Protokoll


Art: styrelsemöte
Datum: måndag den 21 februari 2022
Tid: 17.15 – 20.20
Plats: det var ett digitalmöte via Microsoft Teams. Detta på grund av snökaos som rådde i Örebro. Stadsbusstrafiken var inställd, vilket är mycket ovanligt.

Närvarande:
Ove Nilsson ordförande
Anders Eng
Sandra Johansson
Chivan Omar
Dan Wakman

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Elfving, stiftelsens ordf.
Leif Stockhult, kansliet
Margareta Rydemalm, SRF:s ombud i ABF 
Charlotte Åkerlind, kansliet

Frånvarande:
Jenny Nilsson, trainee

125 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

126 Godkännande av dagordningen
Motionen till årsmöte tas upp på § 143 enbart styrelsen. Motionären Anders deltar ej på den punkten. Vice sekr. skriver den punkten.

 Beslut:
- att godkänna dagordningen

127 Utse protokolljusterare
Beslut:
- att välja Dan Wakman till justerare.  

128 Föregående mötesprotokoll från 18 jan.
- 110 Ekonomi, Vandringsföreningen ändras till Friluftsfrämjandet.
Beslut:
- att godkänna protokollet från 18 jan med ändringen i § 110.

129 Ekonomi
Ekonomisk rapport
Distriktet har fått verksamhetsbidrag på 175tkr från Region Örebro län.

Beslut:
- att godkänna kassarapporten.

Övriga ekonomiska frågor
En projektansökan om ”dialogmöte i mörker” har lämnats till riksförbundet. En teaterföreställning eller dylikt skall hållas med inbjudna politiker före valet i Kulturkvarteret. Ove ansvarar.

Chivan skall gå en ordförandeutbildning i Föreningarnas hus regi. Kostnad 250 kronor.

Dövblinde Ewa Rydmark kommer i mars att ha två föreställningar på Nya teatern i Örebro. Det blev diskussion om syntolkning och vem som skall betala syntolkningen.

Beslut:
- att SRF Bergslagen betalar kursen.
- att distriktet står för kostnaderna för syntolkningen.

130 Kansliet
E-postkonto: Distriktet har ett Teliakonto som knappast används.
Beslut: 
- att avsluta Teliakontot.
Telefoni: Leifs och Rogers utredning om kansliets telefoner är snart klart och presenteras på nästa styrelsemöte.
Pandemin: Fortsätter, dock utan restriktioner. Leif förlägger sin arbetstid från mitten av mars på kansliet. Charlotte kommer att vara på kansliet 2-3 dagar/vecka, dock osäkert hur det blir, det får framtiden visa.
131 Arbetsgrupper
Jobbcoachgruppen: Den skall starta upp i mars. Det har gått ut en inbjudan till 15 personer.
Digitala gruppen: Ove åker i mars på en utbildning av Iphone vid Fristads Folkhögskola. Kanske utbildare från Fristad kan komma upp till Örebro för att ge utbildning?
Kulturgruppen: Har inte träffats. Vi kom in på sommarresan. Det kom upp alternativ som Mercedes-museum utanför Lidköping, samt Vadstena/Tåkern som var tänkt resmål 2020
132 Rapport ombudsman
Parasport har kontaktat Roger, orienteringskontroll-platser med punktskrift samt taktila symboler gjorda med 3-d skrivare.

Roger har varit kontakt med Mats Eriksson angående utbildning av syn- och hörselinstruktörer.

KTR i Hallsberg får en ny ordförande.

Agneta frågade om arbetet med valmaterial har påbörjats. Det hade det inte gjorts, men intressepolitiska gruppen måste komma igång.

133 Lokalföreningarna
Årsmöten för Örebro blir 12 mars, Karlskoga 19 mars, Sydnärke 23 mars, Bergslagen 24 mars. Årsmöteshandlingarna är klara.

134 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
Rådet hade telefon- och Skypemöte den 16 februari. Huvudpunkten på mötet var information från förvaltningschefen för länets primärvård. En omfattande och grundlig redogörelse för dess verksamhet. Det nämndes I detta sammanhang att pensionärsorganisationer gjort kartläggning av länets 29 vårdcentralen gällande tillgänghet och bemötande. Det blev diskussion om vi skall göra något liknade om hur synskadade upplever vårdcentralerna.

Det var information om ett pilotprojekt som skall bli på en vårdcentral där personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ska få bättre hjälp än på en vanlig vårdcentral, med vårdlotsar och längre besökstid.

Autism- och aspergerföreningen informerade om sin verksamhet.

Agneta rapporterade från färdtjänstens kundforum. Det har ordnat sig med chaufförernas lunchpaus, får tas vid deras utgångsplatser. Det var protester förra året för att man tvingades att ha lunchpaus vid Järntorget.  Informationsmötet om den nya färdtjänstappen som skall hållas på Kulturkvarteret mötet är på gång.

Beslut:
- att Dan/Charlotte göra ett frågeformulär om hur våra medlemmar upplever            vårdcentralerna. Leif skickar ut frågeformulären till alla med e-postadress.

135 Rapporter
Anders har pratat med David A, det finns inget som tyder på att synskadade träffas utanför SRFs verksamhet.
Organisationsrådet den 11 februari: Chivan representerade distriktet. Det var ett fyllnadsval till valberedning, vald blev Ulla Bergeros, Luleå. Johanna Olin presenterade projektet medlemsutbildning. På eftermiddagen var det grupparbete om
jämställdhet och likabehandling. Chivan ansåg att organisationsrådet var givande och fick tips om hur mötesverksamheten i Bergslagen kan utvecklas.

Chivan har ringt till 80 medlemmar som saknar e-post-adress. Av dessa gick 8 inte att nå, men 5 nya e-post-adresser blev resultatet.     
136 Studier
Det var inget på gång för närvarande.

137 Inkomna skrivelser
Manifestation 31 mars Riksförbundet anordnar ett protestmöte I Stockholm med anledning av att fler synskadade blivet nekad färdtjänst. Man uppmanar distrikten att deltaga. Det fanns intresse att åka, från flera ledamöter. Det kom förslag, att om möjligt anordna bussresa gemensamt med SRF Värmland och SRF Sörmland. Går det inte att ordna får det bli tåg.
Beslut:
- att Roger kontaktar Värmland och Sörmland för att se om det är möjligt att anordna en bussresa.

Inbjudan till ordförandeträff Funktionsrätt var och en tar beslut om man deltar.
Kontaktpersoner sökes var och en tar ett eget beslut om man vill ansöka.
Information om synkunskap lades till handlingarna.
Enkät tandvård några hade svarat, det finns fortfarande möjlighet att svara.
138 Arbetsutskottet
Har ej haft möte.

139 Årsmötet
Vi tar beslut om tid, plats, mötesordförande, tar upp förslaget till verksamhetsberättelse, stadgeändring.

Tid:  Lördag 23 april, kallelse lägges separat i SYNvinkeln.

Plats: Blev inte fastställt. 

Mötesordförande: Förslag Dan Andersson, förbundsstyrelse-ledamot från Kristinehamn och Jihad Menhem, regionråd (V).

Verksamhetsberättelse: Agneta och Anders hade olika upp-fattning om redovisningen av medlemsutvecklingen de senaste tio åren, skall stå i verksamhetsberättelsen, det blev ordväxling som inte mynnade ut i någon förändring av förslaget. I övrigt gjordes några tillägg och justeringar. 

Stadgeändringen: Blev det inte något ordat om. 

140 Åtgärdslistan
Den hanns inte med av tidsskäl.

141 Övriga frågor
Agneta ansåg att det var olämpligt att en styrelseledamot lämnar in en motion till årsmötet. Det ger felaktiga signaler. Motionären Anders höll inte med, stadgarna begränsar inte möjligheterna för en distriktsstyrelseledamot att inkomma med en motion till årsmötet.

142 Nästa möte
Beslut:
- Att nästa styrelsemöte blir måndag 21 mars kl 16.00 i Brukarhuset.

143 Enbart styrelsen
Angående motion om medlemskap i Funktionsrätt

Styrelsen föreslår årsmötet:
- att avslå motionen.

Motionären påpekar att det är viktigt att vi har ett bra samarbete med övriga handikapporganisationer. Det håller vi med om, men vi anser att vi redan har ett gott och aktivt samarbete med övriga handikapporganisationer dessutom blir vi inbjudna till Funktionsrätt och har deltagit på många av deras evenemang. Ett bra exempel är när vår ombudsman tog initiativ till en politikerträff tillsammans med Funktionsrätt och övriga organisationer. En ifrån styrelsen har haft kontakt med Jönköping och där fått höra att deras KTR har ett gott samarbete med funktionsrätt. Något som Örebro KTR försöker eftersträva.

Styrelsen anser att vi kan driva våra egna frågor på ett bättre och mer kompetent sätt med stöd av vår ombudsman och riksförbundet än om vi var medlemmar i Funktionsrätt. Finns två personer som kan ta på sig uppgiften att vara representant för funktionsrätt i föreningen. Men vi beslutar att avvakta och ta upp frågan till nästa år.        

144 Mötets avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.