Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2018-04-18
Tid: 16:35-19:00
Plats: Mellringevägen 120B 

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
David Lindberg, anmält förhinder
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Andreas Stridh 

Styrelserepresentanter:
Mikael Carlsson
Anders Eng
Margareta Rydemalm 

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult, anmält förhinder
Roger Alexandersson
Agneta Elvling, förbundsstyrelsen, anmält förhinder

§175 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade möte.

§176 Godkännande av dagordning

Beslut:
att godkänna dagordningen med vissa ändringar.

§177 Utse protokolljusterare

Beslut:
- att välja Andreas Strid.

 §178 Föregående mötesprotokoll 2018-03-19

Protokollet har skickats ut innan mötet.

Beslut:
- vi godkänner protokollet.

§179 Ekonomi

a. Kassörens rapport

- Bokslut

Diskuterade och godkänner bokslut.

-Budget

Diskuterade och redigerade budget för 2018.

 b. Övriga ekonomiska frågor

- Kurs för nyanställda

Roger åkte den 21-22 mars på kurs för nyanställda. Uppföljning den 16-17 maj.

Beslut:
att SRF Örebro län betalar kostnaden för kursen.

- Kurs om arbetsgivaransvar

En kurs som handlar om rättigheter med arbetsgivaransvar.
Charlotte skriver ihop en inbjudan som hon skickar till styrelse att läsa.

§180Årsmöteshandlingarna

- Verksamhetsberättelse

Alla har läst före mötet och godkänner.

- Verksamhetsplan

Redigerade och godkänner verksamhetsplanen.

- Uttalande

Roger har skrivit två uttalandet som han skickar till alla i styrelsen att läsa.

§181 Kansliet

Har köpt en dator till Charlotte på 10 000 kronor.

§182 Rapport ombudsman

Roger rapporterade om olika arbeten han har utfört. Bland annat en inbjudan om en kurs i punktskrift och gav information om färdtjänsten.

§183 Lokalföreningarna 

Sandra Johansson har valts till ny ordförande för SRF Örebro kommun.
Onsdag den 16 maj mellan 16:00-20:00 kommer vi att delta på Lindedagen.

§184 Rådet för funktionshinderfrågor RFF

Roger rapporterade från RFF möte den 9 april.
Berättade att det kommer bli mer vård boenden och äldre boende för 80 + i länet.

§185 Rapporter

Inget att rapporter.

§186 Studier

Podd radion och Bornholm cirkeln fortsätter som vanligt.  

§187 Inkomna skrivelser

Annons och ansökningsblankett Stöd till organisationsutveckling

Stödet avser insatser för funktionärsutveckling, medlemsrekrytering, arbete med nya organisationsformer, tillgänglighetsanpassningar och lokal verksamhet i behov av stöd. Sista anmälnings dag är 31 maj.

§188 Rapport av AU

Lönesamtalet är klart.

§189 Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom.
Se bifogad fil. 

§190 Övriga frågor

- Tillgänglighet

På vissa ställen är det svårt att ta sig fram genom dåliga ledstråk där man bara ser den vita markeringen men inte känner den med någon markering. Ledstråken som är utformade idag ska ha taktila plattor när de byggs.
- Ordning på mail

Diskuterade hur vi ska skicka ut e-posten. Att vara tydligare till vilken styrelse e-posten ska vända sig till.

- Kostnader för resor.

Diskuterade hur betalning för resor till möten och arrangemang i föreningen ska betalas.

Kansliet kan ge vid önskemål 500 kronor i förväg och sedan skickars de samlade kvittona in för resor i den summan till kansliet.

Beslut:
att vi godkänner förslaget. 

§191 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte den 14 maj på Brukarhuset.

§192 Mötes avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.