Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: onsdag 20 januari 2021
Tid: 16.00-17.30
Plats: Vid våra telefoner, Coronapandemin har tagit fart igen. Sammankomster är begränsade till 8 personer, enligt myndigheternas råd.

Närvarande:
Dan Wakman vice ordförande
Anders Eng
Sandra Johansson
Mikael Näsström

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Agneta Elfving, förbundsstyrelsen, lämnade mötet klockan 17-00
Erik Johansson, trainee
Margareta Rydemalm SRFs, ombud i ABF
Leif Stockhult, kansliet
Charlotte Åkerlind, kansliet

Frånvarande:
Ove Nilsson
Chivan Omar

 

110 Mötets öppnande
Vice ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

111 Godkännande av dagordningen
BESLUT:
att godkänna dagordningen.

112 Utse protokolljusterare
BESLUT:
att välja Sandra Johansson

113 Föregående mötesprotokoll 7 dec. 2020
BESLUT:
att godkänna protokollet.

114 Ekonomi
Ekonomisk rapport
Den senaste kassarapporten från 31 dec, var utsänd via e-post. Charlotte betonad att det inte var något bokslut för 2020. Förbrukningsinventarier var på 177% av budgeten. Detta beroende av inköp av 2st datorer. 

BESLUT:
att godkänna rapporten.

Övriga ekonomiska frågor
Agneta tog upp att distriktsstyrelsen i Göteborg har en annan form av arvode när det gäller arbetsgrupper så att det blir lättare för kanslisten att hantera kvitto. Att den som sitter i arbetsgruppen får en klumpsumma som skäll räcka till transport till och från mötet samt utlägg på telefon m.m.

Ett förslag var att man skulle få ett viss arvode när man sitter i en arbetsgrupp, detta förslag finns inte idag. Men detta kan göra så att medlemmarna får lite creed för sitt jobb som sitter i en arbetsgrupp. Styrelsen skulle diskutera vidare om detta.

115 Kansliet
Löneförhandlingarna var klar, det blir en höjning på 2,9%. Fördelning av höjning gör arbetsutskottet.

Det nya medlemsregistret Prisma har en del barnsjukdomar kommer att rättas till med tiden.

116 Rapport ombudsman
Den 11 januari var telefonmöte med alla distriktsombudsmän i SRF. Förbundsjuristen informerade om läget när det gäller ansökningar om LSS, färdtjänst, merkostnadsersättning, sjukersättning, alla dessa har

för synskadade blivit svårare att få beviljade. Minnesanteckning från mötet skickar Roger ut till styrelseledamöterna. På denna punkt på dagordning tog Leif upp att hörselskadade som går på Komvux i Örebro inte får tolkhjälp, är det samma sak med synskadade? Ingen i

styrelsen hade kännedom om det idag går någon synskadad på Komvux.

BESLUT:
att Roger kontaktar Komvux om det finns några riktlinjer om hjälp till synskadade elever.

117 Lokalföreningarna
Lokalföreningarna skall ha sina årsmöten före 31 mars. Allt pekar på dessa kommer att vara telefonårsmöten. Charlotte har undersökt möjligheten att deltagarna blir uppringda, vilket är ett mer lätthanterligt sätt än själva ringa upp med koder och annat trassel. Hon jobbar

vidare för att hitta lämplig leverantör. Efter Bergslagens årsmöte verkar alla ledamöter försvinna från deras styrelse. Distriktsstyrelse måste hjälp till att få någon form av verksamhet trots att det inte kommer att finnas en fungerande styrelse. 

BESLUT:
att Charlotte kollar vidare på förslaget där man bara ringer ett telefonnummer utan kod för att komma in i konferensen direkt.

 
118 Rådet funktionshinderfrågor RFF
Anders rapporterade från RFFs telefonmöte den 14 dec. Där tog man upp bl.a. att den borgerliga oppositionen i regionstyrelsen (M), (L), (SD) reserverat sig mot att Elöverkänsligas förbund får verksamhetsbidrag. Detta trots att de är godkända av Socialstyrelsen som funktionshinderorganisation. En rehab-läkare informerade om rehabilitering av långtidssjuka efter COVID-19. Regionens kommunikationsavdelning informerade om tillgängligheten på deras hemsida. 

119 Rapporter
Erik hade varit på Syncentralen och gjort en bedömning av en ny modell av läs-tv (CCTV) som ska införskaffas av den s.k. ”7-klövern” mellansvenska regioner som gör genomsamma upphandlingar. Modellen hade inte så mycket nya finesser.  

Leif meddelade att det nya medlemsregistret PRISMA är igång. Lite fel och brister var det som i alla nya datasystem. 

120 Studier
5st har anmält intresse att deltaga i en bokcirkel. Charlotte sätter in en blänkare i nästa nummer av Synvinkeln för att se om det finns fler intressenter innan cirkeln sätter igång i mars/april.

Ett nummer av SYNvinkeln kommer när alla lokalföreningarnas tid för årsmöte är bestämda.    

121 Inkomna skrivelser
Det fanns inga skrivelser att behandla.                                                                                                                  

122 Arbetsutskottet
De har inte haft något möte.

123 Verksamhetsplan 2021
Distriktet har fått projektmedel från Riksförbundet för kvinnoläger, mansläger och vandringsläger.   

BESLUT:
- att Charlotte ansvara för förberedelserna för kvinnolägret med annan valfri kvinna.
- att Charlotte ansvarar för förberedelserna tillsamman med Michae Näsström av manslägret och vandringslägret.

124 Åtgärdslistan – se bilaga
Vi tog inte upp åtgärdslistan denna gång.

125 Övriga frågor
Anders tog upp i samband med vaccinationen för covid-19 skall det skriftligen ifyllas en hälsodeklaration, på plats eller via 1177 på datorn. Vi bör göra en skrivelse till Regionstyrelsen om att synskadade måste få hjälp med ifyllande av hälsodeklarationen. Det bör även finnas ledsagning vid vaccinationsplatserna.

Dan tog upp att det finns en ny app med namnet ”walk and talk” där man kan ut och gå eller springa med en okänd registrerad person i appen. Kan vara ett sätt att komma ut med en person man inte känner och få motion.

BESLUT:
- att Roger gör en skrivelse och insändare.

126 Nästa möte
BESLUT:
- att nästa möte blir tisdagen den 9 mars 2021.

 

127 Mötets avslutning
Vice ordförande Dan Wakman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.