Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2016-06-07
Tid: 16:40 – 18:10
Plats: Finnåker kursgård

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
Roger Alexandersson
David Lindberg
Cecilia Ramstedt
Sandra Johansson

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult
Monica Jonsson

§22 Mötets öppnande.
Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade möte.

§23 Godkännande av dagordning
Beslut:
Att godkänna dagordningen.

§24 Utse protokolljusterare
Beslut:
- att välja Roger Alexandersson.

§25 Föregående mötesprotokoll 2016-05-04
Beslut:
- vi godkänner protokollet efter justeringar och lägger till handlingarna.

§26 Ekonomi
a. Kassörens rapport
Kassarapporten har skickats ut.
Beslut:
Att godkänna rapporten. .

b. Övriga ekonomiska frågor
- Syntolkning av Spanska Flugan
En föreställning i sparbanks börsen i Fjugesta, Lekeberg.
Beslut:
Att godkänna syntolkning.
- EasyConverter, inköp av licens. Pris 8120,- inklusive moms
Beslut:
Att godkänna kansliet köper detta program.

Fått en förfrågan betala reseräkning för en Iphone kurs som tvåmedlemmar varit på.
Beslut:
Att betala rese räkning för två medlemmar som var på Iphone kurs i tre dagar.

Det finns medel avsatt för informationskampanjen och utställningen på ÖLM.

§27 Kansliet
Leif har semester efter midsommar till och med den 7 augusti och Charlotte har semester den 1 juli till 7 augusti.
Beslut:
Att godkänna semestern.

Punktskrivaren är på plats. Även en arbetsplats som man har möjlighet att komma och skriva något och hjälpa till på kansliet.

Diskuterade vem som ska ha licensen till SRF Örebros facebook.
Beslut:
Att Cecilia Ramstedt och Charlotte Åkerlind är administratörer för facebookkontot.

Roger lägger upp ett twitter konto och han får tillåtelse att twittra om SRF Örebro län.

§28 Lokalföreningarna
Punkten utgår.

§29 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
Möte 2 juni.

• Det börjar en ny
Funktionshinderkonsulent som heter Åge Sodlien efter Anita Söderlind som slutat.

• Regeringen har beslutat att barn och ungdomar ska få glasögonbidrag.
Det gäller tom 20 år och även för linser.

• Det finns en Hjärnskade koordinator som ger råd och stöd om hjärnskador. Hemsida kommer på RÖLs sajt.

• Snart börjar byggnation av H-huset.
Dit kommer bland annat Ögonavdelningen att flytta. Ögonavdelningen får även 12 operationsplatser i anslutning.
Även öron, käkplastik, hud med sol/bad, STD, AKUTEN mm kommer att flytta in i H-huset.

I A-huset stannar Infektion och Audiologen tills vidare.
Frågan är vad som ska göras med A-huset som inte går att bygga om på ett bra sätt.

Några saker av stor vikt vid byggnation inom RÖL är:
- Tillgänglighets frågor, som är A och O
- Arbetsmiiljö
- Hygien
- Säkerhets frågor
- Effektivitet
- Flexibla lokaler
- Miljöbyggnad
- Kostnads
- Effektiva lokaler
mm

Nina Åström är
Tillgänglighets konsult som granskar H-huset.

• Arbetsförmedlingen berättar att Fas 3 håller på att fasas ut.
Gruppen med svag ställning på arbetsmarknaden ökar.
Arbets marknadsutbildning, Arbetspraktik och Start av näringsverksamhet ökar i länet.

• Patientlagen har stärkts.
Vårdgivare har skyldighet att informera och patienten har större valfrihet.
Vi kan söka ALL öppenvård som finns i landet för t ex en annan bedömning.
Vi kan även lämna en egen remiss till den specialistvård vi önskar.
På internet finns blankett för "Egen vårdbegäran" och mer information på 1177.
Det går också att tala med vårdcentralen eller "Vårdsluss/ Patientforum".

• Astma och Allergi förbundet planerar en dag om
Rökfritt boende
23 el 24 nov.

• Hjälpmedels dagen ska hållas den 23 sep. Den ska bli årligen återkommande.

§30 Rapporter
Ove och Cecilia var på dialogmöte om trafikförsörjnings plan om RÖL.

David och Charlotte har varit på brukarhuset och delat ut inbjudan om fortsättning om cirkeln om gula fläcken.

§31 Studier
Diskuterade utbildare som utbildar utbildare.

§32 Inkomna skrivelser
Inget nytt.

§33 Åtgärdslista
Sätta datum för Smartphonedagen.
(Roger).

SRFs Informationskampanj
Biblioteksturné.
(Cecilia och Roger)

FSDB-dagen 9 september.
(Ove och Charlotte)

Medlemsdag den 17 september
(David och Birgitta)

Ögats dag den 1 november
(Ove och Inger Gustavsson)

§34 Övriga frågor
Punkten utgår.

§35 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte tisdag den 9 augusti 9:00

§36 Mötets avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.