Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2016-04-08
Tid: 09:20 – 11:45
Plats: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B Örebro

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
Fredrik Sterner
Roger Alexandersson
Birgitta Karlsson, frånvarande
David Lindberg
Cecilia Ramstedt
Sandra Johansson

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult

§160 Mötets öppnande.
Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade mötet.

§161 Godkännande av dagordning
Beslut:
Att godkänna dagordningen.

§162 Utse protokolljusterare
Beslut:
- att välja Roger Alexandersson.

§163 Föregående mötesprotokoll 2016-03-29
Beslut:
- vi godkänner protokollet och läggeer till handlingarna.

§164 Inkomna skrivelser
Telefoner från riks.
Beslut:
Vi kan inte gå med i SRFs växel i nuläget.

Information från Riks om obetalda medlems avgifter.

Fått mail från Jan Wiklund SRF Perspektiv som gav beröm om medlems antal i föreningen.
Charlotte har skickat ett svar till honom där hon berättar kortfattat om SRF Örebros alla olika aktiviteter i lokalföreningarna och distrikt.

Anjonerar oss 10:00 för fika.
Åter till mötet 10:10.

§165 Val av styrelseledamöter till Synskadades Stiftelse i Örebro län
Val till ordförande i stiftelsen
Beslut:
att välja Agneta Elving som ordförande till stiftelsen. Att Ove Nilsson och Leif Stockhult sitter kvar.

§166 Årsmöteshandlingar
- Verksamhetsberättelsen
Alla har läst igenom och justerat.
Beslut:
Att godkänna verksamhetsberättelsen.

- Verksamhetsplan
Alla har läst igenom och justerat.
Beslut:
Att godkänna verksamhetsplanen.

- Budget
Alla har läst igenom och justerat.
Beslut:
Att godkänna budgeten.

§167 Åtgärdslista
Ove rapporterade om resan för distriktets medlems resa.
Roger ska kolla med Funka och Sprida på måndag om Iphone kursen.

§168 Övriga frågor
Cecilia berättar om att den nya trafikplanen ligger ute på hemsidan och hon ber de övriga i styrelsen att läsa det.

§169 Mötets avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.