Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: måndag 17 maj  2021
Tid: 16.00-18.02
Plats: Via Teams någon var med per telefon, pandemin fortsätter, regeln kvarstår om att inte flera än 8 personer skall träffas. 

Närvarande:
Ove Nilsson ordförande
Anders Eng
Sandra Johansson
David Lindberg
Mikael Näsström
Chivan Omar

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Agneta Elfving, förbundsstyrelsen, anslöt vid § 13
Margareta Rydemalm SRFs ombud i ABF
Leif Stockhult, kansliet
Charlotte Åkerlind, kansliet

Frånvarande:
Dan Wakman

 

8 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

9 Godkännande av dagordningen
BESLUT:
- att godkänna dagordningen.

10 Utse protokolljusterare
BESLUT:
- att välja Chivan Omar

11 Föregående mötesprotokoll från 9 mars och 3 maj (konstitueringsmöte)
BESLUT:
-att godkänna protokollen    

12 Ekonomi
Ekonomisk rapport
Charlotte rapporterade att kassarapporten var utsänd i Exel och Word. Utgifter har det varit bl.a. för revisorn 13tkr, blommor till årsmötesordföranden samt diverse kostnader inför kongressen.     

BESLUT:
- att godkänna kassarapporten.

Övriga ekonomiska frågor
Tiden för projektansökan går ut 31 maj skall vi ansöka? Förslag kom om en kick-off för styrelsen efter sommaren.

BESLUT:
- att ansöka om medel för en kick-off, Charlotte skriver ansökan

13 Kansliet
Anders hade önskemål om större storlek på texten i e-posten som sänds från kansliet, gärna 16-18 punkter samt att inte skriva för långa rader. Det blev en diskussion om textstorlek, skärpeinställning på datorn, talsyntes m.m. Kansliet skall beakta önskemålet.

14 Rapport ombudsman
Två partier hade svarat på uttalandet om syntolkutbildningen. Det andra årsmötesuttalandet om utbildning i handikappkunskap hade ingen svarat på.  Vid senaste ombudsmannaträffen togs det upp om handikappersättning som omprövas i allt större grad, vissa får sänkning till ett lägre belopp. Styrelsen diskuterade frågan, det är viktig att medlemmar hör av sig om det ändras i ersättningen.  Något som heter 5:a side live och gåfotboll en idrott som har synskadade utövare, kommer i höst att ha uppvisning i Örebro. Distriktet bör hjälpa till om det behövs, i alla fall informera våra medlemmar.

BESLUT:
- att godkänna rapporten.

15 Lokalföreningarna
Sandra berättade att nya gruppen ska ha grillträff 2 juni

Onsdagsgruppens verksamhet ligger på is. Man hoppas att verksamheten kan komma igång i höst.

Charlotte och Roger har kontakt med Bo Larsson, Sydnärke med försök om att starta en arbetsgrupp. Sommaren närmar sig raskt, så arbetsgruppen blir aktuell till hösten.

Chivan rapporterade att KTF i Lindesberg det blir tillgänglighetsvandring i augusti på en skola på orten. Det kommer senare bli fler tillgänghetsvandringar i kommunen. Chivan önskade att Roger och/eller Ove också kunde närvara vid dessa tillfällen.

BESLUT:
- att det blir en lämplig uppgift för Roger.  

16 Rådet funktionshinderfrågor RFF
Anders rapporterade från RFF telefonmöte den 20 april.  Vår skrivelse om tillgänglighet på USÖ togs upp på mötet. Man svarade på frågan om ledstråk mellan A-huset och H-huset. Ingången till A-huset skall stängas. För att komma till A-huset skall man gå genom H-husets ingång och vidare genom en korridor som är samman bygd med A och H-huset. I den korridoren finns inga ledstråksmarkeringar. Missuppfattning är den att man syftade på utvändigt ledstråk mellan husen. Vi fick svar på fel fråga, vilket Anders inte var medveten om, han uppfattade att det handlade om det utvändiga ledstråket mellan A och H-huset som det viktiga.

Hur går vi vidare? Förslag kom att bilda en arbetsgrupp För att göra en ”egen utredning” om tillgängligheten på USÖ. Mikael förslog att hela styrelsen borde göra en tillgänglighetsvandring på USÖ och dokumentera de brister som vi anser kan åtgärdas.

Agneta rapporterade från Färdtjänstens kundforum, det här med användandet av färdtjänstappen framhålls som viktigt. Nu kan det vara problem för synskadade att hantera appen. Hon ansåg att Syncentralen

ska tillhandhålla utbildning i apphantering, vilket övriga i styrelsen ansåg vara rimligt.

Ove rapporterade att tillgänglighetsgruppen i RFF tittat på ritningar för den nya ambulansstationen vid Berglunda.

BESLUT:
- att styrelsen senare i år gör en tillgänglighetsvandring på USÖ samt även besöker Syncentralen.

17 Rapporter
Kongressombuden och Charlotte deltog på en testkongress 22 april.  Distriktet kommer att genomföra möten den 24 och 27 maj samt 3 juni med genomgång av kongressmaterialet.

18 Studier
Flera ämnen förslogs som bokcirkel, resecirkel, föreläsningar på Teams m.m.  Agneta föreslog en uteaktivitet innan semesterperioden börjar, förslagsvis kring Naturens hus.

BESLUT:
- att måndagen den 7 juni klockan 9.30 blir det en naturvandring med utgångspunkt från Naturens hus med en fika på Naturens hus som avslutning. Charlotte och Margareta som ansvariga. Kansliet sänder information till medlemmar som har e-post.

19 Inkomna skrivelser
Det fanns inga skrivelser att behandla.                         

20 Arbetsutskottet
De har inte haft något möte.

21 Verksamhet hösten2021
Punkterna på dagordningen var: Inför valet 2022, Arbetsgrupper, kick-off, medlemsvärvning. Den punkt som behandlades var inför valet 2022.

De andra punkterna ska behandlas senare i år på en kick-off.

BESLUT: att bilda en arbetsgrupp inför valet 2022 deltagare; Chivan, Roger samt fråga Erik med politisk erfarenhet om han vill medverka i arbetsgruppen 

22 Övriga frågor
Anders lyfte frågan om att flytta våra styrelsemöten från Brukarhuset, Mellringe till Föreningarnas hus i centrala Örebro. 6 av 7 styrelseledamöter bor eller arbetar i Örebro och får gångavstånd till styrelsemöten. Det finns också goda fikamöjligheter. Frågan är väckt, den blir aktuell när vi kan träffas fysiskt. 

23 Nästa möte
BESLUT:
- att nästa möte blir måndag 21 juni hemma hos Ove.

24 Mötets avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.