Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2017-08-22
Tid: 16:00-17:55
Plats: Mellringevägen 120B

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
David Lindberg
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Andreas Stridh

Styrelserepresentanter:
Mikael Carlsson
Anders Eng
Margareta Rydemalm

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult
Roger Alexandersson
Agneta Elvling, förbundsstyrelsen

§47 Mötets öppnande
Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna efter sommarens uppehåll och öppnade möte.

§48 Godkännande av dagordning
Beslut:
att godkänna dagordningen.

§49 Utse protokolljusterare.
Beslut:
- att välja Andreas Stridh.

§50 Föregående mötesprotokoll 2017-06-13
Protokollet har skickats ut innan mötet.
Beslut:
- vi godkänner protokollet.

§51 Ekonomi
a. Kassörens rapport
Kassarapporten har skickats ut.
Beslut:
att godkänna rapporten.

b. Övriga ekonomiska frågor
- Firmatecknare för distriktet
David Lindberg förklarade hur struligt det har varit med Danske bank. Har varit dålig kundservice.
Beslut:
att Ove och Agneta tar ansvar för att kontakta Danske bank.

- Telefonabonnemang för ombudsman
Diskuterade olika alternativ för att ge ombudsmannen ett telefonabonnemang.
Beslut:
att Roger och Leif gör undersökning vilket alternativ som blir bäst.

§52 Kansliet
- Byte av lokal, möblering
Kan bli rörigt i lokalen när flera personer pratar i telefon samtidigt.
Beslut:
att Charlotte kollar alternativ och pris på skärmvägg.

§53 Lokalföreningarna
Bergslagen hade 40 års kalas fredag den 18 augusti i Ervalla gård.

Bergslagen har startat upp sin verksamhet efter sommaren.

Karlskoga har haft trivsel dag i sommaren med bad och umgåts.

Karlskogas verksamhet har dragit igång.

Sydnärke har 40 års jubileum fredag den 15 september i Kumla hotell.

Örebro har haft en sommar resa till Tom Tits lördag den 19 augusti. Kom 17 personer som åkte med på resan.

Örebro har 40 års jubileum fredag den 22 september i Margareta festvåning.

Örebro verksamhet har dragit igång.

§54 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
David gav information om hur mycket pengar Region Örebro kommer att ge 2018 som föreningar har möjlighet att söka.

Roger gav information från referensgruppens möte.

§55 Rapporter
Inget att rappotera.

§56 Studier
Maggan håller på att starta upp de med Bornholm.

§57 Inkomna skrivelser
Inget att notera.

§58 Bildande av AU
Förslag om ett arbetsutskott för att förbereda frågor till styrelsen, ha täta sammanträden och förbereda frågor.
Beslut:
att Ove, David och Sandra blir arbetsutskott.

§59 Åtgärdslista
Åtgärdslistan gicks igenom.
Se bifogad fil.

§60 Övriga frågor
Anders Eng fick en uppgift på konferensen i Hallsberg om att undersöka andra distrikts hemsida. Undersöka och se vad skillnader och förbättringar finns. Han har sett skillnader och sammanfattar detta, han ska eposta ut till samtliga i styrelsen.

§61 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är onsdag den 20 september klockan 16:00 på Brukarhuset.

§62 Mötes avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.