Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2017-04-18
Tid: 09:00 – 12:00
Plats: Föreningarnas hus, Örebro

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
David Lindberg
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Andreas Stridh

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult
Roger Alexandersson

§1 Mötets öppnande
Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade möte.

§2 Godkännande av dagordning
Beslut:
att godkänna dagordningen med vissa justeringar.

§3 Utse protokolljusterare.
Beslut:
- att välja David Lindberg.

§4 Föregående mötesprotokoll 2017-04-03
Protokollet har inte skickats ut innan mötet.
Beslut:
- vi godkänner protokollet i nästa möte.

§5 Ekonomi
a. Kassörens rapport
Kassarapporten har skickats ut.
Beslut:
att godkänna rapporten.

b. Övriga ekonomiska frågor
- Kurs ombudsman
En kurs på Almåsa den 21-22 maj för ombudsman. SRF riks arrangerar och betalar kostnaden.
Beslut:
att Roger Alexandersson åker på kursen.

- Dator till ombudsman Roger
SRF riks står för kostnaden angående ny dator till ombudsmanna tjänsten i Örebro.
Beslut:
att Roger och Leif hjälps åt och undersöker med Sprida om alternativ av dator.

§6 Kansliet
Ove och Charlotte ska åka till Kommunens överskottslager för att kolla möbler till nya lokalen.

§7 Val av ordförande till stiftelsen
Agneta Elving är angiven som förslag.
Beslut:
att välja Agneta Elving som ordförande.

§8 Lokalföreningarna
- Karlskoga har 40 års jubileum.
De bjuder in två från SRF Örebro att vara med på jubileum.
Beslut:
att Ove Nilsson och David Lindberg åker till Karlskoga.

Bergslagen kommer ha sitt 40 års jubileum i augusti. Återkommer senare med datum..

Lördag den 19 augusti har SRF Örebro kommun en resa till Tomtitts i Södertälje.

§9 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
David och Roger rapporterade från referensgruppsmötet den 3 april. Nästa möte är den 12 juni.

§10 Rapporter
Roger har skickat ut uttalande från årsmöte angående tillgänglighet till olika medier.

§11 Studier
Styrelse konferens är den 19-20 maj i Hallsberg.

Studiecirkeln Bornholm är det 5 personer anmälda.

§12 Inkomna skrivelser
a) Guidning Naturens Hus
Tomas Bergqvist från kommunen undrar om vi vill ha guidad visning vid naturens hus för våra medlemmar.
Beslut:
att Charlotte kontakta honom om att vi är intresserad.

§13 Åtgärdslista
Åtgärdslistan gicks igenom.
Se bifogad fil.

§14 Övriga frågor
Inget att notera.

§15 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är måndag den 3 maj klockan 15:00-18:00 på Brukarhuset, Mellringevägen 120B.

§16 Mötes avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat