Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2019-01-28
Tid: 16.40 – 19.25
Plats:   Mellringevägen 120B 

Närvarande:
Ove Nilsson Ordförande
Mikael Carlsson
Anders Eng
Sandra Johansson
Andreas Stridh
Dan Wakman 

Adjungerade:
Roger Alexanderson Ombudsman
Margareta Rydemalm SRFs ombud i ABF
Leif Stockhult Kansliet
Charlotte Åkerlind Kansliet 

Anmält förhinder:
Agneta Elfving FS
Margaret Lennartsdotter
Chivan Omar traineee 

§ 108 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkommen och öppnade mötet. 

§ 109 Godkännande av dagordningen

BESLUT:
-       att godkänna dagordningen. 

§ 110 Utse protokolljusterare

BESLUT:
-       att välja Mikael Carlsson.

§ 111 Föregående mötesprotokoll 31 okt 2018

och 10 dec 2018.

BESLUT:
-       att godkänna protokollen. 

§ 112 Ekonomi

a)            Ekonomisk rapport   

 Rapporten hade inte blivet skickad med kallelse. Men verksamhetsbidraget från Region Örebro län på 180 tkr hade kommit. Inga beslut togs angående den ekonomiska rapport-

en.

b)            Övriga ekonomiska frågor

Medlemsforum

26 personer från distriktet har anmält sig

till medlemsforum. De 15 bokade hotellrummen är snart fullbokade. Det blev en diskussion om vilka som har behov av ledsagning och om ledsagare skall betala avgiften på 800 kronor.

BESLUT
-      att vi på kommande styrelsemöte tar det slutliga beslutet om frågan med ledsagning. 

Grundläggande administrativt stöd

Vi har fått 90 tkr från riksförbundet. 

     Rörligt administrativt stöd

Också från riksförbundet 148 tkr som är

till ombudsmans lön. 

     Ansökan  från Unga med synnedsättning

Man hade önskemål om ekonomiskt stöd från distriktet.

BESLUT
-      att inte ge något stöd. De får verksamhetsbidrag från Region Örebro län. 

Söka bidrag till lokala ledarhundskurser

Vi skickar skrivelsen till ledarhundsföraren

Leif Enmalm, Kumla. 

     Syntolkningskostnad för föreställning Lekebergs Revysällskap.

BESLUT
-      att syntolken Anita Karlsson får ersättning enligt gällande avtal.   

§ 113 Kansliet

Leif tog upp om medlemsregistret SURFA

som är långt ifrån fulländat. Riksförbundet arbetar med frågan.

Anders frågade efter listan på distriktets synskadade i arbetsför ålder. Den är på gång.

Dan tog upp att Anita Karlsson har hört avsig angående syntolkningsutrustningen som har fel och brister.

BESLUT
-      att Charlotte kollar upp utrustningen och beställer reservdelar som  behövs. 

§ 114 Rapport ombudsman

En nationell utredare har kontaktat Roger angående kollektivtrafiken t.ex. om samråd och frågor som bussutrop.

Upphandlingen om länets färdtjänst är inte klart. Man har kontaktat företag som ska   verkställa färdtjänsten fram till 2020. 

§ 115 Lokalföreningar

Charlotte berättade att alla lokalföreningar

har bestämt datum för sina årsmöten. 

§ 116 Rådet för funktionshinderfrågor RFF

Anders och Roger har lämnat in en skivelse till kommande RFF möte i februari. Den tar upp att vi vill ha avgiftsfri läs-tv. Idag finns cirka 400 användare av läs-tv i färgversion,

150 använder en svartvit version avgiftsfri.

Enligt riksförbundets enkät om syncentralerna tar endast 7 regioner/landsting ut avgift. Avgiften i länet är 140 kronor i månaden lånetid 1 till 6 år, 7 år och därefter 100 kronor i månaden. 

§ 117 Rapporter

Anders var den 23 och 24 januari på kass-örs-kurs i Enskede och Almåsa. På förmiddagen första dag tog man upp om förbundets inkomstkällor som ledarhundskalendern, lyckopenningen, månadsgivare, månadslotten, man får också bidrag från syn-

skadades stiftelse, socialstyrelsen, medlemsavgifterna står endast för 3% av förbundets intäkter. På eftermiddagen pratade SRFs revisor Johan Andersson från Grant Thornton om allt vad kassörer och styrelser bör tänka på när det gäller ekonomi och

redovisning. Dag två började med att synskadades stiftelses kapitalförvaltare Henrik Bonde berättade om placering av stiftelsens kapital som idag är på 750 mkr som ger en årlig avkastning på 10%. Kursen avslutades med information om förbundets löneservice. Efter rapporten diskuterad styrelsen lite om ekonomi och redovisning. Vår bank Danske bank har lite krånglig rapportering, annan bank bättre?

BESLUT
-      att undersöka möjlighet att byta bank.  

§ 118 Studier

ABF anordnar en 3-dagars kurs om arbetsmiljö.

BESLUT
-      att Sandra och Ove var intresserade av att gå kursen. 

§ 119 Inkomna skrivelser

Fanns inget att ta upp på denna punkt. 

§ 120 Arbetsutskottet

Har inte haft något möte. 

§ 121 Åtgärdslistan

Se bilaga 

§ 122 Övriga frågor

-      Beslut om webbplatsansvarig/redigerare

Riksförbundet vill ha namn på distriktets webbplatsansvarige.

BESLUT
-      att välja Leif Stockhult till webbansvarig för Synskadades riksförbund Örebro län.     

Länsradion i Örebro län
Vi tidigare haft annonsinslag i Länsradion.
Ska vi ha det i fortsättningen?

BESLUT
-      att vi fortsätter med det. 

     Nominera deltagare till utvidgad Nordisk Konferens.

BESLUT
-      att ingen på styrelsemötet var intresserad att delta. 

Anders hade läst andra distrikts verksamhetsberättelser, några anger antalet kvinnor och män i sitt distrikt, antal medlemmar i

åldern 0-32 år varav x antal är under 18 år,32-64 år, 65 år och äldre.

BESLUT
-      Att i kommande verksamhetsberättelse ta upp antal kvinnor, män samt tre olika åldersgrupper. 

Anders hörde på kassörskursen att en del redovisar på årsmöten sitt läns synskadade stiftelses arbete och årsredovisning.

BESLUT

-      att på kommande årsmöte redovisa Örebro läns synskadade stiftelses verksamhet. 

-      Förslag om årsmöte 27 april 2019.

BESLUT

-      Att årsmötet blir lördag 27 april. 

Dan berättade att USÖ arbetar med att förbättra utomhusbelysningen samt att man undersöker möjligheten att få en lönebidragsanställd som ledsagare på USÖ. 

§ 123 Nästa möte

BESLUT

-      Att nästa möte blir onsdag 20 februari. 

§ 124 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.