Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2018-01-11
Tid: 16:00-18:40
Plats: Mellringevägen 120B

 Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
David Lindberg
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Andreas Stridh

 Styrelserepresentanter:

Mikael Carlsson
Anders Eng
Margareta Rydemalm


Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult
Roger Alexandersson
Agneta Elvling, förbundsstyrelsen, anmält förhinder

 §127 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade möte.

 §128 Godkännande av dagordning

Beslut:
att godkänna dagordningen.

 §129 Utse protokolljusterare.

Beslut:
att välja David Lindberg.

 §130 Föregående mötesprotokoll 2017-12-11

Protokollet har skickats ut innan mötet.

Beslut:
- vi godkänner protokollet.

 §131 Ekonomi

a. Kassörens rapport
Kassarapporten har skickats ut.

Beslut:
att godkänna rapporten.

 b. Övriga ekonomiska frågor

inget att notera.

 §132 Kansliet

Kommer vara skydds rond onsdag den 17 januari i Brukarhuset.  

 Måndag den 12 februari kommer det vara invigning av konferens rummet fram till 18:00.

 §133 Lokalföreningarna 

Bergslagen har bestämt ha årsmöte torsdag den 22 januari.

 Karlskoga har haft förenings kunskap.

 §134 Rådet för funktionshinderfrågor RFF

RFF möte onsdag den 24 januari.

 §135 Rapporter

Inget att notera.

 §136 Studier

Bornholm är torsdag den 22 januari.

 Podd radio är tisdag den 20 februari och tisdag den 27 februari klockan 17:30-19:00.

 §137 Inkomna skrivelser

Inget att notera.

 §138 Rapport av AU

Har haft gemensamt personal möte med personalen.

 §139 Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom.

Se bifogad fil.

 §140 Övriga frågor

- Organisationsrådet

Fredag den 26 januari i SRF Stockholm är det organisationsrådet.

Beslut:
att Agneta Elving och Anders Eng deltar.

 - Förslag till beredningsutskottet

Vi ska komma med förslag om tre personer till beredningsutskottet. Förslagen ska komma innan den 23 januari.

Beslut:
att nominera Kicki Lundmark Umeå som en representant. David får i uppdrag att kontakta henne.

 - Färdtjänsten

På stormötet ska vi se till att fråga varför chaufförerna har svårt att hitta till den befintliga adressen.         

 - Handikappersättning

En fråga om vi ska vara med på demonstrationen i Stockholm angående handikappersättning.

Roger undersöker med SRF riks och återkommer via mail om resultatet. 

 §141 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte måndag den 19 februari på Brukarhuset.

 §142 Mötes avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.