Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 8 augusti 
Tid: 16:30 – 19:30
Plats: Mellringevägen 120 B, Örebro

Närvarande: 
Dan Wakman, ordförande 
Sandra Johansson, sekreterare
Chivan Omar, vice ordförande/vice arbetsledare  
Anna-Lena Rosenqvist, vice sekreterare 
Anders Eng, ledamot
Agneta Elfving, arbetsledare
Kai Marjeta, ledamot 

Adjungerade: 
Roger Alexanderson, ombudsman,
Leif Stockhult, kansliet  
Margareta Rydemalm, kulturombud  
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/utveckling (kansliet) 

Frånvarande:

 

 

42.   Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.             

43.   Godkännande av dagordningen
Beslut:
- att godkänna dagordningen            

44 Utse protokolljusterare 
Beslut:
- att välja Kai Marjeta.                        

45.   Genomgång av föregående mötesprotokoll från 12 juni.
Beslut:
- att godkänna protokollet.           

46.   Kansli och personal
Webbutbildning nya SRF.nu
Har fått information om utbildningstillfälle i september. Det kommer vara 3 timmar på 3 olika tillfällen. Områdena är seende, förstoring och skärmläsning.

Chivan tycker vi ska kontakta samtliga styrelseordföranden i lokalföreningarna för att se om man ska redigera sin information på hemsidan.  

Charlotte och Leif åker på konferens den 28 - 29 augusti.

Den nya lönen utbetalades redan ifrån juni till kansliet.

Har fått indikationer att kansliet måste se över information på nätet gällande telefonnummer och dess information.

Kansliet samt Dan hade sommaravslutning hemma hos Agnetas sommarstuga den 21 juni.

Har avslutat rehabiliterings utbildningen för Roger på grund av han mår bättre och växt i sin roll som ombudsman.

47. Inkomna skrivelser (För kännedom via mejl)
SRF Örebro län 

Inbjudan teaterföreställning Syskon Bilaga 1.
Åtgärd: Kommer publicera i Synvinkeln.

Informationsbrev ledsagning, Bilaga 2.
Åtgärd: För kännedom.    

Nyöppnad klinik för utprovning och tillverkning av ögonproteser i Örebro. Bilaga 3.
Åtgärd: Kommer publicera i Synvinkeln.

Nätverksträff för nätverket om globala funkisfrågor – Tema: jämställdhet, Bilaga 4.
Åtgärd: För kännedom.

48      Ekonomi 
Ekonomisk rapport 
Charlotte rapporterade att kostnaderna för juli inte var så mycket då det inte var någon verksamhet. Det stora är att vi betalat revisionen som kostade 21250 kronor. Genom fler utgifter som kommer så blir vi tvungna ansöka från stiftelsen Örebro.

Övriga ekonomiska frågor
Ansökan administrativt stöd
Charlotte har skickat in ansökan för administrativt stöd.

Beslut verksamhetsstöd
Blev inte beviljat de vi sökte för.

Boda Borg
Har tänkt ha en Boda Borg träff preliminärt i oktober. Skickar frågan till lokalföreningarna om de vill vara med och bidra med kostnaden för denna aktivitet.

49 Medlemsveckan 9- 15 oktober
Anders prata med Sprida om att ha en aktivitet men de har inte bestämt dag än. Återkommer med datum för aktiviteten.

Chivan kommer kolla med fritids samordnare angående vilken tid och dag vi kan ha Goal Bowl. Han ska föreslå lördag den 14 oktober.

Kommer se till att informera om aktiviteter under medlemsveckan via tidning och Ögats dag.

Förslag att vi har Ögats dag onsdag den 11 oktober.

50 Arbetsgrupper
Coach grupp: 
Har skickat en inbjudan för arbetsmarknadskonferens torsdag den 24 augusti. Har gått till syncentralen och arbetsförmedlingen.

Ska boka in ett möte med IRIS hadar för att diskutera samarbete.

Intressepolitiska gruppen – Rapport ombudsman:
Roger har varit på ombudsmannaträff, se bilaga 6.

intressepolitiska gruppen hade möte måndag den 7 augusti, se bilaga. 

Rehabgruppen/Brukarråd:  
Brukarrådet är tisdag den 12 september 14:00-16:00.

Digitala gruppen. 
Kursen gick på cirka 18 000 kronor med aktivitet och mat.

Planerar ha ett teams möte med Ove för att se vad de ska göra för de pengar som återstår.

Diskuterade kanske åka på kurs till folkhögskola Fristad. 

Kultur och studiegruppen. 
Förslag åka på nostalgibyn mellan Frövi och Fellingsbro i mitten av september.

Ungdomsgruppen, Dan informerade
Ska bjuda in till Boda Borg. Återkommer efter vi kontaktat lokalföreningarna om kostnad.

100 års jubileum.
För närvarande är det 62 personer som anmält sig att komma.

Tidskriften har kommit ut i svartskrift.

Diskuterade tidskriftens upplägg om vi skulle ha gjort det på ett annat sätt. Information i skriften var tagen från gamla protokoll. Gav beröm för arbetet men kritiserade att viss information inte stämmer.

Dan har skrivit kontrakt med Emma-Karin och X-plays. Kommer kunna komma in från klockan 14:00.

Pratade om kontrast vid maten.

Nya medlemmar
Inget att rapportera.

Medlemsdagen
Planera att ha i november.

51   Rådet för funktionshinderfrågor (RFF)

Anders rapporterade från RFF mötet den 19 juni. Han nämnde bland annat att det är problem med ekonomin i Regionen. Behöver spara pengar samt efterfrågan på anställda för Ögonkliniken.

Regionens tolkcentral har 75 anställda. Gav information om deras arbetes upplägg. Brister som finns.

52    Kundforum - Länstrafiken
           Möte 20 september.

53    Stiftelsen
           Har möte i september.

54    Lokalföreningarna
  Lokalföreningarna har börjat sina verksamheter.             

55    Arbetsutskottet
           Inget att rapportera.                 

56    Övriga rapporter
  Inget att rapportera.            

57    Övriga frågor
DOFS
Dan har anmält sig till DOFs den 27-29 september.

Arbetsgivarkonferens 22–24 september
Chivan och Agneta ska åka.

DEST konferens
Kom en fråga från Dan Andersson om det fanns intresse att ha teams möte för planering. Återkommer om datum för detta.                               

58 Nästa möte
Beslut:
- att nästa styrelsemöte blir måndag den 4 september klockan 16:30.                   

59    Mötets avslutning 
Ordförande Dan Wakman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.