Protokoll


Art: Årsmöte

Datum: 23 april 2023
Tid: 12.00-17.00
Plats: Leif Eriksson konferenslokal, Brukarhuset, Mellringevägen 120 B, Örebro

 

Årsmötet inleddes med lunch och musikunderhållning från Martin Östlund. Klockan 13.15 startade årsmötesförhandlingarna.

Årsmötets ordförande Ali Reza Ghanbar Alipour tog över ordförandeskapet från SRf Örebro läns ordförande Dan Wakman vid § 6 Rapporter.
1 Mötets öppnande - minnesstund
Ordförande Dan Wakman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. En tyst minut hölls för att hedra de medlemmar som gått bort det senaste året.

2 Medlemsupprop och fastställande av röstlängd
Verksamhetsstöd/utvecklare Charlotte Åkerlind ropade upp de närvarande. Totalt deltog 21 personer på årsmötet varav 18 stycken var röstberättigade. Fem stycken var från styrelsen, två anställda och en övrig person.

Årsmötet fastställde röstlängden till 18 stycken.

3 Årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet fastställde att kallelsen som skickats ut varit i enlighet med stadgarna.

4 Fastställande av föredragningslista
Anders Eng föreslår att lägga till  val av ombud till  organisationsrådet under § 12 Val. Förslaget avslogs då val av ombud beslutas av styrelsen.

Charlotte Åkerlind lade till Cecilia Ramstedts motion under § 13 Motioner.

Årsmötet fastställde föredragningslistan.

5 Val av presidium
Ordförande
Årsmötet beslutade:
- att välja Alireza Ghanbar Alipour (Ordförande SRF Göteborg och kontaktperson för SRF Örebro län).

Vice ordförande
Årsmötet beslutade:
- att välja Dan Wakman.

(Anmäles av styrelsen)
Årsmötet beslutade:
- att välja Chivan Omar.

Två justerare att justera dagens protokoll
Årsmötet beslutade:

att välja Kristina Johansson och Ove Nilsson.
Tre rösträknare och en valförrättare
Årsmötet beslutade:
- att välja Charlotte Åkerlind, Märet Östlund och Margareta Rydemalm som rösträknare.
- att välja Charlotte Åkerlind som valförrättare.

Referent
Årsmötet beslutade:
- att välja Roger Alexandersson.

6 Rapporter
Från styrelsen
Dan Wakman sammanfattade verksamhetsåret 2022 genom att nämna några aktiviteter man genomfört som till exempel en inspirationsdag för nya medlemmar samt en sommarresa. Han berättade även att styrelsen jobbat i åtta arbetsgrupper tillsammans med andra medlemmar

Från lokalföreningarna
Örebro kommun

Ordförande Sandra Johansson rapporterade att man bland annat deltog på föreningarnas dag den 6 juni, en inspirationsdag den 24 september och MR-dagarna på Kulturkvarteret den 18 oktober.

Bergslagen:

Ordförande Chivan Omar rapporterade att man lyckades nå sitt mål att ha minst en aktivitet i varje kommun i Bergslagen. Styrelsen tappade en ledamot, Margaret Lennartsdotter som inte kunde fullfölja sitt uppdrag på grund av hälsan.

Karlskoga/Degerfors

Ordförande Kristina Johansson rapporterade att man haft regelbundna styrelsemöten och aktiviteter men att deltagandet från medlemmarna minskat under året.

Sydnärke

Den nyvalde ordförande Martin Östlund presenterade sig själv och berättade vilka mål och förväntningar han har inför det kommande året.

Stiftelsen
Agneta Elfving, ordförande rapporterade att det är fem ledamöter i styrelsen. 2022 har varit ett tufft ekonomiskt år. Man har delat ut bidrag för 58 000 kronor och verksamhetsbidrag för 150 000 kronor. Hon informerade även att man fått ett arv från Ingrid Görtz som under sin levnad jobbat mycket för synskadade genom bl.a. Arbetsnämnden i Örebro län.

 

7 Styrelsens redovisningshandlingar
Verksamhetsberättelse
Årsmötets ordförande läste igenom verksamhetsberättelsen.

Årsmötet beslutade:
- att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

Ekonomisk berättelse
Charlotte Åkerlind redovisade den ekonomiska årsrapporten.

Årsmötet beslutade:
- att fastställa resultaträkningen för år 2022.

Fastställande av balansräkning
Charlotte Åkerlind redovisade balansräkningen.

 Årsmötet beslutade:
- Att fastställa balansräkningen för år 2022.

Årets resultat
Årsmötet beslutade:
- att årets resultat om – 99335 kronor belastar det egna kapitalet.

8 Revisorernas berättelse
Margareta Rydemalm föredrog revisorernas berättelse. Med detta underlag föreslår revisorerna ansvarsfrihet för styrelsen för år 2022.

Årsmötet beslutade:
- att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

9 Ansvarsfrihet för distriktets styrelse
Årsmötet beslutade:
- att bevilja ansvarsfrihet för distriktets styrelse för år 2022.

10 Fråga om antal ledamöter i styrelsen.
Valberedningen la fram ett förslag på sju ledamöter i styrelsen.

Årsmötet beslutade:
- att styrelsen skall bestå av sju ledamöter inklusive ordförande.

11 Ersättningar
Till styrelsen
Agneta Elfving informerade om en justering av arvodena. Så att det storleksmässigt blir rätt, där ordförandeposten får den högsta summan.   Agneta Elfving la fram ett förslag på 42 000 kronor. Anders Eng la fram ett förslag på 35 000 kronor. Vid omröstningen röstade årsmötet antingen ja för Agneta Elfvings förslag eller nej för Anders Engs förslag. Efter omröstningen begärde Anders Eng en votering.  Efter voteringen räknades rösterna till 12 ja, fem nej och en avstod.

Årsmötet beslutade:
- att arvodet för styrelsen uppgår till 42 000 kronor.  

Martin Östlund la fram ett förslag att styrelsen själva kommer överens om hur man ska fördela arvodet.

Årsmötet beslutade:
- att bifalla förslaget.

Till revisorerna
Martin Östlund la fram ett förslag på 999 kronor till förtroendevalda

Årsmötet beslutade:
- att arvode till förtroendevalda revisorer uppgår till 999 kronor.
- att bifalla Martin Östlunds förslag på 999 kronor.

Till valberedningen
Årsmötet beslutade:
- att ledamöter i valberedningen får ett arvode på 999 kronor vardera.

Reseersättning
Årsmötet beslutade:
- att reseersättningen blir oförändrad dvs färdtjänstresan betald eller om man kör med egen bil 25 kronor/mil.

e) Ersättning i arbetsgrupperna
Agneta Elfving hade lagt fram ett förslag vid ett styrelsemöte gällande ersättning till medlemmar som engagerar sig i arbetsgrupperna. Ove Nilsson frågade hur det hade gått med det förslaget. Agneta Elfving svarade att man jobbar med frågan och försöker efterlikna modellen som SRF Göteborg använder sig av.

Årsmötet beslutade:
- att styrelsen jobbar vidare med frågan om ersättning i arbetsgrupperna.

Charlotte föreslår att styrelsen tar upp frågan om ersättning för kulturombud vid nästa styrelsemöte.

12 Val.
Ordförande på ett år
Valberedningen föreslog Dan Wakman.

Årsmötet beslutade:
- att välja Dan Wakman, omval.

3 styrelseledamöter på två år
Valberedningen föreslog Chivan Omar, omval, Sandra Johansson, omval och Anna-Lena Rosqvist nyval.

Årsmötet beslutade:
- att välja Chivan Omar, omval, Sandra Johansson, omal och Anna-Lena Rosqvist nyval till ledamöter i styrelsen på två år.

Valberedning
Förslag: Ove Nilsson, Fredrik Sterner och Margareta Rydemalm.

Årsmötet beslutade:
- att välja Ove Nilsson (sammankallande), Fredrik Sterner och Margareta Rydemalm, samtliga omval.

Två revisorer plus ersättare (1 auktoriserad revisor, 1 lekmannarevisor).
Förslag: Margareta Rydemalm som ordinarie och Britt-Marie Kret som ersättare. Förslag på auktoriserad revisor är Andreas Carlsson från revisorbyrån PwC.

Årsmötet beslutade:
- att välja Margareta Rydemalm, omval som ordinarie revisor och Britt-Marie Kret, omval som ersättare.
- att välja Andreas Carlsson från revisorbyrån PwC som auktoriserad revisor.
- Att begära att revisionsbyrån PWC presenterar en ersättare för den auktoriserade revisorn vid namn.

Representant till ABF
Förslag Margareta Rydemalm.

Årsmötet beslutade:
- att välja Margareta Rydemalm, omval som ombud för ABF.

Fyllnadsval 2 ordinarie till Brukarrådet 2023-2026
Förslag på ordinarie ledamöter: Nalini Krishnan (nyval), Moa Kumlin, nyval och Margareta Rydemalm omval.

Förslag på ersättare: Anna-Lena Rosqvist nyval.

Årsmötet beslutade:
- att välja Nalini Krishnan nyval, Moa Kumlin, nyval och Margareta Rydemalm, omval som ordinarie.
- att välja Anna-Lena Rosqvist, nyvak som ersättare.

13 Motioner
Träff för daglediga
Beskrivning:

På vårt medlemsmöte lördagen den 19 november var drygt 20 medlemmar närvarande. Vilka var där? Jag kunde konstatera att de flesta var s.k. daglediga, av dessa var majoriteten över 65 år.

De som arbetar under veckorna var i stort sett frånvarande, med undantag av Sandra och Dan, samt Roger och Charlotte från kansliet.  Idag har distriktet inte så mycket aktiviteter att erbjuda våra medlemmar om vi bortser från lokalföreningarnas verksamhet. Det är årsmöte, höstmöte, sommarresa, julmiddag, och någon aktivitet som kvinnokonferens, vandringar, m.m. som inte är årligen återkommande.

Jag tycker vi bör prova att ha minst två medlemsmöten på dagtid och då på en vardag. För en del kan det kännas bättre med möte på dagtid än kvällstid, man kanske är kvällstrött och kanske inte gärna missar SVT:s Rapport. 

Dessa möten bör ha inriktning på föreläsningar och information, underhållning och smörgåstårta kan vi skippa, en enkel fika kan räcka. Tidsmässigt två- tre timmar.

Vi kan också kopiera organisationsrådet som har något som heter öppet forum. Där deltagarna kan ta upp någon angelägen fråga. Vilka ska föreläsa och informera? Jag kan ge några förslag: information om Sprida, Legimus, patientnämnden, Örebro rättighetscenter, Arkivcentrum. ABF m.m. Riksförbundet kan var med via Teams, som vi såg fungerade bra med vår förbundsjurist, som exempelvis om punktskrift, ledarhundsverksamheten, SRF GO, Anita. S från förbundsstyrelsen kan ta upp om äldrefrågor.

Jag tror alla kan fylla på något till denna lista

Jag yrkar på att: Årsmötet beslutar att distriktet under hösten 2023 och våren 2024 provar att anordna medlemsmöten på dagtid.

Anders Eng presenterade sin motion. Styrelsen yrkar bifall på motionen.

Årsmötet beslutade:
- att bifalla motionen.

Cecilia Ramstedt – Kalendarium
Beskrivning:

Vi kan med glädje konstatera att verksamheten i föreningens olika delar börjat komma igång efter flera år av rekommendationer att inte träffas i stora grupper.

Vi kan notera att en del av arrangemangen i föreningen är inplanerade på samma tider. Detta gör det omöjligt för medlemmarna att delta i alla aktiviteter som dom kan önska.

Det är dessutom oekonomiskt eftersom föreningarna ibland betalar större summor för underhållning som endast når några få medlemmar. Dom tillfällena borde vi alla informera extra mycket om, kanske även till andra föreningar utanför SRF. Det skulle kunna bidra till ett trevligt samarbete.

Jag föreslår därför att SRF Örebro län skapar ett lättläst kalendarium där alla SRF föreningarnas evenemang skrivs in.

Även studiecirklar, syntolkade evenemang inom kultur och sport, möten i referensgrupper och råd mm ska finnas med där och vara lätt att läsa för medlemmar som har tillgång till dator eller smart telefon.

Det bör också vara enkelt att skriva ut på papper i valfri textstorlek för den som önskar det.

 Detta kalendarium ska vara en ”skryt lista” där alla enkelt kan se vår omfattande verksamhet.

Vi ska också kunna använda den som stöd för att undvika dubbelbokningar, stöd när vi skriver verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner och då vi ska söka pengar någonstans.

Örebro 22 mars 2023

Eftersom Cecilia inte var närvarande presenterade Charlotte Åkerlind motionen. Styrelsen yrkar att bifalla motionen.

Årsmötet beslutade:
- att bifalla motionen.

14 Förslag från styrelsen
Inträde i Funktionsrätt Örebro län

Årsmötet diskuterade motionen. Martin Östlund föreslog återremiss då man efterfrågar mer underlag.

Årsmötet beslutade:
- Att återremittera frågan till styrelsen för vidare beredning inför nästa årsmöte.

15 Uttalanden
Roger Alexandersson läste upp uttalandet ”Mycket snack men lite verkstad hos Region Örebro län”, som handlade om tillgängligheten på USÖ.

Årsmötet beslutade:
- att ställa sig bakom uttalandet.

16 Riktlinjer för verksamheten och kommande verksamhet
Distriktets verksamhet 2023-2024
Styrelsen föredrog förslaget till verksamhetsplanen.

Årsmötet beslutade:
- att fastställa verksamhetsplanen.

Vita käppens dag
Årsmötet beslutade:
- att hoppa över denna punkt.

Övrigt
Årsmötet beslutade:
- att hoppa över denna punkt.

17 Fastställande av budget 2023
Charlotte Åkerlind läste upp budgetförslaget för 2023. Fredrik Sterner undrade varför man inte budgeterat ansökningar till Filminstitutet för syntolkningar.

Årsmötet beslutade:
- att fastställa budgeten för 2023.
- att skicka Fredrik Sterners fråga till styrelsen.

18 Medlemsavgift från lokalföreningarna,
Förslag 50 kronor för både synskadade och stödjande medlemmar.

Årsmötet beslutade:
- att fastställa medlemsavgiften för 2024 på 50 kronor för både synskadade och stödjande medlemmar.

19 Avslutning
Mötesordförande Ali Reza Ghanbar Alipour lämnade över ordförandeskapet tillbaka till ordförande Dan Wakman, som tackade för förtroendet. Han tackade även alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.