Protokoll


Art:       Styrelsemöte
Datum: 2019-08-21
Tid:      15.30 – 18.10
Plats: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B 

Närvarande:

Ove Nilsson Ordförande
Mikael Carlsson
Anders Eng
Sandra Johansson
Chivan Omar
Dan Wakman 

Adjungerade:

Roger Alexanderson Ombudsman
Leif Stockhult Kansliet
Charlotte Åkerlind Kansliet
Margareta Rydemalm SRFs ombud ABF 

Anmält förhinder:

Margaret Lennartsdotter
Agneta Elfving FS 

§ 40 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 41 Godkännande av dagordningen

BESLUT:
-       att godkänna dagordningen. 

§ 42 Utse protokolljusterare

BESLUT:
-       att välja Chivan Omar 

§ 43 Föregående mötesprotokoll 26 juni 2019

BESLUT:
-       att  godkänna protokollet från 26 juni. 

§ 44 Ekonomi

a)   Ekonomisk rapport

Charlotte berättade att deltagaravgiften och bidraget från

från arbetsnämnden har täckt hela kostnaden för sommarresan.

Anders som är ekonomiskt ansvarig måste hämta ut bankdosa från Danske Bank.

 BESLUT:
-       att godkänna rapporten samt att Anders och Charlotte gör upp om tid att hämta ut bankdosa.

b)   Övriga ekonomiska frågor

-      Syntolkningsersättning Sparbanksbörsen 17 november

Det blev diskussion i styrelsen om syntolkning. Frågor som får medlemmarna reda på när event med syntolkning sker?
hur många kommer när det finns syntolkning? Open-art och Nolby teater nämndes. Vad är en rimlig ersättning för syntolkar? m.m.

BESLUT:
-      att ersättning blir 4000 kronor vid teaterföreställningar.

Ove hade varit i kontakt med Cecilia Ramstedt angående distriktets bidrag till konstutställning i november. De verkade nöjda. Någon mer ingående diskussion har inte förekommit.   

 § 45 Kansliet

Inget att rapportera. 

§ 46 Rapport ombudsman

Det blir DEST-konferens den 26 september. Lokal var inte

bestämd, troligen Föreningarnas hus. Två frågor skall behandlas, habilitering och rehabilitering, hur detta fungerar på syncentralerna, samt den aktuella frågan om rätten till ledsagning.

Frågan om fortsättning på punktskriftskursen togs upp. Grundkursen i våras hade 7 deltagare, nu vill man se en fortsättning. Det blev diskussion om vem som är lämplig handledare.

BESLUT:
-      att Roger blir handledare. Han har gått handledarekurs. 

§ 47 Lokalföreningarna

Ove berättade att DHR Örebro var intresserad att samverka

om det blir fler s.k. stadsrazzior. Frågan väcktes om vi kan göra stadsrazzior i länets övriga kommuner.  

§ 48 Rådet för funktionshinderfrågor RFF

Den 2 september blir nästa RFF-möte. Anders var på referensgruppsmöte den 12 augusti. Frågor som kommer upp på rådet blir bl.a. att kallelse till Regionens sjukvårdsinrättningar skall gälla som biljett även för färdtjänstresenärer. Tillgänglighetsgruppen måste komma in tidigt vid nybyggnationer och förändringar. Idag presenteras  färdiga förslag. Nya riktlinjer bör tas fram.  

§ 49 Rapporter

I början av augusti roade sig Nya gruppen med bastubad vid en sjö i norra länsdelen. 9 personer deltog.

Charlotte har skickat material till en artikel i vår förbundstidning Perspektiv om Nya gruppens bedrifter på travbanan. 

§ 50 Studier

Det som är aktuellt är, punktskriftskurs, körsångskurs, och förhoppningsvis en kurs om SRFs 130 åriga historia, om tillräckligt många anmäler sig. 

§ 51 Skrivelser

-      Länsstyrelsen betalsystem

Den 2 september blir kurs om betalsystem. En sakkunnigfrån länsstyrelsen leder kursen.

-      Anhörigcentrums kick-off 27 augusti

Charlotte har tidigare året besökt detta arrangemang som inte gav så mycket. Ingen var intresserad att gå, så i år avstår vi.   

§ 52 Arbetsutskottet

Har inte haft något möte. 

§ 53 Åtgärdslista

Se bilaga. 

§ 54 Övriga frågor

Chivan frågade hur långt kursen om telefonhantering

framskridet. Charlotte svarade att hon skickat e-post till de i distriktet som har dom bästa kunskaper i telefonhantering. Endast Kristina Johansson har svarat. Det blir att påminna våra telefonexperter. 

§ 55 Nästa möte

BESLUT:
-      att nästa möte blir måndag 23 september 2019.  

§ 54 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.