Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2016-05-04
Tid: 09:30 – 12:10
Plats: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B Örebro

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
Roger Alexandersson
David Lindberg
Cecilia Ramstedt
Sandra Johansson

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult

§7 Mötets öppnande.
Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade mötet.

§8 Godkännande av dagordning
Beslut:
Att godkänna dagordningen.

§9 Utse protokolljusterare
Beslut:
- att välja Cecilia Ramstedt.

§10 Föregående mötesprotokoll 2016-04-08
Beslut:
- vi godkänner protokollet och lägger till handlingarna.

§11 Ekonomi
a. Kassörens rapport
Charlotte har skickat in en ansökan till Arbetsnämnden om sommarresan för medlemmarna till Karlstad den 22 juni.

b. Övriga ekonomiska frågor
Eva Wiktorsson får arvode för syntolkning på sommarresan.

c. Ekonomisk ansvarig gentemot styrelsen
Styrelsen beslutar att David Lindberg blir ekonomiska ansvarig gentemot styrelsen. David Lindberg 420814-8553 får behörighet att göra utbetalningarna från kontona i Danske Bank.

§12 Kansliet
Punktskrivaren samt ny laserskrivare har nu kommit till kansliet. Väntar bara på att Örjan ska komma och installera laserskrivaren.

§13 Lokalföreningarna
Diskuterade hur vi kan hjälpa till med informationskampanjen i lokalföreningarna med förberedelser och genomförande av aktiviteter.
Beslut: Att David Lindberg och Sandra Johansson blir kontaktpersoner för Bergslagen, Ove Nilsson till Karlskoga-Degerfors, Roger Alexandersson och Cecilia Ramstedt till Sydnärke. Örebro kommun får ingen särskild kontaktperson.

§14 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
Protokollet från rådets förra möte är utsänt.
Beslut:
- Att lägga protokollet till handlingarna

Cecilia Ramstedt berättade att Resegruppen, där Länstrafiken och handikapprörelsen diskuterar färdtjänstfrågor, utökats med representanter från skola och dagvård där elever/deltagare åker färdtjänst, samt flera av taxibolagen som kör färdtjänst. Resegruppen ska ha åtta möten om året.

Just nu håller regionen på att planera för kollektivtrafik i framtiden, det är ett bra tillfälle om vi vill framföra våra synpunkter.
Vi diskuterade allmänt om färdtjänst och resande.

§15 Rapporter
Diskuterade vita käppens dag. Planer om hur man ska forma veckan som är i anslutning till denna. Vi har bokat "Torget" på Länsmuseet från den 10-30 oktober för vår utställning. Möjlighet att hyra/låna lokal för fler aktiviteter finns.
Beslut:
Att Cecilia, Roger och Ove blir en grupp för att ordna aktiviteter för detta.

§16 Studier
Styrelsekonferens är tisdag den 7 juni, och onsdag den 8 juni funktionärs utbildning.

§17 Inkomna skrivelser
DEST konferensen är den 14-15 september.
Beslut:
Styrelsen godkänner programmet.

§18 Åtgärdslista
Sätta datum för Smartphonedagen.
(Roger).

Styrelse och funktionärs konferens.
(Roger och Ove)

Sommarens medlemsresa till Värmland och
Höstens teaterresa till Oskarsrevyn i Stockholm.
(Ove och Birgitta)

SRFs Informationskampanj
Biblioteksturné.
(Cecilia och Roger)

FSDB-dagen 9 september.
(Ove och Charlotte)

Medlemsdag den 17 september
(David och Birgitta)

§19 Övriga frågor
Ove och David har haft ett möte med Gunilla Thomsson ang. en eventuell ny tjänst hos SRF Örebro län.
Vi funderar vidare.

§20 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte tisdag den 7 juni klockan 9:00

§21 Mötets avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.