Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2020-03-18
Tid: 15.30 – 18.20
Plats:   Mellringevägen 120B
 

Närvarande:
Ove Nilsson Ordförande
Anders Eng
Sandra Johansson
Mikael Näsström (Carlsson)
Chivan Omar

 Adjungerade:
Roger Alexanderson Ombudsman
Charlotte Åkerlind Kansliet
Erik Johansson Praktikant kansliet
Margareta Rydemalm SRFs ombud i ABF 

Frånvarande:
Margaret Lennartsdotter
Dan Wakman
Leif Stockhult Kansliet
Agneta Elfving FS 

§ 142 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 143 Godkännande av dagordningen

BESLUT:
-       att godkänna dagordningen. 

§ 144 Utse protokolljusterare

BESLUT:
-       att välja Sandra Johansson 

§ 145 Föregående mötesprotokoll 18 februari 2020

BESLUT:
-       att godkänna protokollet. 

§ 146 Ekonomi

a)   Ekonomisk rapport

Charlotte berättade att verksamhetsbidraget från Region

Örebro län har kommit. Ove tog upp att stiftelsens kapital

har minskat i värde på grund av raset på aktiebörsen, så distriktet bör vara sparsamma framledes.   

BESLUT:
-       att godkänna rapporten.

b)   Övriga ekonomiska frågor

Det har kommet en förfrågan om syntolkning på en familjeteaterförställning på Hallagården, Lekebergs kommun. Styrelsen var tveksamma på hur stort intresset är bland våra medlemmar.

BESLUT:
-       Att i SYNvinkeln sätta in en intresseanmälan för att se om några intresserade finns innan vi tar ställning om syntolkning. 

§ 147 Kansliet

Leif Stockhult är sjukskriven till någon gång i april, det är osäkert om det blir förlängning. I Leifs frånvaro finns ingen på kansliet som kan hanterar medlemsregistret samt vår hemsida. Det blev diskussion om det finns någon i styrelsen som har lämpliga datakunskaper för att sköta dessa uppgifter.

BESLUT:
-       att  fråga Dan om han kan ta sig ann denna uppgift.
Det är trångt i kansliet. Det finns ett ledigt rum nära kansliet.

BESLUT:

-       att Roger flyttar till det lediga rummet, som också kan fungera som poddradio studio. 

§ 148 Rapport ombudsman

Roger rapporterade från utbildningsdagen den 9 mars om stundande kampanj om syn- och hörselinstruktörer. Från vårt distrikt deltog Roger, Chivan och Mikael. Cirka 50 personer från hela landet deltog. Det var föreläsningar och gruppdiskussioner. Man manade deltagarna att sända uttalande till kommuner som saknar syn- och hörselinstruktörer, samt att

få tillstånd ett samarbete med HRF på lokalplan.

BESLUT:
-       att de tre deltagarna jobbar vidare med frågan.     

 § 149 Lokalföreningarna

Alla lokalföreningar har haft sina årsmöten. På grund av Corona virusets framfart i vårt land ligger i stort sett all lokalförenings verksamhet i träda.

Roger och Erik har gjort försök med fikaträffar några onsdagar. Intresset har varit minimalt, någon enstaka medlem har dykt upp, intresset har varit för dåligt för att fortsätta med fikaträffarna. 

§ 150 Rådet för funktionshinderfrågor

Det blir inget referensgrupps möte den 26 mars, troligtvis inget RFF-möte den 20 april, orsak, farsoten Corona härjar i hela världen. Förslaget i skrivelsen angående kallelser på e-post fick tummen ned.

BESLUT:
-       att Roger gör ett nytt förslag till skrivelse om kallelser på e-post.  

§ 151 Rapporter

Den 12 mars träffade Ove, Agneta, Anders samt Charlotte,

Per-Arne Blomberg från AF som berättade om deras erfarenheter av gruppträffar med arbetssökande synskadade. Mötet var bra vi fick tips om hur vi kan arbeta vidare. Nu ligger bollen mycket hos syncentralen om vi kan få fram tillräckligt många för att bilda en coachgrupp. 

§ 152 Studier

Margareta berättade att några visat intresse för att få i gång kulturcirkeln. Nu ger inte ABF ut några resebidrag, vilket de gjorde tidigare. Den nu avsomnade kulturcirkeln gjorde olika studiebesök på resande fot. Margareta förslog att distriktet bör bidra med resebidrag som överstiger 40 kronor per deltagare.

BESLUT:
-       att distriktet står för resor som överstiger 40 kronor per deltagare.

Studiecirkeln SRF 130 år, är avklarad. Studiecirkeldeltagarna

Planerar att besöka Synskadades museum den 11 maj. Det besöket hänger som så mycket annat på utvecklingen med farsoten Corona. 

§ 153 Årsmöte 2020

Årsmötet kan bli inställt beroende på utveckling av farsoten Corona.

BESLUT:
-       att styrelsen senast 1 april eventuellt avblåser årsmötet. 
-       Verksamhetsberättelse

BESLUT:
-       att godkänna förslaget till verksamhetsberättelse.
-       Verksamhetsinriktning

Det blev diskussion vad vi ska satsa på, men ingen styrelseledamot yrkade på tillägg eller ändring av förslaget till verksamhetsinriktning.

BESLUT:
-       att godkänna förslaget till verksamhetsinriktning. 

§ 154 Inkomna skrivelser

Brukhusets årsmöte 25 mars är inställt.

Inbjudan till KMA-dagen 22 april i Stockholm. Vi får skicka 1 representant + ledsagare.

BESLUT:
-       att Mikael åker om KMA-dagen blir av.

Nya riktlinjer för föreningar med regionbidrag, som är skicka på remiss. Vi svarar inte på förslaget det kommer troligtvis inte innebära stora förändringar på vårt bidrag.   

§ 155 Arbetsutskottet      

Har ej haft möte. 

§ 156 Val ordförande och 2 ledamöter samt 1 trainee

till stiftelsen

BESLUT:
-       att välja Agneta Elfving till ordförande, Ove Nilsson och Leif Stockhult till ledamöter samt Anders Eng till trainee. 

§ 157 Åtgärdslista

Se bifogad fil 

§ 158 Övriga frågor

Chivan har önskemål om föreläsningar av synskadade elitidrottsmän. Att man i en motion till kongressen föreslår att Riksförbundet skapar en föreläsarbank där man lätt kan få kontakt med lämpliga föreläsare som distrikt och lokalföreningar lätt kan boka.

Ove hade förslag på motion att SRF inför system för att medlemsavgiften betalas från den månaden man blir medlem och inte som nu per kalenderår. Jämför med HRF. Man skall också kunna betala avgiften årvis eller månadsvis. 

Mikael vill lämna in en motion till kongressen om att Riksförbundet anordnar danskurser i bugg. 

 § 159 Nästa möte

Det blir torsdag den 16 april 2020. 

§ 160 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.