Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2016-10-10
Tid: 09:00 – 12:00
Plats: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B Örebro

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
Roger Alexandersson
David Lindberg, förhindrad närvaro
Cecilia Ramstedt, avgick mötet 11:25
Sandra Johansson
Agneta Elving, förbundsstyrelsen, avgick mötet 11:45

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind

§66 Mötets öppnande.
Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade möte.

§67 Godkännande av dagordning
Beslut:
Att godkänna dagordningen.

§68 Utse protokolljusterare
Beslut:
- att välja Roger Alexandersson.

§69 Föregående mötesprotokoll 2016-09-07
Beslut:
- vi godkänner protokollet

§70 Ekonomi
a. Kassörens rapport
Kassarapporten har skickats ut.
Beslut:
att godkänna rapporten.

b. Övriga ekonomiska frågor
- Söka bidrag för syntolkning
Allt syn tolkas inte som finns på syntolkning appen.
Beslut:
att söka pengar till 4 nya filmer som inte finns i syntolkning appen samt 4 filmer till våren.
Charlotte kontaktar Lotta Lagerman angående att syntolka på bio Roxy.

- Annons till ögats dag
Diskuterade var vi ska ha annons om ögats dag.
Beslut:
att Ove Nilsson kollar om vi kan dela upp annonsen på Läns radio.

§71 Kansliet
Leif Stockhult håller på och lägger in information på den nya SRF Örebro läns hemsida. Han har gjort ett konto på youtube som heter SRF Örebro län.

Diskuterade om hur situationen ser ut att anställa en ny ombudsman eller ekonom.

Cecilia undrade om kansliet ska ha någon praktikant. Kanske Roger Alexandersson.

§72 Lokalföreningarna
Nya – gruppen har varit på guidad visning på flygplatsen onsdag den 21 september.

Har varit och lappat i Karlskoga.

Diskuterade de olika engagemangen som finns i de olika lokalföreningarna då det gäller lappning samt verksamhet i lokalföreningarna.

§73 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
- Skrivelse Region Örebro län
Ove Nilsson har gjort skrivelse från Region Örebro, som har skickats ut.
Beslut:
att godkänna skrivelsen.

Ny handikapp konsulent har tillträtt, Åge Norlien i referensgruppen.

Gavs information från referensgruppens möte.

Diskuterade resegruppens framtid.

§74 Rapporter
Ove har varit på DOFS möte.

Fredrik och Cecilia har varit på valberedar kurs.

Fredag den 9 september var med på FSDB dagen.

Fredag den 29 september var SRF Örebro med på anhörigdagen.

Ställde upp på seniormässan lördag den 8 oktober.

Agneta Elving gav information från förbundsstyrelsen.

§75 Studier
Margareta Rydemalm har pratat med ABF om skrivarkurs. Hon har även pratat med PRO.

§76 Inkomna skrivelser
Inga skrivelser.

§77 Åtgärdslista
- Oskarsrevyn i Stockholm (Ove och Birgitta)
- SRFs Informationskampanj Biblioteksturné
(Cecilia och Roger)
- Utställning på Länsmuset (Cecilia)
- Medlemsdag den 12 november (David och Birgitta)
- Ögats dag 1 november
- Tar kontakt med Monica Jonsson om information i regionen (Ove)
- Kontakta Lotta Lagerman att syntolka på bio Roxy (Charlotte)
- Kolla om vi kan dela upp annonsen för ögats dag på Läns radio (Ove)

§78 Övriga frågor
- Temadag för ögonforskning 16 november
Har utsänts information via mail.

- Distriktsaktivitet för ny medlemmar
Roger gav som förslag att anordna en dag för nya medlemmar för distriktet. Tar med det förslaget till planeringen.

§79 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte måndag den 14 november klockan 9:00.

§80 Mötets avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justeras: Justeras: