Protokoll


Konst : Styrelsemöte
Datum : 20 september 2022
Tid : 16.00 – 19.00
Plats : Brukarhuset, Mellringevägen 120 B, Örebro

Närvarande :
Dan Wakman, ordförande
Sandra Johansson, vice ordförande
Chivan Omar, sekreterare/vice arbetsledare
Anders Eng, vice sekreterare (via Teams från klockan 16.30)
Agneta Elfving, arbetsledare

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Leif Stockhult, kansliet
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/utveckling (kansliet)

Frånvarande
Alexander Puolakanaho, ledamot
Kai Marjeta, ledamot
Margareta Rydemalm, ombud ABF


 

53 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

54 Godkännande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och godkändes.

Beslut:
- Att godkänna dagordningen

55 Utse protokolljusterare
Beslut:
- Att välja Anders Eng till justerare.


56 Föregående mötesprotokoll från 16 augusti:
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Beslut:
- Att godkänna protokollet.

57 Ekonomi
Ekonomisk rapport
Charlotte rapporterade att förvaltningskostnaderna har överstigit budgeten.

Beslut:
- Att godkänna kassarapporten.

Övriga ekonomiska frågor
Regionens föreningsbidrag 2023:
Anders informerade att SRF Örebro län kommer att få 175 000 kr från Regionen. 

Agneta informerade att Isabelle Ulfsdotter har ansökt om bidrag till en konferens för ledarhundsförare i Aten från distriktet. Hon har blivit beviljat 5 000 kr som distriktet betalar ut till henne. I utbyte kommer Isabelle skriva en artikel om sin resa samt även närvara vid en träff, där hon berättar lite mer om ledarhundsverksamheten. 
Dan har planerat en resa till Almåsa där både styrelsen och kansliet skall medverka. Syftet med resan är att lära känna varandra lite bättre och bilda en starkare och mer sammansvetsad grupp.  Man ska söka ekonomiskt stöd från IRIS förvaltning. Dans förslag var att resan skulle äga rum mellan den 28 oktober till den 30 oktober, men efter en diskussion ansåg styrelsen att det var mer lämpligt att flytta resan till januari.
Beslut:
- Att resan till Almåsa flyttas till januari 2023. 

Charlotte informerade att en teaterföreställning i Karlskoga ska syntolkas i januari 2023. Lokalföreningen i Karlskoga får bidrag från Karlskoga kommun för att syntolka föreställningen, men vi brukar sköta administrationen kring den.
Beslut:
- Att distriktet står för administrationen för en syntolkad föreställning i Karlskoga i januari 2023

58 Kansliet
Telefoni
Leif informerade att de nya telefonerna är igång. Man har haft en arbetsplatsträff där man beslutat att arbeta på samma sätt som man gjort med de gamla telefonerna. De gamla telefonnumren kommer att försvinna efter årsskiftet. Information om detta kommer att stå i alla höstens nummer av Synvinkeln, på hemsidan samt på Facebook.

Extern hårddisk till kansliet
Charlotte efterfrågade en extern hårddisk där man skulle kunna förvara bilder på distriktets verksamhet. Styrelsen biföll förslaget då kostnaden för en extern hårddisk inte var så mycket.

Beslut:
- Att man införskaffar en extern hårddisk.

Chivan frågade om situationen med energipriserna kommer att påverka distriktets kostnader.  Det kommer inte påverka något alls då det är Regionen som hyr Brukarhuset.

Agneta informerade att Roger Alexanderssons sjukskrivning löper ut den 22 september.

Leif informerade att Riksförbundet och Prisma har nu infört ett nytt medlemskap för familjer som man valt att kalla för familjeabonnemang. Abonnemanget kommer att ligga på 500 kr.

59 Val till distriktets valberedning
Leif informerade att enligt stadgarna behöver man ha tre personer till valberedningen. I nuläget finns det bara två personer, Ove Nilsson och Fredrik Sterner. Och därför bör en tredje tillsättas så snart som möjligt.

Styrelsen föreslog att man skickar ut en förfrågan i Synvinkeln. Man tar upp ärendet vid nästa möte.

60 Medlemsdag november ?
Styrelsen diskuterade vad man skulle kalla aktiviteten. Man tog även upp vad mer man skulle lägga till på programmet.

Beslut:
- Att medlemsdagen blir den 19 november i Leif Eriksson-rummet klockan 13.00 – 17.00.

61 Rapport arbetsgrupper
Coach-grupp: Charlotte och Agneta har haft möte med Arbetsförmedlingen, man funderar på att ta med Axel eller Cecilia till Arbetsförmedlingen.
Intressepolitiska gruppen – Rapport ombudsman: Inget att rapportera om denna gång.
Rehabgruppen: Charlotte informerade att Syncentralen har fått en ny verksamhetschef och en ny enhetschef.
Digitala gruppen: Dan och Ove ska ha ett möte den 26 september.
Kulturgruppen: Man har haft möte och kommit med många förslag. Den 21 oktober ska man gå en rundvandring på Kulturkvarteret.
Ungdomsgruppen: Unga med synnedsättning kommer den 9 oktober till Örebro för att ha en aktivitet i Leif Eriksson-rummet. Man ska försöka skapa en kontakt med dem vid det tillfället.
100 års jubileum: Man har haft två möten där man beslutat datum, tid, plats och program.
Nya medlemmar: Inspirationsdagen ska äga rum den 22 oktober på Grand Hotell i Örebro. Man ska ha ett möte innan dess.
62 Lokalföreningarna
Chivan informerade att man har haft styrelsemöte. I oktober flyttar man protokoll, möbler m.m ifrån Sandströms.

Sandra informerade att 26 anmält sig till information och inspirationsdagen där även IRIS kommer medverka. Dan informerade att man har haft aktiviteter.

Karlskoga/Degerfors ska ha möte. Man utlyser att engagemanget från medlemmarna har varit lägre efter pandemin.

Sydnärke ska bowla i oktober.

63 Rådet för funktionshinderfrågor (RFF)
Anders rapporterar att från mötet den 28 augusti var det två föredrag.

Nästa möte äger rum den 12 oktober.

64 Rapporter
Agneta rapporterade från det senaste kundforumet att man tog upp bland annat otillgängligheten på bussarna. Hon påpekade även vilka åtgärder som behöver göras.

Agneta nämnde även att personer över 70 år nu kan åka kollektivtrafik till rabatterat pris.

Dan, Anders och Agneta har varit på konferens på Almåsa om hur man tar hand om de nya medlemmarna. Konferensen var givande och förberedde de väl inför inspirationsdagen i oktober.

65 Studier
Inga nya studier togs upp.

66 Inkomna skrivelser
Information om synnedsättning till vårdpersonal
Styrelsen diskuterade och beslutade att man skickar en representant.

Beslut:
- Att en representant från föreningen skall medverka. 

inbjudan till DOFS
Styrelsen har beslutat att skicka Sandra Johansson till DOFS.

Beslut:
- Att Sandra Johansson medverkar på nästa DOFS-möte.

 

Annonsering efter deltagare till forskningsprojekt om arbetsliv och Covid-19 pandemin
Efter en diskussion kom styrelsen fram till att man inte kunde föreslå någon lämplig person.

67 Arbetsutskottet
Man har haft ett AU-möte den 14 september.

68 Åtgärdslistan
Styrelsen beslutade att man hoppar över åtgärdslistan.

69 Övriga frågor
Sandra föreslår att man går ut med information i Synvinkeln gällande kamratstödjare. Anders föreslog att man beställer en bok från Riksförbundet.

70 Nästa möte
Beslut:
- Att nästa styrelsemöte blir den 24 oktober klockan 17.00 – 20.00 på Brukarhuset.

71 Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.