Protokoll


Art: Årsmöte

 Tid: lördag den 24 april 2021 klockan 14.00-15.50

Plats: Vid våra telefoner. Förra årsmötet var nog de flesta av årsmötesdeltagarna övertygade att årsmöte vid våra telefoner var engångsföreteelse. Men så blev inte fallet. Corona-pandemin har varit en lång smärtsam historia. Till årsmötet 2022 kan vi förhoppningsvis räkna med att alla är vaccinerade, så vi kan träffas på vanligt sätt.    

1 Mötets öppnande – minnestund
Ordförande Ove Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. De medlemmar som avlidit under 2020 hedrades med en tyst minut.

2 Medlemsupprop och fastställande av röstlängd
Namnupprop genomfördes. På årsmötet deltog 17 röstberättigade medlemmar varav 6 från distriktsstyrelsen, Antal övriga var 3 personer.

3 Årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet fastställde att kallelsen till mötet varit i enlighet med stadgarna.

4 Fastställande av föredragningslista
Årsmötet fastställde föredragningslistan som varit utsänd med kallelsen till årsmötet. 

5 Val av presidium
Ordförande
Årsmötet beslutade:

att välja Niklas Mattsson förste vice förbundsordförande, och distriktsordförande i Hallands län.
Vice ordförande
Årsmötet beslutade:

att välja Ove Nilsson.
Sekreterare
 Årsmötet beslutade:

att välja Anders Eng.
Två justerare att justera årsmötets protokoll
Årsmötet beslutade:

att välja Kristina Johansson och David Lindberg
Tre rösträknare och en valförrättare
Årsmötet beslutade:
att välja Charlotte Åkerlind samt justeringsmännen. 
Referent
Årsmötet beslutade:

att välja Anders Eng
6 Rapporter
Styrelsen
Ove Nilsson berättade att man ringt runt till medlemmar, vilket varit uppskattat. Flera längtade efter att träffa barn och barnbarn. Det hade varit svalt intresse att medverka i den s.k. öppna telefonen, få hade hört av sig.  Tingsförhandlingarna angående den retroaktiva abonnemangsavgiften för hjälpmedel var inte slutförda, blir kanske inte klara till sommaren.

Från lokalföreningarna
Från SRF Karlskoga-Degerfors rapporterade Kristina Johansson verksamheten är på sparlåga som över allt i förenings Sverige. Årsmötet 21 genomfördes per telefon med cirka 20 deltagare. 2020 hade man 5 styrelsemöten per telefon.

Från SRF Örebro kommun berättade Sandra Johansson att Nya gruppens, torsdagsgruppens och öppet-hus verksamhet ligger i stort sett nere, Fredrik Sterner inflickade att i höstas 2020 hade man öppet-hus med Bingo vid några få tillfällen. Man hade också ringt till sina medlemmar och styrelsemöten hade varit telefonledes.

Från Sydnärke rapporterade Bo Larsson att på deras årsmöte 21 deltog 5 personer.  Någon styrelse kunde inte väljas, Charlotte Åkerlind fortsatte med att berätta att det ska tillsättas en arbetsgrupp med stöd från distriktet med målsättning att hålla uppe Sydnärkes verksamhet samt få till stånd en styrelse.

Från Bergslagen var det samma negativ besked, berättade

Charlotte Åkerlind. De hade också 5st årsmötesdeltagare,  

även där hade styrelsen kastat in handduken. En liknande

arbetsgrupp som Sydnärke skall bildas, med förhoppning om att få i gång verksamheten i Bergslagen    

Från stiftelsen
Agneta Elfving rapporterade från Synskadades Stiftelse Örebro län.  En skriftlig redogörelse om 2020 års verksamhet hade blivet utsänd till årsmötesdeltagarna. Från 30 april kommer Örebro läns arbetsnämnd för synskadades kapitaltillgångar övertagas av Synskadades stiftelse i Örebro län.

7 Styrelsens redovisningshandlingar
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lästes upp av mötesordföranden rubrikvis.  

Fredrik Sterner noterade att förbundsjuristens efternamn var inte korrekt stavat, det ska var Quarnström inte Kvarnström. En rättning görs i verksamhetsberättelsen.   

Årsmötet beslutade:

att fastställa berättelsen och lägga den till handlingarna.
Ekonomisk berättelse
Kassören meddelade att det varit korttidspermittering under del av året för henne och Leif Stockhult. Medel från stiftelsen har ej ansökts om. Det blev ett överskott på 70 tkr. 

Årsmötet beslutade:

att fastställa resultaträkningen för år 2020
Fastställande av balansräkning för år 2020
Balansräkning lästes upp i grova drag av Charlotte Åkerlind.

Årsmötet beslutade:

att fastställa balansräkningen för 2020
8 Revisorernas berättelse
Charlotte Åkerlind föredrog den korta versionen av revisorernas berättelse.

Årsmötet beslutade:

att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
9 Ansvarsfrihet för distriktets styrelse
Årsmötet beslutade:

att bevilja ansvarsfrihet för distriktets styrelse för 2020.
10 Frågan om antal ledamöter i styrelsen
Förslag att styrelsen skall vara 7 ledamöter.

Årsmötet beslutade:

att styrelsen består av 7 ledamöter.
11 Ersättningar
Till styrelsen
Charlotte Åkerlind föredrog valberedningens förslag till ny modell för styrelsens ersättningar.

Ordförande 7tkr, arbetsledare 6tkr, vice ordf. 4tkr, sekr. 4tkr

Ledamöter (4st) 3.5tkr, summa 35tkr.

ABF-ombud 2tkr, valberedningen 1tkr/styck, revisor 1tkr.

Alla ledamöter får varsitt ansvarsområde. För att erhålla arvoden måste man vara närvarande 75% av mötena samt 90% av tiden. Alla som betalar mer än 40kr enkel resa får tillbaka mellanskillnaden i december när arvoden betalas ut.    

Anders Eng yrkade i första hand på bordläggning till nästa årsmöte, i andra hand oförändrade ersättningar. Han menade att han först nu på mötet fått sett förslaget, det är rimligt med betänketid samt att redan höga arvoden blir ytterligare högre, vilket inte valberedningen ansåg, det skulle bli en marginell höjning samt kassörens resekvittohantering skulle förenklas. Mötesordförande Niklas Mattsson menade att man inte kan bordlägga förslaget, ty då är det inte möjligt att betala ut några ersättningar före nästa årsmöte. Anders Eng drog tillbaka bordläggningsförslaget, men yrkade på oförändrade ersättningar. Mötets ställningstagande till de två förslagen, valberedningens samt Anders Engs förslag genomfördes med acklamation.

Årsmötet beslutade

att välja enligt valberedningens förslag.
Anders Eng reserverade sig mot förslaget.

Till revisorerna
Årsmötet beslutade:

att arvodet till förtroendevald revisor blir 1000 kronor.
Till valberedningen
Årsmötet beslutade:

att varje ledamot i valberedningen får ett arvode på 1000 kronor
Till ombud ABF
Årsmötet beslutade:

att ombudet till ABF får ett arvode på 2000 kronor
Reseersättning
Årsmötet beslutade:

Att reseersättning blir med billigaste färdsätt och vid egen
bil följs de statliga normerna d.v.s. 18.50 per mil.

12 Val
Ordförande på ett år
Årsmötet beslutade:

att välja Ove Nilsson (omval).
Styrelseledamöter på två år:
Årsmötet beslutade:

Att välja Sandra Johansson (omval), Chivan Omar (omval)
samt David Lindberg (nyval).

Valberedning
Mikael Näsström ansåg det var olämpligt att Charlotte Åkerlind som anställd är ledamot av valberedningen. Anders Eng

fyllde i att förbundets stadgar är tydliga på den punkten SRF anställd kan inte vara förtroendevald på den förbundsnivå man huvudsakligen arbetar. Mötesordförande Niklas Mattsson instämde, att så är fallet.  Efter en runda med olika namnförslag, var några villiga att ställa upp, andra sa blankt nej.  

Årsmötet beslutade:

att välja Kristina Johansson (sammankallande), Erik Johansson samt Margareta Rydemalm.
Två revisorer plus ersättare
För närvarande har distriktet ingen utsedd auktoriserad revisor.

Årsmötet beslutade:

att välja Margareta Rydemalm som förtroendevald revisor.
att välja Britt-Marie Kret som ersättare.
att styrelsen får i uppdrag att utse en auktoriserad revisor.
Representant ABF
Årsmötet beslutade:

att välja Margareta Rydemalm.
Fyllnadsval ersättare till Brukarrådet 2019-2022
Årsmötet beslutade:

att välja Jenny Nilsson.
13 Motioner
Det var inga motioner inlämnade till årsmötet.

14 Uttalanden
Ombudsman Roger Alexanderson hade skrivit 2 uttalanden som var utsänd till årsmötesdeltagna via e-post

Skapa möjligheter för kommunanställda till utbildning
I funktionshinderkunskap

Nej till försämring av syntolksutbildningen
Ove Nilsson ville att även regionanställda omfattades av

utbildning i funktionshinderkunskap

Agneta Elfving lovordade skrivelsen om syntolksutbildningen.

SRF Västerbotten gjort har uttalande med skrivelsen som underlag även andra distrikt var på gång i ämnet.

Årsmötet beslutade:

att enhälligt ställa sig bakom de två uttalandena.    
15 Riktlinjer för verksamhet och kommande verksamhet
Distriktets verksamhet 2021-2022
Ove Nilsson nämnde att vi inte alltid följer plan till punkt och pricka, ibland saknas resurser. Men syninstruktörer i alla länets kommuner bör jobbas vidare med, även börja titta på frågor till valet 2022.  

 Årsmötet beslutade:

att fastställa verksamhetsplan för 2021-2022.
Vita käppens dag
Årsmötet beslutade:

Den genomfördes ej 2020. Det är Örebro som står i tur att

anordna.

c) Övrigt
Det var inget på den punkten.

16 Fastställande av budget 2021 samt budgetförslag 2022
Årsmötet beslutade:

att fastställa budget 2021.
17 Medlemsavgift från lokalföreningarna
Förslag 50 kronor för både synskadade och stödjande.

Årsmötet beslutade:

att medlemsavgiften för 2021 blir 50 kronor för både synskadade och stödjande medlemmar.
18 Avslutning
Niklas Mattson är en av tre kandidater till ny förbundsordförande, årsmötesdeltagarna gavs möjlighet att fråga om uppfattningar i olika förbundsangelägenheter.

Vår ordförande Ove Nilsson tackade Niklas för väl genomfört möte och förklarade mötet för avslutat.