Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2016-12-12
Tid: 15:00 – 17:00
Plats: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B Örebro

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
Roger Alexandersson
David Lindberg, ankom mötet 16:35
Cecilia Ramstedt
Sandra Johansson

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult

§96 Mötets öppnande.
Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade möte.

§97 Godkännande av dagordning
Beslut:
Att godkänna dagordningen.

§98 Utse protokolljusterare.
Beslut:
- att välja Cecilia Ramstedt

§99 Föregående mötesprotokoll 2016-10-10
Beslut:
- vi godkänner protokollet

§100 Ekonomi
a. Kassörens rapport
Kassarapporten har skickats ut.
Beslut:
att godkänna rapporten.

b. Övriga ekonomiska frågor
- Portokostnader i forskningsstudie
Sara Granberg har skickat ett svar kuvert till kansliet som hon vill att vi skickar ut till alla medlemmar över 65 år. Vi diskuterade att kostnaden skulle bli hög om vi ska betala för porto med hennes frågor.
Beslut:
att Charlotte ska återkoppla med frågorna och utskick.

§101 Kansliet
- Ombudsman
Frågan om att anställa en ombudsman för distriktet togs upp och efter diskussion i styrelsen beslutades följand:
Beslut:
Att: ett möte med styrelsen blir den 16 januari där arbetsbeskrivning och arbetsuppgifter diskuterades.
Att: därefter utannonsera ombudsmanatjänsten på 50 % vilket vi får hjälp med av SRF-riksförbund.
Leif berättade att SRF Örebro facebook sida har fått många fler följare. Reklam filmen om SRF Örebro har fått många visningar.

§102 Lokalföreningarna
Diskuterade de olika lokalföreningarnas aktiviteter. Om vi i styrelsen kanske skulle kunna hjälpa med aktiviteter.

§103 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
inget att rapportera.

§104 Rapporter
Rapport från syntolkningen av Ohelga natt.

§105 Studier
- Cirkel förslag Inger Gustavsson
att ha en cirkel där medlemmar som vill delta från olika delar i länet kan åka till varandra och ha ett studietillfälle i de olika kommuner som deltagarna är bosatta i. Innehållet i cirkeln skulle vara att läsa om något intressant ställe/ort/sevärdhet som inte nödvändigtvis behöver ligga så väldigt långt bort.
Beslut:
att vi vidarebefordrar detta förslag till Margareta Rydemalm studieorganisatör.

§106 Inkomna skrivelser
Inget nytt.

§107 Åtgärdslista
- Aktivitet för nya medlemmar (Roger)
- Rådslag om verksamhetsinriktning den 10 janurai (styrelsen)
- Informationsdag Ny teknik Roger återkommer med datum (Roger)
- Studiecirkel smarta telefoner, paddor tidig vår (Roger)
- Information till invandrare den 23 februari
- Information/utbildning av podd radio den 23 mars (Ove)
- Årsmöte den 8 april (styrelsen)
- Besök kommuner/bibliotek den 21-22 april. 5-6 maj och12-13 maj
- Styrelse/studieombudskonferens med lokalföreningarna den 19-20 maj (styrelsen)
- Sommarresa den 20 juni
- Vita Käppens dag den 15 oktober
- Kongress Malmö den 226-29 oktober

§108 Övriga frågor
Fråga om någon var intresserad att vara med på Kick off. Sista anmälningsdagen är den 13 januari.

§109 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte måndag den 9 januari klockan 15:00

§110 Mötets avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.