välja Helena Astvald som är ordförande för Örebro Föreningsråd. 

b)   Vice ordförande

Årsmötet beslutade:
-       Att välja Ove Nilsson. 

c)   Sekreterare

    Årsmötet beslutade:
-       Att välja Anders Eng. 

d)   Två justerare att justera årsmötets protokoll

Årsmötet beslutade:
-       Att välja Anita Karlsson och Monica Svensson. 

e)   Tre rösträknare och en valförrättare

Årsmötet beslutade:
-       Att välja Anita Karlsson, Monica Svensson och Charlotte Åkerlind till rösträknare.

Årsmötet beslutade:
-       Att välja Charlotte Åkerlind till valförrättare. 

f)     Referent

Årsmötet beslutade:
-       Att välja Roger Alexanderson. 

§ 6 Rapporter

a)   Styrelsen

Ove Nilsson rapporterade att den 18 juni blir det sommarresa till Gränna och Visingsö. Frågan om tillgänglighet. Tas upp i många sammanhang, Just nu driver SRF en kampanj med namnet ”skaka tass”. ”Man arbetar för att ledarhundsverksamheten skall vara kvar i SRFs regi. Man anser att myndigheten MFD inte har kompetens att ansvarar för ledarhundsverksamheten.

Roger Alexanderson berättade att SVTs Tvärsnytt hade i veckan ett inslag med ledarhundsförare från länet.

Förra årsmötet tog vi ett uttalande om att tillgången på syn- och hörselinstruktörer måste förbättras i länets kommuner.

Roger har taget upp detta med Askersunds och Hallsbergs kommuner, han kommer att jobba vidare med övriga kommuner.

Det kommer att bli bra uppslutning till Medlemsforum 3-5 maj över 1300 personer hade anmält sig.

b)   Från lokalföreningarna

Från SRF Bergslagen rapporterad Irene Broström. Det är en liten förening med krympande antal medlemmar. Man har för

det mesta möten i Lindesberg, någon enstaka gång i Nora.

Det har varit information från biblioteket, ett intressant före-

drag om dragspelaren ”Pepparn” Persson. Det var sommarlunch i augusti samt jullunch i december. På Linde-dagen i maj fanns ett informationsbord från SRF. 

Från SRF Karlskoga/Degerfors rapporterade Kristina Johansson, Man har god uppslutning på medlemsmöten uppåt 50

personer som kommer. På musikträffarna på Nickekällan kommer 60-70 personer. Man har en yngre grupp som träffas regelbundet. 

Från Sydnärke rapporterade Bo Larsson. På sina möten har

man haft information från polisen, väntjänsten även besök av en musiker vars gage var 1200 kronor. Henkes restaurang har Sydnärke föreningen besökt. 

Från SRF Örebro rapporterade Sandra Johansson. Nya gruppen har gjort mycket saker bl.a. haft grillkväll, besökt en biodling, besöket på akuten USÖ lockade många.

Öppet hus på onsdagar har bl.a. bingo. Torsdagsgruppen träffas som vanligt, verksamheten har pågått i 40 år.

På sensommaren gjordes en s.k. stadsrazzia man vandrade Drottninggatan/Storgatan och noterade alla hinder för synskadade. Tidningen Nerikes Allehanda hade en stor artikel på första sidan om stasrazzian. 

c)   Från stiftelsen

Agneta Elfving rapporterade från Synskadades Stiftelse Örebro län. I dess styrelse sitter Agneta Elfving (ordf.), Leif Stockhult (sekr.) Inger Lindqvist (kassör) samt Ove Nilsson och David Lindberg.

Under 2018 hade man 5 möten. Stiftelsen förvaltar ett kapital på cirka 5 miljoner kronor. 2018 fick distriktet 250 tkr från Stiftelsen, stöd till privat personer 38 tkr för bl.a. rekreation och kurser. Avkastningen 2018 räckte inte till det stöd man delad ut, så man fick ta av kapitalen. Arvoden för ordförande är 2000 kronor, sekreterare och kassör 1500 kronor var. Ett sammanträdesarvode utdelas.  

§ 7 Styrelsens redovisningshandlingar

a)   Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen lästes upp av mötesordförande rubriks vis.

Årsmötet beslutade:
-       Att fastställa berättelsen samt därefter lägga den till handlingarna. 

b)   Ekonomisk berättelse

Den ekonomiska berättelsen lästes upp av Charlotte Åkerlind.

Årsmötet beslutade:
-       Att fastställa resultaträkningen för år 2018 

c)   Fastställande av balansräkning för år 2018

Balansräkning lästes upp av Charlotte Åkerlind.

Årsmötet beslutade:
-       Att fastställa balansräkningen för 2018. 

§ 8 Revisorernas berättelse

Margareta Rydemalm föredrog revisorernas berättelse.

Årsmötet beslutade:
-       Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 

§ 9 Ansvarsfrihet för distriktets styrelse

Årsmötet beslutade:
-       Att bevilja ansvarsfrihet för distriktets styrelse för 2018. 

§ 10 Frågan om antal ledamöter i styrelsen

Förslag att styrelsen skall vara 7 ledamöter.

Årsmötet beslutade:
-       Att styrelsen består av 7 ledamöter. 

§ 11 Ersättningar

Charlotte Åkerlind förslog att de som sitter i valberedning skall också få ett arvode, förslagsvis 1000 kronor per ledamot.

Mikael Carlsson föreslog ett arvode på 500 kronor.

En röstning med handuppräckning genomfördes. Förslaget med 1000 kronor fick 11 röster, 500 kronors förslag fick 1 röst.

a)   Till styrelsen

Årsmötet beslutade:
-       Att arvodet till styrelseledamöterna blir 16.000 kronor att fördelas inom sig samt 200 kronor i arvode för varje sammanträde.

b)   Till revisorerna

Årsmötet beslutade:
-       Att arvodet till förtroendevald revisor blir 1000 kronor.

c)   Till Valberedningen

Årsmötet beslutade:
-       Att varje ledamot i valberedningen får ett arvode på 1000 kronor

d)   Reseersättning

Årsmötet beslutade:
-       Att reseersättning blir med billigaste färdsätt och vid egen bil följer de statliga normerna d.v.s. 18.50 per mil. 

§ 12 Val

a)   Ordförande på ett år

Årsmötet beslutade:
-       Att välja Ove Nilsson (omval). 

b)   Styrelseledamöter på två år

Årsmötet beslutade:
-       Att välja Sandra Johansson (omval) och Chivan Omar (nyval).

c)   Valberedning

Årsmötet beslutade:
-Att välja Charlotte Åkerlind, Bo Larsson samt Margareta Rydemalm.

d)   Två revisorer plus ersättare

Årsmötet beslutade:
-       Att välja Margareta Rydemalm som förtroendevald revisor.

-       Att välja revisionsbyrån Baker Tilly (Anette Särnholm) som auktoriserad revisor.

-       Att välja David Lindberg som ersättare till förtroendevald revisor. 

e)   Representant ABF

Årsmötet beslutade:
-       Att välja Margareta Rydemalm.

f)     Fyllnadsval ersättare till Brukarrådet 2019-2022

Årsmötet beslutade:
-       Att välja David Lindberg. 

g)   Ledamot och 2 ersättare till organisationsrådet 1 år

Årsmötet beslutade:
-       Att välja Ove Nilsson som ledamot.

-       Att välja Anders Eng och Dan Wakman som ersättare. 

§ 13 Motioner

Ketty Winsryd har lämnat en motion i ämnet tryggt bruk av

bankkort och kontanter. Styrelsen har gjort ett yttrande om motionen. Man föreslår årsmötet att anse motionen besvarad. Ketty Winsryd var inte närvande på årsmötet, så diskussion om motionen uteblev.

Årsmötet beslutade:
-       Att besluta enligt styrelsen förslag att motionen anses besvarad. 

§ 14 Uttalande

Roger Alexanderson har skrivit förslag till två uttalanden om ”Ge oss förutsättningar för en god livskvalitet” och ”Det är dags att höja rösten”.

Årsmötet beslutade:
-       Att enhälligt ställa sig bakom de två uttalandena.   

§ 15 Riktlinjer för verksamhet och kommande verksamhet

a)   Distriktets verksamhet 2019-2020

Årsmötet beslutade:
-       Att fastställa verksamhetsplan för 2019-2020.

b)   Vita käppens dag

Årsmötet beslutade
-       Att Sydnärke med inriktning på Hallsberg anordnar vita käppens dag den 15 oktober 2019.

c)   Övrigt

Agneta Elfving tog upp att många ärenden till patient-nämnden Handlar om man inte är nöjd med bemötandet. Hon manade mötesdeltagarna om man anser sig dåligt bemött kontakta patientnämnden. Har man svårt att skriva, kontakta distriktets kansli, som kan hjälpa till. Dan Wakman som arbetar på USÖ har pratat med ögonmottagningen. När man hämtar personer från väntrummen

går man före utan att se om synskadade hänger med. De tyckte det var bra att han påtalade det.

David Lindberg tog upp om svårigheten att följa färgstrecken i golvet när man är färgblind. 

§ 16 Fastställande av budget 2019 samt budgetförslag 2020

Budget för 2019 och budgetförslag 2020 lästes upp.

Årsmötet beslutade:
-       Att fastställa budget och budgetförslag. 

§ 17 Medlemsavgift från lokalföreningarna

Förslag 50 kronor för både synskadade och stödjande.

Årsmötet beslutade:
-       Att medlemsavgiften för 2019 blir 50 kronor för både synskadade och stödjande medlemmar. 

§ 18 Avslutning

Distriktets ordförande Ove Nilsson tackade Helena Astvald för väl genomfört årsmöte. Andreas Stridh avtackades för sin tid i distriktsstyrelsen. Innan mötesdeltagarna fick lämna årsmötet nämnde Ove det viktiga med körsång, En studiecirkel kommer snart igång.