Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2017-02-06
Tid: 15:00 – 17:20
Plats: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B Örebro

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
Roger Alexandersson
David Lindberg
Cecilia Ramstedt
Sandra Johansson

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult

§126 Mötets öppnande
Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade möte.

§127 Godkännande av dagordning
Beslut:
att godkänna dagordningen med tillägg.

§128 Utse protokolljusterare.
Beslut:
- att välja David Linberg.

§129 Föregående mötesprotokoll 2017-01-09
Beslut:
- vi godkänner protokollet med justeringar.

§130 Ekonomi
a. Kassörens rapport
Kassarapporten har inte blivit klar.
Regionbidraget på 174 500 kronor. Blivit beviljat administrativt stöd från riksförbundet 90 000 kronor, projektstöd på 10 00 kronor per projekt. Vi har sökt två projekt.

b. Övriga ekonomiska frågor
US har sökt pengar från distrikt.
Beslut:
Att vi avslår ansökan. Roger Alexandersson tar kontakt och undersöker intresse med samarbete med SRF och US.

§131 Kansliet
Diskussion för placering för den nya ombudsmannen.

§132 Lokalföreningarna
Bergslagen ska ha årsmöte den 23 februari, Karlskoga den 26 februari, Örebro den11 mars och Sydnärke beslutas på onsdag.

§133 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
Har blivit beslutat att Roger Alexandersson blir ersättare för ledamot i RFF.

§134 Rapporter
- Medlems och organisationsutveckling
Charlotte och Sandra berättade om medlemsmodellen, om en låda med 50 kort av 5 olika teman. En låda som framöver ska finnas på kansliet.

- Ekonomi kurs
Ove Nilsson och Charlotte Åkerlind gav information om ekonomi kursen.

- Ombudsman
Gunilla Thomsson har varit på kansliet och hjälp till med ansökan om ombudsman till SRF Örebro.

§135 Studier
- Resor
Rese studiecirkeln ska Inger Gustavsson och Margareta Rydemalm ordna. Ove kontaktar dem för information om upplägg.
Sommarresan fortsätter planeringen.

I september avslutas Kännbart utställning i Stockholm. Förslag att kanske ordna en resa dit för medlemmarna. Låter SRF Örebro kommun ta på sig uppgiften.

§136 Inkomna skrivelser
Inget att notera.

§137 Åtgärdslista
- Aktivitet för nya medlemmar den 4 april (Roger)
- Informationsdag Ny teknik Roger planerar nytt datum (Roger)
- Studiecirkel smarta telefoner, paddor tidig vår (Roger)
- Information till invandrare i höst
- Information/utbildning av podd radio (Ove och Roger)
- Årsmöte den 8 april i Örebro (styrelsen)
- Besök kommuner/bibliotek den 20-21 april. 5-6 maj och 12-13 maj
- Styrelse/studieombudskonferens med lokalföreningarna den 19-20 maj
(styrelsen)
- Sommarresa den 20 juni
- Vita Käppens dag i Bergslagen den 15 oktober
- Kongress Malmö den 26-29 oktober
- Nysynskadade i april
- Träff för familjer med synskadade barn 1 juni
- Ta kontakt med US angående sammarbete med SRF (Roger)
- Kontakta Inger Gustavsson och Margareta Rydemalm angående
rese läsecirkel (Ove)
- Kontakta Liv Andersson angående konst projekt (Cecilia)

§138 Övriga frågor
- Organisationsråd den 9 mars
Beslut:
att David Lindberg åker på organisationsråd

- Open art
Liv Andersson verksamhetsutvecklare Sensus studieförbund vill göra ett konst projekt tillsammans med SRF. De antar att hela projektet kommer kosta 100 000 kronor. Dom kommer ansöka pengar på 20 000 kronor för projekt och undrar om SRF också vill vara med och då vilja bidra med pengar. Och om vi har förslag på deltagare till projektet.
Beslut:
att Cecilia kontaktar kollar upp mer information.

§139 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte måndag den 13 mars klockan 9:00 på föreningarnas hus..

§140 Mötets avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.