Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2020-06-15
Tid: 15.10 – 17.20
Plats: I Ove Nilssons trädgård, Ekängsgatan 6 Örebro.
Det var högsommartemperatur över 25 grader. De närvarande sökte skugga, så stolar flyttades till det fanns skugga. 

Närvarande:
Ove Nilsson Ordförande
Anders Eng
Sandra Johansson
Mikael Näsström (Carlsson)
Dan Wakman 

Adjungerade:
Roger Alexanderson Ombudsman
Erik Johansson Trainee
Margareta Rydemalm SRFs ombud i ABF
Leif Stockhult Kansliet
Charlotte Åkerlind Kansliet 

Frånvarande:
Margaret Lennartsdotter
Chivan Omar
Agneta Elfving FS 

§ 24 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 25 Godkännande av dagordningen

BESLUT:
-       att godkänna dagordningen. 

§ 26 Utse protokolljusterare

BESLUT:
-       att välja Dan Wakman. 

§ 27 Föregående mötesprotokoll 11 maj 2020

BESLUT:
-       att godkänna protokollet. 

§ 28 Ekonomi

a)   Ekonomisk rapport

Kassarapporten för maj var skickad på e-post. Vi har mottaget 66 tkr från Tillväxtverket gällande kostnaderna för

Charlotte korttidspermittering, denna gäller till september. Går Charlotte upp tidigare i heltid före 11 september får vi betala tillbaka en viss summa. Annars är det bara fasta kostnader. SYNvinkeln kommer ut i juni, det innebära bl. a portokostnader.        

BESLUT:
-       att godkänna rapporten. 

b)   Övriga ekonomiska frågor

Anders tog upp att vi tidigare i år beslutade att byta bank p.g.a. missnöje med Danske bank. Charlotte hade tittat på olika bankers avgift, diskrepansen var inte så stor, men kundtillgängligheten verkar bättre. Styrelsen diskuterade våra egna erfarenheter av olika banker

BESLUT:
-       att vi byter till Swedbank när vi kan röra oss fritt utan att tänka på Corona. 

§ 29 Kansliet

Leif är tillbaka från sin sjukskrivning, arbetar 4tim/vecka.

Kansliet kommer att ha semesterstängt 1 juli till 3 augusti.

Erik har sin praktikplats till 31 juli, efter detta datum var det oklart.

Charlotte och Leif hade haft ett telefonmöte om det nya medlemsregistret som ska träda ikraft 1 december. Varje distrikt skall utse en superanvändare, man kan också utse några biträdande användare. Riksförbundet står för alla kostnader. Superanvändaren skall i höst gå en distansutbildning.

BESLUT:
-       att utse Leif Stockhult till superanvändare.   

§ 30 Rapport ombudsman

Riksförbundets ombudsmän har telefonmöte varannan vecka, på senaste mötet var arbetsmarknadsfrågor uppe.

Ordförande får protokoll från dessa möten, i fortsättningen lovade Ove att alla i styrelsen skall få protokollen på sin e-post.

Roger berättade att 11 av länets 12 kommuner har svarat på vår skrivelse om syn- och hörselinstruktörer. 

BESLUT:
-       att ombudsmannen sammanställer kommunernas svar så hela styrelsen kan ta del av deras svar. Kan också utmynna i en artikel i SYNvinkeln så att alla medlemmar får se kommunernas svar. 

§ 31 Lokalföreningarna

Styrelsen i Örebro lokalförening har ringt till merparten av sina synskadade medlemmar, vilket har varit uppskattat.

I Bergslagen har Irene Broström med hjälp av Margaret och Chivan ringt runt.

I Karlskoga har Kristina Johansson med hjälp av resten av styrelsen och Anita Karlsson gjort det samma.

I Sydnärke har Roger hjälpt Bo Larsson att höra av sig till medlemmar. 

§ 32 Rådet för funktionshinderfrågor

Idag 15 juni var det skypemöte med RFF, som bl a skulle ta upp om corona. Anders valde styrelsemötet istället RFF.

Nästa möte blir i september. 

§ 33 Rapporter

Öppen telefon på onsdags eftermiddagarna har hållit på ett tag, inget jätteintresse, men några är med varje gång. Ove ansåg vi skall försätta efter sommaren.

BESLUT:
-       att fortsätta öppen telefon efter sommaren.

Dan rapportade att syntolkningsutbildningen på Fellingsbro folkhögskola drar in träffarna man har varje månad. Kvar blir endast distansutbildning. Utbildningen har för närvarande 8 elever.

Sandra var med på organisationsrådet den 11 juni, vilket hon tyckte var intressant, man beslöt att flytta kongressen från oktober 2020 till juni 2021.

Genom Oves telefon kom Agneta med på mötet. Vi fick en utförlig rapport från förbundsstyrelsemötet den 11-14 juni.

Kongressen blir 17-20 juni 2021. Förbundsstyrelsen behandlade cirka 100 motioner till kongressen. Majoriteten i FS avslog att SRF skulle anlita företaget HELP som ger rättslig hjälp i en rad frågor.         

§ 34 Studier

Det var inget på denna punkten.  

§ 35 Inkomna skrivelser

Syntolkning teater Hallagården. Charlotte informerade att ingen visat intresse att gå på teater vid Hallagården.

BESLUT:
-       att det inte blir någon syntolkad föreställning på Hallagården. 

§ 36 Arbetsutskottet      

Hade möte 28 maj, Charlotte var protokollförare, protokollet var ej utsänt till styrelsen men kommer.  

§ 37 Åtgärdslista

Vi gick inte igenom listan vi väntar till normalläge. 

§ 38 Övriga frågor

Anders tog upp om tillgängligheten till programmen i vår poddradio. Det är bytt från Youtube till en annan sida där man måste logga in med Apple-ID, vilket han ansåg vara krångligt. Radiomakarna skall göra en instruktion har man gör som kommer i SYNinkeln. 

§ 39 Nästa möte

Det blir tisdagen den 18 augusti 2020. 

§ 40 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.