Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: tisdag 20 oktober 2020
Tid: 15.40 – 17.50
Plats: Brukarhuset, Mellringevägen  120 C Örebro. Med anledning av Corona-pandemin var mötet i Leif Eriksson-rummet där rekommenderat avstånd var möjligt att hålla.

Närvarande:
Ove Nilsson ordförande
Anders Eng
Sandra Johansson
Mikael Näsström
Chivan Omar
Dan Wakman 

Adjungerade:
Roger Alexanderson ombudsman
Agneta Elfving SRFs förbundsstyrelse
Margareta Rydemalm SRFs ombud i ABF
Leif Stockhult kansliet
Charlotte Åkerlind kansliet 

Frånvarande:
Margaret Lennartsdotter
Erik Johansson trainee 

§ 75 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 76 Godkännande av dagordningen

BESLUT:
-        att godkänna dagordningen. 

§ 77 Utse protokolljusterare

BESLUT:
-        att välja Sandra Johansson 

§ 78 Föregående mötesprotokoll 22 sept. 2020

BESLUT:
-        att godkänna protokollet. 

§ 79 Ekonomi

a)    Ekonomisk rapport

Kassarapporten för september var ej utsänd p.g.a. att Charlottes dator strular. I början av november kommer kassarapport för sept. och okt. att sändas till ledamöterna i styrelsen.

     Övriga ekonomiska frågor

-          Ny Dator till Charlotte

Laddning på datorn strular, att laga datorn är svårt och dyrt. Detta gjorde att styrelsens datatekniskt kunniga ledamöter ventilerade olika tekniska lösningar.

BESLUT:
-          att distriktet tillhandahåller medel för inköp av dator med tillbehör.-           

-          Projektansökningar

Det som är aktuellt är kvinnokonferens Almåsa, vandring i Kilsbergen, det finns ett eventföretag i Sixtorp, södra Kilsbergen som ordnar mat, logi och guidade vandringsturer. Mikael och Charlotte skall höra med företaget om kostnader.  

-          Utrustning till poddradio

Poddradiogruppen vill ha en dator till sina inspelningar, nu har Roger en egen lämplig dator som distriktet kan få köpa. Leif hade funderingar om det lämpliga att inhandla mer utrustning till poddradion, få lyssnar på poddradion, det senaste programmet har bara haft 30 visningar. Det blev en diskussion, de som yttrade sig i ämnet ansåg att poddradion fyller en funktion, men vi måste få fler lyssnare och mer innehåll i programmen.

BESLUT:
-          att undersöka om förbundets regler tillåter att ombudsman säljer privata saker till sitt eget distrikt.-           

-          Punktskrift

ABF skall anordna en cirkel i punktskrift.  Nu hade Cecilia Ramstedt informerat om cirkeln i ett mail som gick ut till alla medlemmar som har e-postadress utan att samråda med distriktet, vilket är fel.

BESLUT:
-          att distriktet står för studiecirkelkostnaderna för punktskriftskursen för våra medlemmar.      

§ 80 Kansliet

1 november är det slut på korttids permitteringarna. Kansliet går upp i vanlig arbetstid. Charlotte fortsätter att arbeta hemifrån, hon tillhör riskgrupp. Det är problem att det i nuläget inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter. Styrelsen hade inte så mycket förslag till arbetsuppgifter. Det nämndes utbildningar, göra nytt informationsmaterial, t.ex. göra en film, göra en andra uppringning till medlemmarna i distriktet, gå  igenom medlemsregistret. 

§ 81 Rapport ombudsman

Roger hade varit på fortbildning för ombudsmännen. Man tog upp om ett EU-direktiv gällande MDR-märkning av synhjälpmedel som är en kvalitetsstämpel på dessa.  Idag upphandlar 7 mellansvenska regioner gemensamt synhjälpmedel. Vi bör vara med i någon form när det gäller upphandlingen. Ombudsmännen i de 7 mellansvenska regionerna arbetar med frågan. Firman som tillverkar trafiksignaler informerade om alla dess möjligheter, t.ex. med hjälp av en tagg kan man får reda på i vilket korsning man står vid. Unga med synnedsättning informerade om sin verksamhet. 

BESLUT:
-          att godkänna rapporten. 

§ 82 Lokalföreningarna

Nu var det inte så mycket att rapportera från lokalföreningarna. Istället diskuterades om det ska bli medlemsmöte/höstmöte. Det ska det bli ansåg styrelsen, men under andra former, i dessa Coronatider.

BESLUT:
-          Att lördag den 5 december har vi ett möte med begränsat antal  deltagare i Leif Eriksson rummet samt att det finns möjlighet att delta per telefon. Information kommer i SYNvinkeln. Roger ansvarar för den tekniska biten. Charlotte ansvarar för mötets innehåll, som inte bör vara så strikt, allt möjligt kan diskuteras.  

§ 83 Rådet funktionshinderfrågor RFF

Det blir telefonmöte den 27 oktober. 

§ 84 Rapporter

Agneta berättade att hon och Ove med hjälp av förbundsjuristen stämt Region Örebro län för de har fått abonnemangsavgift på hjälpmedel som de inte skrivet avtal på. När det kommer upp i någon tingsrätt var oklart. Fortsättning följer.

Agneta har varit med på möte om färdtjänsten i  Örebro kommun. Kommunen skall göra en utredning om färdtjänsten, så förändringar kan komma att ske.  Som alltid när färdtjänsten kommer upp på ett styrelsemöte blir det diskussion om dess brister. 

§ 85 Studier

4 har anmält sig till bokcirkeln. Det blir information i SYNvinkeln om bokcirkeln i ett försök att få fler deltagare. 

§ 86 Inkomna skrivelser

Motionen om förbundsjuristen till kongressen togs upp. Vi diskuterade motionen på förra styrelsemötet, ett till tillägg har gjorts om att ”ett försök görs under kommande kongressperiod.”                                                                                                                

BESLUT:
-          att distriktsstyrelsen står bakom motionen. 

§ 87 Arbetsutskottet

Har inte haft möte. 

§ 88 Åtgärdslistan – se bilaga

Vi tog inte upp åtgärdslistan denna gång. 

§ 89 Övriga frågor

Agneta berättade att syncentralens chef Eva Nielsen ska sluta. I annonsen till ny chef på syncentralen står det endast att sökande skall ha ledaregenskaper, inget om synpedagogutbildning. Agneta, Ove och Roger skrev ett brev till Mats Eriksson som är högsta tjänstemannen för hjälpmedel om brister i annonsen. Han svarade att det är svårt att få lämpliga sökande till tjänsten, men han verkade uppskatta att vi hörde av oss. 

§ 90 Nästa möte

BESLUT:
-          att det blir på förmiddagen lördag den 5 december 2020. 

§ 91 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson

,