SProtokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2020-04-16
Tid: 15.00 – 17.05
Plats:   Telefonmöte
 

Närvarande:
Ove Nilsson Ordförande
Anders Eng
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Mikael Näsström
Chivan Omar
Dan Wakman 

Adjungerade:
Roger Alexanderson Ombudsman
Agneta Elfving FS
Leif Stockhult Kansliet
Charlotte Åkerlind Kansliet 

Frånvarande:
Erik Johansson Trainee
Margareta Rydemalm SRFs ombud i ABF 

§ 7 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 8 Godkännande av dagordningen

BESLUT:
-       att godkänna dagordningen. 

§ 9 Utse protokolljusterare

BESLUT:
-       att välja Margaret Lennartsdotter 

§ 10 Föregående mötesprotokoll 18 mars 2020

BESLUT:
-       att godkänna protokollet. 

§ 11 Ekonomi

a)   Ekonomisk rapport

Kassarapporten för april var skickad på e-post. Det ekonomiska stödet från förbundet har kommit som det ska. Distrikets utgifter i rådande situation är löner och kostnader för SYNvinkeln.    

BESLUT:
-       att godkänna rapporten. 

b)   Övriga ekonomiska frågor

I telefonmötes tider kan dessa möten bli kostsamma för medlemmar som har fast telefon eller telefon med kontantkort.

BESLUT:
-       att distriktet täcker kostnader vid dessa fall. 

§ 12 Kansliet

Leif är fortsatt sjukskriven. Roger och Charlotte arbetar hemifrån. Charlotte är korttidspermitterad arbetar 40%, arbetstiden är måndag till torsdagen klockan 8.30-12.30.  Staten betalar permitteringslön, lönesänkning för Charlotte bli 7,5 %.  

§ 13 Rapport ombudsman

Uttalandet om syn- och hörselinstruktörer vi antog på vårt årsmöte är utsänt till länets kommuner tre kommuner har hört av sig. Mötet diskuterade hur vi på bästa sätt ska få kommunerna att ta ställning i frågan om syn- och hörselinstruktörer. Mer än att sända e-post bör göras. Uppvakta tjänstemän och/eller politiker? Ensamma eller tillsammans med HRF?

Till hösten skall Iris/SRF erbjuda en utbildning för syn-och hörselinstruktörer. Roger, Chivan och Mikael som i mars var på förbundets konferens om syn- och hörselinstruktörer skall ha ett möte för att se hur vi kommer vidare.

Leif undrade hur långt arbetet med att få igång en länsgrupp

för ledarhundsförare. Det har inte hänt så mycket, intresset

från ledarhundsförarna att få till stånd en grupp är svagt.

BESLUT:
-       att distriktet till hösten försöker få till en träff för ledarehundsförarna, även bjuda in förare som inte är medlemmar i SRF. 

§ 14 Lokalföreningarna

Nu rings det runt till medlemmar, man hör hur läget är under Corona pandemin. Telefonsamtalen verkar vara uppskattade. Anders tog upp att frågan om ledsagning måste tas upp vid telefonsamtalen. Vi måste få till ett dokument hur ledsagning ser ut i länet. 

§ 15 Rådet för funktionshinderfrågor

Aprilmötet med Rådet blev inställt. Mycket talar för att mötet i juni blir inställt, om det inte blir telefonmöte.

HRF har uppmanat att man inte skall betala abonnemangsavgiften på 65 kronor för hjälpmedel. Det blev en kort diskussion om det var en framgångsväg. Ingen i styrelsen yrkade på att vi gör samma uppmaning. 

§ 16 Rapporter

Nu är det klart att det blir ensamåkning i Färdtjänsten under Corona pandemin. Länet var inte först att genomföra det, men inte hellre sist, det är tydligen inte genomfört i hela landet.   

Mikael har lämnat in anmälan till patientnämnden för dåligt bemötande på syncentralen. Han ville i januari träffa en synpedagog. Mikael ser allt smärre och behöver någon form av rehabilitering. Det var först nyligen syncentralen kontaktade Mikael. Frågan om bemötande har varit uppe tidigare i brukarrådet, men bör upp igen.        

§ 17 Studier

Ove tog upp om en telefonpryl som kallas puck som på något sätt förenklar telefongruppsamtal. Med en sådan kan man t.ex genomföra bokcirklar. Vi får undersöka vidare. 

§ 18 Inkomna skrivelser

De som kommit är utsända på e-post till styrelsen. 

§ 19 Arbetsutskottet      

Har ej haft möte. 

§ 20 Åtgärdslista

Vi gick inte igenom listan vi väntar till normalläge. 

§ 21 Övriga frågor

Organisationsråd den 11 juni som förmodligen blir per telefon. De utsedda hade med olika motiveringar inte inte möjlighet att delta. Sandra var intresserad att delta.

BESLUT:
-       att Sandra Johansson deltar den 11 juni.  

 § 22 Nästa möte

Det blir måndag 15 juni klockan 15.00, om vädret tillåter i Oves trädgård. Vid otjänligt väder blir det telefonmöte. 

§ 23 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.