Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2019-02-20
Tid:      15.55 – 18.45
Plats: Mellringevägen 120B 

Närvarande:
Ove Nilsson Ordförande
Anders Eng
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Andreas Stridh
Dan Wakman 

Adjungerade:
Roger Alexanderson Ombudsman
Leif Stockhult Kansliet
Charlotte Åkerlind Kansliet 

Anmält förhinder:
Mikael Carlsson
Agneta Elfving FS
Chivan Omar trainee
Margareta Rydemalm SRFs ombud i ABF 

§ 125 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkommen och öppnade mötet. 

§ 126 Godkännande av dagordningen

BESLUT:
-       att godkänna dagordningen. 

§ 127 Utse protokolljusterare

BESLUT:
-       att välja Sandra Johansson. 

§ 128 Föregående mötesprotokoll 28 jan 2019

BESLUT:
-       att godkänna protokollet. 

§ 129 Ekonomi

a)            Ekonomisk rapport   

 BESLUT:
-       att godkänna rapporten-        

b)            Övriga ekonomiska frågor

-      Medlemsforum

40 personer har anmält sig till medlemsforum. Rum är bokade för alla. Hotellet tar inte emot hundar, så en deltagare med ledarhund får plats i ett hotell som godkänner hundar. Styrelsen diskuterade färdsättet till

Stockholm buss eller tåg. Kostnaderna var ganska lika. Styrelsen var eniga att tåg är att föredra. Kostnaderna för Fredrik Sterners ledsagare var oklara, vem betalar?

Charlotte beräknade att kostnaderna för distriktet blir cirka 10 tkr, övriga kostnader täcks av deltagaravgifter och ersättning från

Riksförbundet.

BESLUT:
-      Att resan till medlemsforum blir med tåg.  De eventuella kostnaderna för Fredrik Sterners ledsagare betalas av distriktet. 

Konferens ombudsmän och arbetsledare datum för konferens är 27-28 feb samt 1 mars. Ombudsmän tre dagar och arbetsledare två dagar.

BESLUT
-      att Roger och Ove åker på konferensen. 

Telefon kansli

Det har kommet ett erbjudande från företaget som idag driver växeln att fortsatta med nuvarande växeln. Men för det ska kunna

fortgå krävs att minst 12 föreningar i Brukarhuset är med. Alternativet till växeln är mobiltelefoni.

BESLUT:
-      att vi fortsätter med växeln med förutsättningen att det blir 12 föreningar med. 

 Punktskriftskurs ABF
Vecka 11 är det tänkt att kursen skall börja.
kursledare: Isabelle Ulfsdotter, kursavgift

800 kronor. Vi fick 20 tkr från riksförbundet till punktskriftkurs, de pengarna kan användas nu.

BESLUT:
-      Att distriktet betalar våra medlemmars kursavgift.  

Seniorfestivalen

Blir i början av oktober. Ett förmöte blir den 28 februari.

BESLUT:
-      att Charlotte och Sandra går på mötet. Där tar man upp att vi vill ha ett mörkercafe. 

Konstutställning Wadköping

Cecilia Ramstedt och någon/några synskadade konstutövare skall ha utställning i Wadköping. Man önskar någon form av ekonomiskt stöd, oklart hur.

BESLUT:
-      att Cecilia träffar AU för att reda ut frågan. 

§ 130 Kansliet

Inget att ta upp på denna punkt. 

§ 131 Rapport ombudsman

På brukarrådets referensgrupps möte tog Roger upp att smartphone bör vara ett förskrivet hjälpmedel, så är det i Skåne och

Uppsala län. Han har författat en skrivelse som ska tas upp kommande RFF-möte.

Roger har besökt Lekebergs KTR-möte.

Margaret hade önskemål att Roger skall besöka KTR i Lindesberg. Hon är representant för SRF i KTR Lindesberg.

BESLUT:
-      att Roger besöker Lindesberg och samordnar besöket med Margaret. 

§132 Lokalföreningarna

Alla lokalföreningar har årsmöten i närtid. Under denna punkt på dagordning tog Ove upp att han och Charlotte har besökt

Skyllbergs skytteförening som har för avsikt att bygga ut skyttebanan så att den är lämplig för elektronskytte. Man har ansökt

medel från allmänna arvsfonden. 

§ 133 Rådet för funktionshinderfrågor RFF

Anders rapporterade från RFF-mötet som var den 18 februari. Carina Dahl (s) blir kvar som ordförande för RFF, trots besked i december att en centerpartist skulle ha uppdraget. Vår skrivelse om avgiftsfri läs-v nämndes, den ska behandlas på senare möte.

Huvudpunkten på mötet var information och

diskussion om regionens kulturplan 1920-1923. Man vill se att funktionshindrade tar mer del av kulturlivet. Rådet diskuterade i

smågrupper var de stora hindren finns.

Tillgänglighet och ekonomi ansåg de flesta vara stora hinder.

BESLUT:
-      att godkänna rapporten. 

§ 134 Rapporter

Ove rapporterade från organisationsrådet som var den 1 februari. Där togs upp om LSS-utredningen, kulturprojektet ”skapa loss”, medlemsforum, medlemsregistret, valberedning om val inför kommande kongress.

BESLUT:
-      att godkänna rapporten. 

§ 135 Studier

Margareta Rydemalm undersöker om Lindbergs buss har någon lämplig resa som det går att göra en studiecirkel om.

Lokalföreningen i Örebro har börjat en studiecirkel om Gotland. 7 deltagare har dom fått. 

§ 136 Arbetsutskottet

De skall träffas onsdag 6 mars klockan 15 hemma hos Ove. Anders hade önskemål att gå igenom lista på de medlemmar som är

i arbetsför ålder, i ett försök att skapa en arbetsgrupp för arbetssökande medlemmar. 

§ 137 Åtgärdslistan

Se bilaga. 

§ 138 Övriga frågor

Ombudsman Mikael Strömberg som jobbar med medlems och organisationsutveckling har önskemål att träffa distriktsstyrelsen.

BESLUT:
-      att vi försöker träffa honom efter årsmötet.  

Agneta hade framfört till Leif att hon har önskemål att fortsätta i förbundsstyrelsen efter nästa kongress.

BESLUT:
-      att kansliet skriver en motivering till riks valberedning, varför Agneta bör sitta i förbundsstyrelsen. 

Årsmöte den 27 april. lokalen i brukarhuset var bokad av annan förening. Ny lokal? ABF eller Föreningarnas hus.

BESLUT:
-      Att Charlotte undersöker lokal.
-      Att Anders skriver förslag till verksamhetsberättelse till nästa styrelsemöte-       

§ 139 Nästa möte

BESLUT:
-      Att nästa möte blir onsdag 20 mars. 

§ 140 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat Intresse och förklarade mötet avslutat.