Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2018-05-14
Tid: 16.00-18.35
Plats:  Mellringevägen 120B

Närvarande:
Ove Nilsson Ordförande
Mikael Carlsson
Anders Eng
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Andreas Stridh
Dan Wakman

Adjungerade:
Chivan Omar trainee, saknas, ej anmält förhinder
Margareta Rydemalm SRFs ombud i ABF
Agneta Elving FS, anmält förhinder
Roger Alexandersson ombudsman
Leif Stockhult kansliet
Charlotte Åkerlind kansliet

§ 6 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 7 Presentation

Det gjordes en presentationsrunda.

§ 8 Godkännande av dagordningen

Mötet godkände dagordning. Några övriga frågor lades till på dagordningen.

§ 9 Utse protokolljusterare

Vald blev Mikael Carlsson.

§ 10 Föregående mötesprotokoll 18 april 2018 

Mötet godkände protokollet.

§ 11 Ekonomi                                                                                    

a)             Kassörens rapport godkändes.

b)             DEST konferensen 1-2 juni Hallsberg

Roger Alexanderson berättade att det kommer 7 från Örebro, 7 från Värmland och 2 från Sörmland. Östergötland skickar inga ombud. Program och kallelse kommer att sändas ut till ombuden. Menyförslag till kvällsmaten presenterades. Om det blir kött eller fisk uppfattade inte sekreteraren. Mat som mat, det går alltid ner.

c)             Kick off för styrelsen

I augusti blir det lunch till lunch kick off för styrelsen. Program inte klart men Charlotte Åkerlind undersöker om lämplig lokal.

d)             Avtalet om löneservice uppsagt. Nytt kommer troligen till årsskiftet.

e)             Kvinnokonferensen blir 11-12 september

Målsättningen är att få med 10 nysynskadade samt 5 erfarna. Intresseanmälan kommer i SYNvinkeln. 

f)               Charlotte Åkerlind hade skickat ut ett förslag om att uppmärksamma de cirka 30 medlemmar som fyller jämt till en fest. Efter en diskussion kom styrelen fram till att en sådan fest måste rättvisans namn bli en årlig tilldragelse, som hårt belastar vår ekonomi.  Istället kom förslag om 95-årsfest, vilket fick styrelsens gehör. 15 september var förslag till datum.

§ 12 Kansliet

Leif Stockhult hade beställt orderband med SRFs logga och antal var 25 st. Banderoll är på gång när lämplig leverantör hittas.

§ 13 Rapport ombudsman

Tjugotusen kronor har beviljats till punktskiftsaktivitet. Planering pågår.

Endast SD har svarat på mejl med politikerfrågor. Roger Alexanderson ska ta förnyad kontakt med övriga partier.

Länstrafiken har svarat om färdtjänst. Är positiva till att bilda Trafikbrukarråd.

Förslag att ha teknikdag om Iphone för nybörjare. Intresseanmälan i SYNvinkeln  

§ 14 Lokalföreningarna

Bergslagen: Den 16 maj Lindedag kommer SRF ha ett bord vid denna tillställning. Margaret Lennartsdotter ansvarar, Charlotte Åkerlind och Sandra Johansson stöttar. Ture Larsson kommer att underhålla med sitt dragspel

Karlskoga: Vårmarknad där handikapporganisationerna informerar om sin verksamhet.

Örebro: Planerar någon form av aktivitet på marknadsafton den 7 juni.

Sydnärke: Planerar säsongsavslutning.

§ 15 Rådet för funktionshinderfrågor RFF

Referensgruppmöte 16 maj Anders Eng deltar för första gången. Tyvärr inget stöd av Roger Alexanderson som är på kurs. RFF möte 12 juni.

Efter denna punkt på dagordning var det dags för den sedvanliga fikapausen. Kaffe, fralla med skivade ägg och kaviar samt en liten smakfull kaka.

§ 16 Rapporter

Inga denna gång.

§ 17 Studier

Bornholmsresenärerna skall ha ytterligare en träff före resan. Podradiokursen är avslutad. Man var nöjd med kursen. Nu gäller det att komma igång med sändningar.

 

§ 18 Skrivelser

Organisationsrådet har möte 15 juni ordförande Ove Nilsson åker.

Forsviksbruk uppmanar att besöka en utställning.

Anhörigdag 9 oktober.

ABF uppmanar till att gå en skrivarkurs.

Naturvandring 27 maj Herrfallsäng för funktionshindrade.

§ 19 Arbetsutskottet

Valda till AU blev Ove Nilsson, Anders Eng, Sandra Johansson samt Dan Wakman.

§ 20 Åtgärdslistan.

Se bifogad fil.

§ 20 Övriga frågor

Dan Wakman är med i en artikel i kommande nummer av TEBLADET. Om att arbeta och ha en synnedsättning.

Dan Wakman tog upp om en utställning på USÖ om det kommande H-huset. En utställning som inte var anpassad till människor med synnedsättning. Han har påtalat detta till ansvariga.

Anders Eng är klar med sammanställningen om vårt distrikts historia. På kick off i augusti skall styrelsen diskutera detta material.

§ 21 Nästa möte.

Blir torsdagen den 14 juni hemma hos Charlotte Åkerlind i Närkes utkanter.

§ 22 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.