Protokoll


Konst : Styrelsemöte
Datum : 16 augusti 2022
Tid : 15.30 – 18.00
Plats : Brukarhuset, Mellringevägen 120 B, Örebro

Närvarande :
Dan Wakman, ordförande
Sandra Johansson, vice ordförande
Chivan Omar, sekreterare/vice arbetsledare
Anders Eng, vice sekreterare (via Teams från klockan 16.30)
Agneta Elfving, arbetsledare
Kai Marjeta, ledamot

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Leif Stockhult, kansliet
Margareta Rydemalm, ombud ABF
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/utveckling (kansliet)

Frånvarande
Alexander Puolakanaho, ledamot

 

36 Mötets öppnande
Vice ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

37 Godkännande av dagordningen
Beslut :
- Att godkänna dagordningen

38 Utse protokolljusterare
Beslut:
- Att välja Kai till justerare.

39 Föregående mötesprotokoll från 30 maj:
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Beslut:
- Att godkänna protokollet.

40 Ekonomi
Ekonomisk rapport
Charlotte rapporterade att kostnaderna för juli inte var så mycket då det inte var någon verksamhet. Resultatet för juli låg på 87 340 kr. Charlotte ansåg att det inte kommer att räcka och därför behöver man ta från SRF Örebro läns konto, som har drygt 300 000 kr. Man ska söka pengar för sommarresan.

Beslut:
- Att godkänna kassarapporten.

Övriga ekonomiska frågor
Man ska söka bidrag för tre projekt. 

41 Kansliet
Telefoni:
Agneta berättade att man haft en sommaravslutning för personalen på kansliet hemma hos henne. Man diskuterade verksamheten. Hon informerade även att man nu har köpt in tre iPhone-telefoner. Man känner sig nöjda med köpet då man fick telefonerna till ett bra pris. Kostnaden landade på ca 16 000 kr för alla telefoner inklusive tillbehör. Man avvaktar med att säga upp det befintliga abonnemanget.  Leif meddelade att han städat upp på kansliet och rensat bort saker som inte behövs i skåpen.

42 Rapport arbetsgrupper
Coach grupp: Charlotte och Agneta ska ha ett möte med Eva Norrman som jobbar på Arbetsförmedlingen onsdag den 17 augusti.
Intressepolitiska gruppen – Rapport ombudsman: Roger rapporterade att man har haft möte den 10 augusti. Där tog man upp två debattartiklar. Man har även satt upp preliminära mötestider under hösten. Det diskuterades även om man ska behsöka valstugorna. Agneta föreslår att vi ställer frågor som rör oss istället för att fråga om materialet är tillgängligt.
Rehabgruppen: Sandra har varit i kontakt med personalen på gymmet Hälsobron i Örebro. Om det skall göras ett studiebesök hos dem var måndag den mest lämpliga dagen under veckan.
Digitala gruppen: Charlotte sa att Ove Nilsson har varit hemma hos en person som varit intresserad av att lära sig att använda en smarttelefon. Dan ska kontakta Ove för vidare diskussion hur man ska gå vidare med smartphone-utbildningen.
Kulturgruppen: Ett möte har bokats in den 14 september.
Ungdomsgruppen: Inget nytt att rapportera om.
100 års jubileum: Man har beslutat att jubileet ska äga rum den 9 september 2023. Förslag på platser som diskuterats har varit Örebro Slott, det stora hotellet och Grand Hotel. Under mötet har man även diskuterat vilka gäster som skall bjudas in. Arbetet fortgår.
Nya medlemmar: Dan, Anders och Agneta ska åka på en konferens i september, i syfte att förbereda sig inför träffen som ska äga rum den 22 oktober.
43 Lokalföreningarna
Charlotte informerade att man har haft möte i Bergslagen. Chivan lade till att man kollat upp lokal med Falab, tidigare LIBO men tyvärr är den upptagen. Ett annat alternativ som kan vara möjligt är ABF-lokalen i Lindesberg. På grund av hälsoskäl har Margaret inte kunnat medverka på styrelsemöten. Hennes uppdrag i styrelsen är därför osäker.

Sydnärke har dragit igång verksamheten och kommit fram till att man ska ha en träff i månaden.

Karlskoga/Degerfors ska ha möte.

Örebro kommun har kommit igång med verksamheten som bland annat inkluderar ett program för öppet hus.

44 Rådet för funktionshinderfrågor (RFF)
Roger hoppade in som ersättare på mötet den 15 juni. Där tog han upp frågan kring digitalt utanförskap för personer med synnedsättning. Han meddelade även att vår skrivelse till regionstyrelsen gällande ledsagarservice på USÖ, har skickats vidare till servicenämnden.

45 Rapporter
Chivan har medverkat på organisationsrådet i Stockholm den 9 juni. Där gick man igenom verksamheten och räkenskapsåret för 2021. Det skedde även ett fyllnadsval till valberedningen och man följde upp motioner från kongressen 2017 och kongressen 2021. Avslutningsvis tackades Gunilla Thompson av för hennes arbete i SRF.

Anders rapporterade från projektet ”Möte i mörker” som ägde rum den 11 augusti. Det blev två föreställningar där den ena började klockan 11.00 och den andra klockan 14.00. Det kom 10 personer till den första föreställningen och fyra till den andra. Bland de som närvarade fanns politiker från flera partier och personer från en grupp från Arbetsförmedlingen.

Agneta har medverkat på ett teams möte gällande en enkät om digitalt utanförskap riktat till personer över 65 år. Micke Strömberg från Riksförbundet höll i denna träff.

46 Studier
Dan meddelade att han kollat upp utbildningar som handlar om styrelsearbetet.

47 Inkomna skrivelser
Inbjudan att nominera personer till arbetet med det politiska programmet
Styrelsen konstaterade att det inte fanns någon lämplig person att nominera. 

Inbjudan - Kick off Anhörigcentrum den 6 september
Charlotte ska se om anmälningstiden löpt ut, annars kan hon tänka sig att ställa upp och medverka. Dan föreslår att man hellre medverkar på anhörigdagen. 

48 Arbetsutskottet
Den 13 juni hade man sitt första möte med den nya gruppen bestående av Dan, Sandra och Chivan. Där fattades två beslut. Det första beslutet handlade om att bevilja att Roger tar 20 – 30 timmar av sin arbetstid till att medverka i ett projekt som heter TINA, Taktil navigering.  Dan har kontaktat Parivash som deltar i projektet och som nu har skickat in ansökan.

Det andra beslutet handlar om att SRF Örebro län ska fakturera 500 kr för tolk till dövblinda vid föreningens aktiviteter och möten.

49 Åtgärdslistan
Styrelsen bestämde att man hoppar över åtgärdslistan på grund av tidsbrist.

50 Övriga frågor
Ordförandekonferens med lokalföreningarna
Dan informerade att syftet med konferensen är att ordförandena för de olika lokalföreningarna ska stötta varandra och ge tips och råd i styrelsearbetet. 

Beslut:
- Att konferensen äger rum den 15 september klockan 12.00 – 16.00 på SEB:s konferenslokal i Örebro.
- Medlemsmöte

Anders föreslår att man bjuder in förbundsjuristen Anna Qvarnström till medlemsmötet i november för att få mer information om Funktionsrätt. Anders föreslog även datumen 19 respektive 26 november. Efter en omröstning biföll styrelsen förslaget.

Beslut:
- Att man skickar en inbjudan till Anna Qvarnström till medlemsmötet i november och se om någon av de två datumen passar henne.

Anders föreslog även att man bjuder in en representant från Funktionsrätt Örebro län till ett av våra styrelsemöten. Efter en omröstning biföll styrelsen förslaget.

Beslut:
- Att man tar kontakt med Funktionsrätt Örebro län och bjuder in en representant till ett styrelsemöte.

Agneta föreslår att man bjuder in Ali Reza till styrelsemötena.
Agneta föreslår att man skickar Synvinkeln i svart till alla bibliotek i länet.

51 Nästa möte
Beslut: 
- Att nästa styrelsemöte blir 20 september klockan 16.00 – 19.00.

52 Mötets avslutning
Vice ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.