Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2019-09-23
Tid: 16:10 – 18.25
Plats: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B  

Närvarande:
Ove Nilsson Ordförande
Mikael Carlsson
Sandra Johansson
Chivan Omar
Dan Wakman
Margaret Lennartsdotter 

Adjungerade:
Roger Alexanderson Ombudsman
Leif Stockhult Kansliet
Charlotte Åkerlind Kansliet
Margareta Rydemalm SRFs ombud ABF
Agneta Elfving FS 

Övrig:
Erik Johansson, gäst 

Anmält förhinder:
Anders Eng 

§ 55 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkomna

och öppnade mötet. 

§ 56 Godkännande av dagordningen

BESLUT:
-    att godkänna dagordningen. 

§ 57 Utse protokolljusterare

BESLUT:
-    att välja Dan Wakman. 

§ 58 Föregående mötesprotokoll 21 augusti 2019

BESLUT:
-    att  godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 

§ 59 Ekonomi

a)  Ekonomisk rapport

Charlotte berättade att vi ligger 200 000 kronor plus så vi behöver nog inte ansöka från stiftelsen.

BESLUT:
-    att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

b)  Övriga ekonomiska frågor

Diskuterade om att kolla upp hur länge ekonomiskt stöd för avtalet för ombudsman Roger gäller. 

Cecilia Ramstedt har frågat om SRF vill ha en extra öppen tid för visning för deras konstutställning i Wadköping. Förslag är onsdag den 13 november.

BESLUT:
Att det blir två aktiviteter, en på dagen och en på kvällen.  

 § 60 Kansliet

-    Fortbildning SRF Riks

Charlotte har varit på fortbildning på Almåsa. Gav information om vad som togs upp under utbildningen. Hon lärde sig ett bra arbetes ord, att man ska vara alert, varm och klok. 

§ 61 Rapport ombudsman

-    Roger gav information från fortbildning på Almåsa. Han berättade om olika saker som diskuterades. Exempelvis att det pratades mycket om agenda 2030. Det är Lika Unika som börjat med ett projekt som FN nu har tagit över. Ett mattrial med olika punkter som rör oss synnedsatta.

Det var många ombudsmän som tyckte det vore bra att ta fram gamla och nya avtal inom färdtjänsten för att se skillnaderna.

Skrivelsen som Roger har skrivit om hjälpmedel har han skickat in till Na.

Diskuterades om att vi alla tycker det är fel angående det nya förslaget med att ge en automatisk avgift varje månad när man har hjälpmedel.

Färdtjänst har ett förslag med att ta bort högkostnadsskyddet samt ta bort Flex trafiken i Örebro.

Undersökningen som gjordes bland nya och gamla SRF medlemmar det en del frågor som man kan arbeta vidare med, exempelvis vad man vill få ut av sitt medlemskap. Det kommer komma ut en sammanfattning om undersökningen som man kan arbeta vidare med. 

§ 62 Lokalföreningarna

Vita käppens dag i Hallsberg tisdag den 15 oktober klockan 13:00 till cirka 16:30. Kommer politiker till tillfället.
Torsdag den 24 oktober har SRF Örebro mörker cafe i föreninganas hus.

Ska prova att ha vid ett tillfälle att ha telefon suport i  Karlskoga där man kan komma och ställa frågor om smartphone. Tanken är att åka runt till alla lokalföreningar i länet. 

§ 63 Rådet för funktionshinderfrågor RFF

-    Kundforum Agneta var på.

Agneta skickar ut anteckningar senare. 

§ 64 Rapporter

-    Arbetsgivar konferensan

Dan Wakman gav information från utbildningen. Han tyckte att det var en givande helg med mycket nytt att lära. 

-    DOFS

Mikael Carlsson och Agneta Elving gav information från deras helg i Almåsa. Bland annat rehabliteringen, medlemsundersökningen och information om layouten.  

§ 65 Studier

SRF Örebro kör har börjat och bestämt datum.
SRF 130 år historia är det just nu 5 personer anmälda. 

§ 66 Skrivelser

Har mailats ut. 

§ 67 Arbetsutskottet

-    Hjälpmedelsutredningen, skrivelse

Arbetsutskottet tycker vi inte ska skriva under en skrivelse där flera funktionsnedsatta föreningar skrivit ihop som protest för hjälpmedelutredningens förslag. Roger har fått i uppdrag och skrivit en egen från SRF. 

§ 68 Åtgärdslista

Se bilaga.

§ 69 Övriga frågor

-    Erik Johansson arbetsträna på kansliet

Diskuterade att han har flera olika kunskap och kanske har kvalifikationer i olika ämnen.

BESLUT:
Att vi provar honom på ett halvår. 

§ 70 Nästa möte

BESLUT:
-    att nästa möte blir tisdag den 29 oktober 2019.  

§ 71 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat Intresse och förklarade mötet avslutat.
SRF Örebro Län
Adress: Mellringevägen 120 B 703 53 Örebro
E-post: orebro.lan@srf.nu
Telefon: 0760-05 39 96
Hitta snab