Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2016-02-24
Tid: 09:00 – 12:00
Plats: ABF, Fredsgatan 18, Örebro

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
Fredrik Sterner
David Lindberg
Cecilia Ramstedt
Sandra Johansson, har anmält senare ankomst

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult
Margareta Rydemalm

Frånvarande:
Roger Alexandersson
Birgitta Karlsson

§129 Mötets öppnande.
Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade mötet.

§130 Godkännande av dagordning
Beslut:
- att godkänna dagordningen.

§131 Utse protokolljusterare
Beslut:
- att välja David Lindberg

§132 Föregående mötesprotokoll 2016-01-26
Vi kunde inte godkänna protokollet eftersom det inte blivit justerat

§133 Ekonomi
a. Kassörens rapport
Charlotte informerade om att SRF Örebro län fått pengar från
- RÖL
- AF för lönestöd
- SRF Riks halva det administrativa stödet
Beslut:
- Att godkänna rapporten

Någon mer bör kunna deklarera skatt mm o betala ut löner.
Vi måste fundera ut en bra lösning på det.

b. Övriga ekonomiska frågor
Vi har fått ett erbjudande från Ketty Winsryd som vill hålla en Iphone kurs
för våra medlemmar. Ersättningen till henne skulle vara ca 25000:-
Beslut:
- Att avböja erbjudandet.
Med anledning av att vi redan planerat en dag om smarta telefoner och
läsplattor av flera varumärken vill vi se hur det faller ut med t ex
studiecirklar mm.

Vi har fått en fråga om möjligheten att medlemmar med "liten ekonomi"
ska kunna delta i våra aktiviteter helt gratis.
Vi tycker att det blir en klurig bedömningsfråga och risken för att
orättvisor uppstår kan bli stor.
Vi vill istället uppmuntra medlemmarna att söka fondmedel från t ex
synskadades stiftelse för detta endamål.

Vi har fått ca 80000 kronor i projektbidrag från Riksförbundet för 2016.

Vi har fått en ansökan om bidrag för syntolkningar av sommarteater.
Det gäller 2.500 kronor för "Görsköj", samt 2.500 + 700 kronor för teater Nolby (1 resp. 2 föreställningar).
Beslut:
- Att bevilja pengarna
Dessa summor betalas ut till Anita Karlsson.

Sandra kommer

§134 Kansliet
Leif undersöker möjligheterna att få it-miljön på kansliet att fungera bättre. Han begär offert från SPRIDA på allt som behövs inklusive arbete.

Vi har för avsikt att skapa en datorplats som är tillgänglig för en person med synnedsättning på kansliet. Den ska kunna nyttjas av medlemmar som vill kunna gå in och t ex skriva till Synvinkeln eller hjälpa till på andra sätt.

§135 Lokalföreningarna
Det är årsmöten på gång i lokalföreningarna.

§136 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
Protokollet från RFF skickas till SRF Örebro läns kansli.

- Just nu håller RÖL på med upphandling av kollektivtrafiken. Man tänker bl a förbättra stadsbusstrafiken i Karlskoga.
Cecilia har träffat en av politikerna som jobbar med detta och påtalat bristen av hållplatsutrop.

§137 Rapporter
Inget att rapportera

§138 Studier
Thomas Andersson från ABF kommer in för att informera oss om vilka möjligheter som finns i ett samarbete.
All information finns på ABFs hemsida men här är några förslag:
Kulturprogram, någon berättar, spelar eller visar något i 30 min/ för minst 5 personer. Evenemanget ska annonseras som "kulturarrangemang i samarbete med ABF".
Studiecirkel (3-3-9)
Regionalt bidrag genom ABF
Funktionärsutbildning För styrelse
Övrig folkbildning
Helgkurser mm

§139 Inkomna skrivelser
- Vi kan söka pengar för punktskriftsaktiviteter eller utbildning inom punktskrift.

- Hoppajola vill göra en dag i Herrfallsäng 24 april tillsammans med oss.
Då ska vi uppleva naturen på annat sätt än med synen och där vi också ska visa på brister som gör att man som synskadad inte kan gå i naturreservatet utan ledsagare.

§140 Åtgärdslista
Vi ska lägga till ledsagning på åtgärdslistan och uppdatera den.

§141 Övriga frågor
Den 9 mars går Ove och Charlotte på möte om samverkansgrupp för
dövblindas dag.

Var och en får kontakta Bengt i Värmland med idéer om
DEST-konferensen.

Ove kontaktar SHIF och diskuterar om och hur vi kan deltaga på
deras rikskonferens 2016 i Örebro.
David åker på Organisationsrådet den 3 mars.

§142 Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir i Brukarhuset den 23 mars kl.9-12.

§143 Mötets avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.