Protokoll


Art: styrelsemöte
Datum: måndag den 21 mars 2022
Tid: 16:00 – 18.55
Plats: Brukarhuset, Mellringevägen 120B Örebro    

Närvarande:
Ove Nilsson ordförande
Anders Eng
Sandra Johansson
Chivan Omar
Dan Wakman

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Jenny Nilsson, trainee var med via Teams
Leif Stockhult, kansliet 
Margareta Rydemalm, SRF:s ombud i ABF
Charlotte Åkerlind, kansliet

Frånvarande:
Agneta Elfving, stiftelsens ordf.

 

145 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

146 Godkännande av dagordningen
Beslut:
- att godkänna dagordningen

147 protokolljusterare
Beslut:
- att välja Sandra Johansson.  

148 Föregående mötesprotokoll från 21 feb.
Beslut:
- att godkänna protokollet från 21 feb.

149 Ekonomi
Ekonomisk rapport
Kassarapport för februari var utsänd. Budgetförslag 2022 gör Ove, Charlotte och Margareta vid revisionen nästa vecka.

Beslut:
- att godkänna kassarapporten.

Övriga ekonomiska frågor
Manifestationen den 31 mars resan dit blir per buss. Bussen har 15 platser. Alla platser är bokade. Bussen kostar 9,4 tkr.

Söka bidrag från Arvsfonden. Det finns ett företag som mot ersättning hjälper till att skriva ansökningar till Arvsfonden. Ove hade förslag på att söka pengar till någon form av verksamhet som kan ge arbete åt synskadade. Han menade att det är bara fantasin som sätter gränser. Även KTR i Örebro kommun kan kanske också var med på projektet. Andra i styrelsen var tveksamma, det verka för stort ansåg man. Det kom även förslag att Arvsfondsbidrag kan användas att anställa en person som ger enskild utbildning till synskadade i smartphones användande.

Beslut:
- att vi söker mer information om bidrag från Arvsfonden.

150 Kansliet
Gunilla Thompsson har slutar på Riksförbundet. Hennes tjänst som arbetsgivarestöd till distrikt och lokalföreningar övertas av Mikael Strömberg 

Leif berättade att cirka 1000 medlemmar i Riksförbundet har inte betalat medlemsavgiften. I vårt distrikt är det 23 st som inte betalat. Lokalföreningarna får kontakta dessa om orsaken varför man inte betalat medlemsavgiften.

Utredningen om kansliets telefoni är inte klart.

151 Arbetsgrupper
Intressepolitiska gruppen: Roger och Chivan har haft möte och skickat ut minnesanteckningar. Vid denna punkt tog Chivan upp att vi måste få bättre samarbete mellan SRF och US.  Diskussion i ämnet fick som resultat att vi beslöt att bilda en ungdomsgrupp.

Jobbcoachgruppen: Några av de inbjudna har visat intresse men få har anmält sig till första träffen. Man ska ta förnyad kontakt med de inbjudna.  

Digitala gruppen: En intresseanmälan skall införas i SYNvinkel för målgruppen smartphoneanvändare som osäkra eller nybörjare så vi kan få tillstånd någon form av utbildning.

Rehabgruppen: Har inte träffats.

Kulturgruppen: Har inte träffats. 

152 Rapport ombudsman
Roger har skickat ut minnesanteckningar från senaste ombudsmannaträffen.

153 Lokalföreningarna
Örebro och Karlskoga har haft sina årsmöten. Sydnärke och Bergslagen har sina denna vecka.

154 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
Vår tillgänglighetsvandring den 2 mars på USÖ har resulterat i en skrivelse som Roger gjort, med förslag på förbättringar bl.a. fler ledstråk. Den ska tas upp på RFF-mötet den 20 april. Styrelsen diskuterade skrivelsen. Vår förhoppning är att Regionen som första steg gör en utredning om att förbättra tillgängligheten för synskadade på USÖ.

155 Rapporter
Det fanns inga rapporter.

156 Studier
Benämningen studieorganisatör skall inte användas. Den ersätts med titeln studieombud, enligt Margareta.

Sandra, Dan och Chivan går en ordförandeutbildning i Föreningarnas hus regi. Styrelsen fick en rapport från den utbildningen.  

Ove rapporterade om en iphonekurs vid Fristads FHS.

157 Inkomna skrivelser
- undersökning om bemötande. Lägges till handlingarna.

- Brukarhusets årsmöte den 28 mars. Sandra går på mötet.

- information om våra valbudskap och tips till distrikten. Lägges till handlingarna

- inbjudan Kulturkvarteret, serviceresor. Lägges till handlingarna.

- insamling Ukraina. Lägges till handlingarna

- inbjudan utveckling av området kring Ånnaboda. Lägges till handlingarna.

- sökes politiskt aktiva med synnedsättning

- förfrågan om respondenter till D-uppsats. Några i styrelsen var villiga att svara på enkäten.

- medlemsundersökning med fokus på äldre. Lägges till handlingarna.

- information om manifestationen. Lägges till handlingarna.

- Syn-mässan 2022. Lägges till handlingarna.

- inkluderande design för personer med nedsatt syn Lägges till handlingarna.

- inbjudan till partiledarsamtal, Funktionsrätt. Lägges till handlingarna.

- riksförbundet har beviljat administrationsstöd på 85 tkr, ombudsmannastöd 163 tkr, teaterprojekt 20 tkr, vandringsprojektet 0 kronor. 

158 Arbetsutskottet
Har ej haft möte.

159 Val av ledamöter till Stiftelsen
Valet skjuts till efter distriktets årsmöte.

160 Årsmötet
Lena Nisula-Wester från Riksförbundet ställer upp som mötesordförande. Platsen blir Scandic Grand Hotell i Örebro.

161 Åtgärdslistan
se bifoga fil.

162 Övriga frågor
Chivan har ansökt till personalvetarprogrammet. Chivan tog upp att det var svårt att diskutera via e-post, utskicken det blir rörigt. Charlotte menad att det blir bättre om man svara den som först skickat mailet, än den som svarat sist.                                                                                                       

163 Nästa möte
Beslut:

att nästa möte blir efter årsmötet, vid Naturens hus, Örebro.
164 Enbart styrelsen
Det var inget att ta upp på den punkten.  

165 Mötets avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.