Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2018-02-19
Tid: 16:00-18:40
Plats: Mellringevägen 120B

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
David Lindberg
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Andreas Stridh

Styrelserepresentanter:


Mikael Carlsson
Anders Eng
Margareta Rydemalm

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult
Roger Alexandersson
Agneta Elvling, förbundsstyrelsen, anmält förhinder

 §143 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade möte.

§144 Godkännande av dagordning

Beslut:
att godkänna dagordningen.

§145 Utse protokolljusterare

Beslut:
- att välja Andreas Stridh.

§146 Föregående mötesprotokoll 2018-01-11

Protokollet har skickats ut innan mötet.

Beslut:
- vi godkänner protokollet.

§147 Ekonomi

a. Kassörens rapport

Har fått region bidraget för 2018 på 183 000 kronor. 

b. Övriga ekonomiska frågor

- Projektansökningar

Har lämnats in 3 stycken projektansökningar, för podd radion, DEST konferens och kvinnoträff.

- Demonstrations resa till Stockholm

Tisdag den 27 mars ska de vara demonstration för handikappsersättning i Stockholm.

Beslut:
att medlemmar i SRF Örebro län har möjlighet att delta.

§148 Kansliet

Diskuterade utrustningen på kansliet.

§149 Lokalföreningarna  

Lokalföreningarna har sina årsmöten olika datum under februari och mars.

§150 Rådet för funktionshinderfrågor RFF

Roger rapporterade från RFF möte onsdag den 24 januari.

 §151 Rapporter

-Organisationsrådet

Anders Eng har skrivit en rapport från organisationsrådet som har skickats ut till styrelsen.  

 §152 Studier

Diskuterade starten för podd radion och Bornholm cirkeln.

  §153 Inkomna skrivelser

- Seniorsmöte

Den 8 mars klockan 14:00-16:00 är det seniorsmöte med planering om senior festivalen.

Beslut:
att Ove Nilsson och Charlotte Åkerlind medverkar. 

 - SRF nya stadgar

Diskuterade nya stadgar som ska föras in i stadgarna.

 §154 Rapport av AU

Har inte haft någon träff.

 Diskuterade rutiner för styrelsens angående svara på meddelande via e-post.

 §155 Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom.

Se bifogad fil.

 §156 Övriga frågor

- Medlemsavgifter

Diskuterade hur man gör om man inte betalar medlemsavgiften.

 - Årsmötet

Lördag den 21 eller 28 april. Charlotte meddelar via e-post vilket datum vi väljer.

 §157 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte måndag den 19 mars på Brukarhuset.

 §158 Mötes avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.