Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: måndag 6 september 2021
Tid: 16.30-18.45
Plats: Leif Erikssonrummet, Brukarhuset Örebro

Närvarande:

Ove Nilsson ordförande
Anders Eng
Sandra Johansson
Mikael Näsström
Chivan Omar
Dan Wakman

Adjungerade:

Roger Alexanderson, ombudsman
Margareta Rydemalm SR:s ombud i ABF
Leif Stockhult, kansliet
Charlotte Åkerlind, kansliet

 

41 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkommen och öppnade mötet.

42 Godkännande av dagordningen
Anders vill lägga åtgärdslistan till dagordningen. Listan har varit pausad sedan 22 sept. 2020. Sekr. vill se ett beslut om vi i fortsättning skall ha styrelsemöten på Föreningarnas hus. Vad ledamöterna ansåg i frågan fram kom inte. Ett förslag om att prova ett möte på Föreningarnas hus gillades av styrelsens ledamöter. 

BESLUT:

att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg.
43 Utse protokolljusterare
BESLUT:

att välja Sandra Johansson.
44 Föregående mötesprotokoll från 21 juni
BESLUT:

att godkänna protokollet
45 Ekonomi
Ekonomisk rapport
Charlotte berättade att representationskontot var överskridet.  Orsaken är att två relativa unga medlemmar har avlidet, vilkas minne distriktet hedrat samt att två omtyckta medarbetare på syncentralen har slutat, vilka distriktet uppvaktade med en gåva.  I dagens läge har vi ett ekonomiskt överskott på 99 tkr.      

BESLUT:

att godkänna kassarapporten.
Övriga ekonomiska frågor
Ove, Agneta, Charlotte och Leif har ingått i en arbetsgrupp som tittat på distriktets och stiftelsens ekonomiska förvaltning. De har kommit fram till att distriktet har kvar nuvarande ordning med Charlotte

som kassör, med ny revisor Marie Hedlund från PVC. För stiftelsen tar Iris förvaltning den ekonomiska förvaltningen på prov för kostnad av 33 tkr per år.

BESLUT:

att godkänna enligt arbetsgruppens förslag.
46 Kansliet
Charlotte har undersökt lämplig lokal till kick-off, Åkerby och Finnåker är prismässigt likartade. Finnåker verkar mest lockade, enligt styrelsens ledamöter. Den sista veckan i september var förslaget på tidpunkt. Kommande verksamhet och kongressmålen ska diskutera. Mikael Strömberg från Riksförbundet ska inbjudas

BESLUT:

att kansliet jobbar vidare med förberedelserna.
47 Rapport ombudsman
Roger berättade att mötet för ombudsmännen är vecka 37. Vidare berättade Roger att han läst insändare av vår förbundsjurist om det aktuella fallet med att högsta förvaltningsrätten nekat prövning av Region Stockholms avslag angående färdtjänst för ung blind man. Styrelsen diskuterade om fallet och vad SRF bör göra. Roger hade en

ide om att besöka länets kommuner och diskutera tillgängligheten med dessa kommuners politiker efter diskussion i styrelsen blev det följande beslut:

Det har varit en presentation av bollsport 5:a-side, vilken är anpassade för synskadade. Roger och Charlotte var där samt syncentralen. Med hjälp av syncentralens ungdomsgrupp och SRF kanske det kan bli 5:a-side spel. En fråga för brukarrådet? 

BESLUT:

att vi börjar med Lindesbergs kommun, för att därefter utvärdera resultatet.  
48 Lokalföreningarna
Örebro lokalförening börjar med bingo 15 sept.

Medlemmar i Sydnärke ville se en lunchträff på Goda Rum i Kumla.

BESLUT:

att vi anordnar lunchträffen och fler från DS deltar.
49 Rådet funktionshinderfrågor RFF
Anders som är med i RFF:s fördelningsgrupp berättade att man lagt förslag att sänka verksamhetsbidraget till de föreningar som har mest bidrag per medlem/år där ibland vår förening som sänks från 182tkr/år till 175tkr/år. I förslaget höjs verksamhetsbidraget till föreningar som har minst per medlem/år. Det är stor variation vad föreningarna får per medlem från cirka 40kr till cirka 900kr

Det var RFF-möte per telefon den 4 september. Den stora punkten var information om psykiatrins arbete i vår region.

Regionens kommunikationsavdelning informerade om lagen om tillgänglighet med dess avtryck på regionens hemsida och dess anpassning till olika funktionshindergrupper.

Regionen ska i början av nästa är redovisa vilka inkomster man har haft på abonnemangsavgifter.

50 Rapporter
Vi hade kort diskussion om vad som hände på den extra kongressdagen 4 september.

51 Studier
Det var inget nytt på studiefronten

52 Inkomna skrivelser
Riksförbundet har skickat ut kongressprotokoll och de nya stadgarna.

I november blir det arbetsledarkonferens, två åker från distriktet.

BESLUT:

att Ove och Anders åker på arbetsledarkonferensen.
53 Arbetsutskottet
De har inte haft något möte.

54 Ersättare David
Vi kan inte välja in någon ledamot. Det mandatet har bara årsmötet. Men det går att adjungera en ledamot. Kvinnor är en bristvara i vår styrelse, vi var eniga om det. Gärna någon från Karlskoga.

55 Åtgärdslistan
Se bilaga.

56 Övriga frågor
Chivan hade sett en jobbannons från Lindesbergs kommun, man sökte en ledsagare till yngre synskadad kvinna. Han efterlyste att vi bör lägga ut SRF material på länets socialförvaltningar.

Leif har en bekant i socialtjänsten, han hör med hen om det går att lägga ut material.

57 Nästa möte
  Blir kickoffen.

58 Mötets avslutning
  Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.