Protokoll


Art: Årsmöte

Tid: Lördag 25 april klockan 14.00-16.20
Plats: Vid våra telefoner. Första gången i vårt distrikts historia sker ett årsmöte som telefongruppmöte. Anledning till det är att Corona pandemin härjar i landet. Myndigheterna råder oss att undvika sociala kontakter så mycket som möjligt. 

§ 1 Mötets öppnande – minnestund

Ordförande Ove Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. De medlemmar som avlidet under 2019 hedrades med en tyst minut. 

§ 2 Medlemsupprop och fastställande av röstlängd

Namnupprop genomfördes. På årsmötet deltog 16 röstberättigade medlemmar varav 7 från distriktsstyrelsen,  Antal övriga 3 personer. 

§ 3 Årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet fastställde att kallelsen till mötet varit i enlighet med stadgarna. 

§ 4 Fastställande av föredragningslista

Årsmötet fastställde föredragningslistan som varit utsänd med kallelsen till årsmötet. 

§ 5 Val av presidium

a)   Ordförande
Årsmötet beslutade:
-       att välja Karin Hjalmarsson som är distriktsordförande SRF Stockholm Gotland.

b)   Vice ordförande
Årsmötet beslutade:
-       att välja Ove Nilsson.

c)    Sekreterare
    Årsmötet beslutade:
-       att välja Anders Eng.

d)   Två justerare att justera årsmötets protokoll
Årsmötet beslutade:
-       att välja Cecilia Ramstedt och Kristina Johansson.  

e)   Tre rösträknare och en valförrättare
Årsmötet beslutade:
-       att inte välja rösträknare och valförrättare på grund av rösträkning inte går att genomföra per telefon. Blir det aktuellt får styrelsen genomföra rösträkning på annat sätt.

f)     Referent

Årsmötet beslutade:
-       Att välja Roger Alexanderson. 

§ 6 Rapporter

a)   Styrelsen
Ove Nilsson rapporterade att distriktets verksamhet ligger i
stort sett nere. Kansliet arbetar hemifrån. Ove har ringt till ett 25-tal medlemmar och hört om läget, dessa telefonsamtal var uppskattade.    

b)   Från lokalföreningarna
Från SRF Bergslagen rapporterade Irene Broström att deras verksamhet med möten och styrelseträffar är inställda. Lokalföreningen har svårt med få medlemmar att deltaga i möten och styrelsearbete, dessa har  ibland fått ställas in.

Agneta Elfving betonade att distriktet måste stödja Bergslagen mycket bättre, när det har blivet normalläge i landet.

Från SRF Karlskoga/Degerfors rapporterade Kristina Johansson, att man går på sparlåga, som alla andra lokalföreningar gör. Förra året var aktiviteten hög, som brukligt i Kga/Dfs med möten, fester, musikcafe samt  diverse studiecirklar.   

Från Sydnärke rapporterade Bo Larsson att det är lika i deras lokalförening man har aktivitetsstopp och mötesstopp. Före jul var det en medlemsträff där medverkade av en drag-  spelare, man har haft musikfrågetävling, Vita käppens dag 15 oktober avlöpte i Hallsberg, ett antal politiker medverkade på denna dag.   

Från SRF Örebro rapporterade Sandra Johansson nu att Örebros verksamhet är pausad i väntan på normalläge. Innan nuvarande situation var nya gruppen, öppet hus och torsdagsgruppen i full verksamhet. Trots coronatider skall nya gruppen den 6 maj göra ett utomhusstudiebesök för att beskåda träsvarvning.

c)    Från stiftelsen
Agneta Elfving rapporterade från Synskadades Stiftelse Örebro län. I dess styrelse sitter Agneta Elfving (ordf.), Leif Stockhult (sekr.) Inger Lindqvist (kassör) samt Ove Nilsson och David Lindberg.

Man har möten cirka 4 gånger per år Stiftelsen förvaltar ett kapital på 5,2 miljoner kronor, Kapitalförvaltare är Söderberg&Partner. Enskilda bidrag 2019 var 29 tkr som fördelades på 6-7 personer, som bl.a ansökte om rekreation,studier och hjälpmedel, som blev beviljade. Distriktet fick ett ekonomiskt stöd på 200 tkr. Utvecklingen på aktiemarknaden  framöver ser dyster ut förmodligen kommer stiftelsens  kapital att minska. 

§7 Styrelsens redovisningshandlingar

a)   Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lästes upp av mötesordförande rubrikvis. Vid rubriken kultur hade Cecilia Ramstedt synpunkt på texten om utställningen ”Konst i blindo”. Den bör ändras till:” I november hade konstnärskollektivet ”Konst i blindo” en utställning i Wadköping under namnet ”Ett mörker av ljus”.

Distriktet gav ett ekonomiskt stöd med 20.000 kronor. SRF erbjöds två visningstillfällen. ”Konst i blindo” har tilldelats Örebro kommuns tillgänglighetspris 2019 för utställningen. Texten om ”Konst i blindo” var följande i verksamhetsberättelsen: ” I november hade 4 synskadade konstutövare en utställning i Wadköping under namnet ”Konst i blindo”.

Distriktet gav ett ekonomiskt stöd.   

Årsmötet beslutade:
-       Att fastställa berättelsen samt att ändra texten enligt Cecilia Ramstedt ändringsförslag  om ”Konst i blindo”  därefter lägga den till handlingarna.  

b)   Ekonomisk berättelse
Den ekonomiska berättelsen lästes upp i grova drag av Charlotte Åkerlind.

Årsmötet beslutade:
-       Att fastställa resultaträkningen för år 2019

c)    Fastställande av balansräkning för år 2019
Balansräkning lästes upp i grova drag av Charlotte Åkerlind.

Årsmötet beslutade:
-       Att fastställa balansräkningen för 2019. 

§ 8 Revisorernas berättelse

Margareta Rydemalm föredrog revisorernas berättelse.

Årsmötet beslutade:
-       Att godkänna och lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 

§ 9 Ansvarsfrihet för distriktets styrelse

Årsmötet beslutade:
-       Att bevilja ansvarsfrihet för distriktets styrelse för 2019. 

§ 10 Frågan om antal ledamöter i styrelsen

Förslag att styrelsen skall vara 7 ledamöter.

Årsmötet beslutade:
-       Att styrelsen består av 7 ledamöter. 

§ 11 Ersättningar

a)   Till styrelsen

Det blev en diskussion om att höja arvodena för styrelsen.

Arvodena är följande: ordf. 7.000 kr, sekr. 3.000 kr, vice ordf. och vice sekr. 1.500 kr övriga ledamöter 1.000 kr.

Ett sammanträdesarvode på 200 kr per möte.

I diskussion framkom tre förslag: Att höja mötesarvodet till 400 kr per möte (förslag A). Att arvodena är oförändrade 
(förslag B). Att valberedningen gör en genomgång av arvodena och kommer med förslag till nästa årsmöte
(förslag C). Mötesordförande förslog följande propositionsordning.

Förslag A ställs mot förslag B vinnande förslag ställs mot förslag C. Den första röstningen med acklamation vann förslag B.

Vid röstningen nummer två med acklamation vann förslag C.

Årsmötet beslutade:
.- Att välja förslag C.  

b)   Till revisorerna

Årsmötet beslutade:
-       Att arvodet till förtroendevald revisor blir 1000 kronor.

c)    Till Valberedningen

Årsmötet beslutade:
-       Att varje ledamot i valberedningen får ett arvode på 1000 kronor

d)   Reseersättning

Årsmötet beslutade:
-       Att reseersättning blir med billigaste färdsätt och vid egen bil följs de statliga normerna d.v.s. 18.50 per mil. 

§ 12 Val

a)   Ordförande på ett år

Årsmötet beslutade:
-       Att välja Ove Nilsson (omval). 

b)   Styrelseledamöter 3 på två år, samt 1 på ett år.

Årsmötet beslutade:
-       Att välja Margaret Lennartsdotter på 1 år (omval), på 2 år Anders Eng (omval), Mikael Näsström (omval) samt Dan Wakman (omval).  

c)    Valberedning

Årsmötet beslutade:
-       Att välja  Bo Larsson, Margareta Rydemalm samt som adjungerad Charlotte Åkerlind.

d)   Två revisorer plus ersättare

Årsmötet beslutade:
-       Att välja Margareta Rydemalm som företroendevald revisor.

-       Att välja revisionsbyrån Baker Tilly (Anette Särnholm) som auktoriserad revisor.

-       Att välja David Lindberg som ersättare.

e)   Representant ABF

Årsmötet beslutade:
-       Att välja Margareta Rydemalm.

f)     Fyllnadsval ersättare till Brukarrådet 2019-2022

Årsmötet beslutade:
-       Att välja Erik Johansson.

g)   Ledamot och 2 ersättare till organisationsrådet 1 år

Årsmötet beslutade:
-       Att välja Ove Nilsson som ledamot.
-       Att välja Anders Eng och Dan Wakman som ersättare.

h)   3 ombud samt 3 ersättare till kongressen 2020

Årsmötet beslutade:
-       Att som ombud välja Anders Eng (nyval), Sandra Johansson (omval) samt Dan Wakman (omval).
-       Att som ersättare välja Ove Nilsson, Chivan Omar samt David Lindberg.

i)      Val av trainee till styrelsen

Årsmötet beslutade
-       Att välja Erik Johansson. 

§ 13 Motioner

Det var inga motioner inlämnade till årsmötet. 

§ 14 Uttalanden

Roger Alexanderson läste upp 3 förslag till uttalanden som han och riksförbundet har författat.

1)    Digitalisering lämnar många personer med synnedsättning på efterkälken

2)    Om rehab-kedjan och samarbetet region – kommun

3)    Syn- och hörselinstruktörer i varje kommun

(Uttalandena finns som bilaga till protokollet)

Årsmötet beslutade:
-       Att enhälligt ställa sig bakom de tre uttalandena.  

§ 15 Riktlinjer för verksamhet och kommande verksamhet

a)   Distriktets verksamhet 2020-2021

Årsmötet beslutade:
-       Att fastställa verksamhetsplan för 2020-2021.

b)   Vita käppens dag

Årsmötet beslutade
-       Att styrelsen försöker hitta nya former för Vita käppens dag 15 oktober 2020. Det är Örebro som står på tur att anordna Vita käppens 2020.

c) Övrigt

Fredrik Sterner vill att distriktet ansöker om pengar för att man ska kunna få diverse filmer syntolkade.

Årsmötet beslutade:
-       Att styrelsen får undersöka frågan.

Irene Broström tog upp om man får ersättning för dyr telefonräkning, med anledning av årsmöte via telefon.

Årsmötet beslutade:
-       Att har man dyr telefonräkning p.g.a. årsmötet kontakta kansliet. 

§ 16 Fastställande av budget 2020 samt budgetförslag 2021

Charlotte berättade att budgeten för 2020 var högst osäker på grund av Corona pandemin, exempelvis kommer detta årsmötet bli billigare än planerat. Något budgetförslag för 2021 är inte gjort. 

Årsmötet beslutade:
j)     Att fastställa budget 2020.  

§ 17 Medlemsavgift från lokalföreningarna

Förslag 50 kronor för både synskadade och stödjande.

Årsmötet beslutade:
-       Att medlemsavgiften för 2021 blir 50 kronor för både synskadade och stödjande medlemmar. 

§ 18 Avslutning

Karin Hjalmarsson tackade mötesdeltagarna för att hon fick åran att leda SRF Örebro läns årsmöte. Vidare berättade Karin att hon kandiderar till förbundsordförande som skall väljas på kommande kongress. Karin berättade vem hon var, att hon idag arbetar på riksförbundet, vidare tog hon upp frågor som hon anser SRF skall driva. Mötesdeltagarna fick också möjlighet att ställa frågor. Vår ordförande Ove Nilsson tackade Karin för väl genomfört möte och förklarade mötet för avslutat.