Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum : 3 april 2023
Tid : 16.30 – 20.00
Plats : Brukarhustet, Örebro

Närvarande:
Dan Wakman, ordförande
Sandra Johansson, vice ordförande
Chivan Omar, sekreterare/vice arbetsledare
Agneta Elfving, arbetsledare
Kai Marjeta, ledamot

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Leif Stockhult, kansliet
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/utveckling (kansliet)

Frånvarande
Alexander Puolakanaho, ledamot
Margareta Rydemalm, ombud ABF
Anders Eng, vice sekreterare

 

143 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

144 Godkännande av dagordningen
Tre punkter lades till under § 148 Inkomna skrivelser (För kännedom via mail).

Beslut:
- Att godkänna dagordningen

145 Utse protokolljusterare
Beslut:
- Att välja Agneta Elfving till justerare.

146 Genomgång av föregående mötesprotokoll från 6 mars:
Beslut:
- Att godkänna protokollet.

147 Kansli och personal
Agneta informerade att alla medarbetarsamtal är avklarade och nu väntar lönesamtal med de anställda. En ny arbetsstol ska införskaffas till Roger Alexandersson. Agneta har anmält sig till en kurs för arbetsledare i maj på Allmåsa. Det kan bli så att Chivan åker istället om han får beviljad ledighet från hans jobb.

148 Inkomna skrivelser (För kännedom via mail)
Bilaga 1. Åtgärd: Det diskuterades många förslag men inget fastställdes. Bland förslagen nämndes ett samarbete med Specsavers, medlemsmötet för daglediga samt Goalball/boule i Nora. Agneta ska kontakta sin läkare för att se om hon kan medverka på Ögats dag. Roger skriver något för att uppmärksamma Vita käppens dag.
Annons från LSS och SOL-Gruppen, Bilaga 2. Åtgärd: Charlotte lägger ut informationen i nästa nummer av Synvinkeln.
Nya SRF.NU, Bilaga 3. Åtgärd: Leif informerade om hur den nya hemsidan kommer att se ut. Man kommer att behöva se över och uppdatera informationen som finns på distriktets och lokalföreningarnas sidor på nuvarande hemsida innan man skickar iväg det till ansvariga på Riksförbundet.
Kallelse till Organisationsrådet, Bilaga 4. Åtgärd: Ingen representant valdes så man avvaktar med anmälan.
Förfrågan från Länsstyrelsen, Bankomat AB söker
testpersoner, Bilaga 5. Åtgärd: Ingen från styrelsen hade möjlighet att delta så därför beslutar man att skicka ut en förfrågan per e-post till lokalföreningarna.
Workshop FFS och Forum Vision 4 maj. Bilaga 7. Åtgärd: Roger Alexandersson anmäler sig till workshopen.
Från Funktionsrätt - Personer med egen erfarenhet som patient - delaktighet i forskningsprojekt. Bilaga 8. Åtgärd: Läggs till handlingarna.
Utredningen om tillämpning av färdtjänstlagen presenteras. Bilaga 9. Åtgärd: Roger presenterar mer under § 151 Arbetsgrupper.
149 Årsmötet 2023
Motion Cecilia Ramstedt, Bilaga 6. Åtgärd:
Beslut:
- Att styrelsen föreslår besluta att årsmötet anser motionen besvarad.

Kansliet tar fram dokument som man kan använda för att skriva ner distriktets och lokalföreningarnas aktiviteter.

Underhållning
Då den person man först tillfrågat inte kunde komma på årsmötet, har man tillfrågat Martin från Kumla som spelar klaviatur. Han har tackat ja att ställa upp och underhålla på årsmötet.

Styrelsen diskuterade även vilken gåva man skulle ge till Ali Reza som kommer vara ordförande på årsmötet  samt vad man skulle bjuda på för förtäring. Charlotte föreslog kallskuret.

150 Ekonomi
Ekonomisk rapport
Charlotte informerade om kassarapporten. Ingen från styrelsen hade några synpunkter eller kommentarer.

Beslut:
- Att godkänna kassarapporten.

Övriga ekonomiska frågor
Ansöka om löneservice, organisationsstöd samt verksamhetsstöd Åtgärd: Inga aktiviteter fastställdes men några förslag som kom upp var bland annat äldre veckan och funktionärsutbildning. Styrelsen funderar vidare och presenterar sina val till nästa styrelsemöte.
Ansöka om bidrag till medlemsveckan. Åtgärd: Man avvaktar med att presentera sina val till nästa styrelsemöte.
Hur ska vi få fler gåvor, stödmedlemmar till föreningen. Åtgärd: DanWakman föreslår att man lägger ut en annons i NA och i andra tidningar.
151 Arbetsgrupper
Coachgrupp: Charlotte har mailat SIUS-konsulenter men har inte fått något svar. Man ska undersöka om man kan medverka på Arbetsmarknadskonferensen.
Intressepolitiska gruppen – Rapport ombudsman: Roger rapporterade från Ombudsmannamötet. Han informerade om utredningen om färdtjänst och projektet från skola till jobb. Information om projektet har skickats ut till styrelsen. Roger informerade om ett uttalande från Regionen gällande el-bussar.. En rapport från Region Örebro län har gjorts om hur många vita käppar det finns i Regionen. Roger rapporterade till sist om de olika tillgänglighetsråden. Protokoll och lägesrapport har skickats ut till styrelsen.
Rehabgruppen / Brukarråd: Referensgruppsmöte kommer äga rum den 24 april.
Digitala gruppen: Man har planerat in ett möte den 12 april där Roger kommer att medverka.
Kultur och studiegruppen: Den 21 april blir det en vandring Wadköping..Styrelsen diskuterade framtida aktiviteter som man kan ha i Sydnärke..
Ungdomsgruppen: Charlotte informerade att det är 50 anmälda till Leos Lekland.
100 års jubileet: På ordförande-mötet den 30 mars beslutade lokalföreningarna att man subventionerar 200 kronor från den egen avgiften på 400 kronor för medlemmarna. Distriktet står för resekostnaderna. Dan gick igenom programmet. Styrelsen fick lyssna på de två dansbanden och efteråt hade man en omröstning.
Nya medlemmar: 
Beslut:
- att anlita X-PLAYS till 100-årsjubiléet.

 

152 Rådet för funktionshinderfrågor (RFF)
Inget att rapportera om.

153 Kundforum - Länstrafiken
Agneta rapporterade från det senaste kundforumet. Minnesanteckningar har skickats ut till styrelsen.

154 Stiftelsen
Årsmötet kommer äga rum den 18 april där Agneta Elfving, ordförande och övrig kommer att medverka.

155 Lokalföreningarna
Inget att rapportera om från lokalföreningarna.

156 Arbetsutskottet
Inget att rapportera om.

157 Övriga rapporter
Brukarhusets Årsmöte: Sandra rapporterade från mötet.
US Mitt Årsmöte: Dan och Charlotte medverkade på årsmötet. De tyckte det var ett bra och strukturerat möte.
Ordförandemöte, distrikt och lokalföreningarna: Dan tyckte mötet var givande och föreslog att man kan anordna flera träffar under året. På mötet beslutade man att hoppa över sommarresan och fokusera på 100-års jubiléet. Lokalföreningarna går in och subventionerar 200 kronor per medlem både till danskursen i maj och till jubiléet. Distriktet står för resekostnaderna.
158 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

159 Nästa möte
Beslut:
- Att nästa styrelsemöte blir tisdag 2 maj klockan 16.30-20.00.

160 Mötets avslutning
Ordförande Dan Wakman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.