Innehållsförteckning


Verksamhetsområde och syfte
Styrelse
Ekonomi
Årsmöte och medlemsdag
Övrig medlemsverksamhet
Representation
Kultur
Familjeverksamhet
Intressepolitik
a)   Rådet för funktionshinderfrågor

b)   Övrig intressepolitisk verksamhet

Brukarråd
Studier
Regionalt samarbete
Kansliet
Övrig utåtriktad verksamhet
Slutord


1.   Verksamhetsområde och syfte
Synskadades Riksförbund Örebro län är en partipolitisk obunden intresseorganisation för synskadade och har sin verksamhet förlagd inom Örebro län.

Att vara synskadad innebär att vara blind eller ha så svår synnedsättning att man har stora svårigheter i den dagliga livsföringen. Synproblemen kan innebära att exempelvis ha svårt att läsa vanlig skrift eller orientera sig på främmande plats.

Distriktets uppgift är bl.a att ge lokalföreningarnas medlemmar och styrelser administrativ service och stimulera till en god medlemsaktivitet. En viktig del av aktiviteten inom lokalföreningarna är studiearbetet. Genom utbildning av våra funktionärer vill vi skapa kunskap om väsentliga samhällsfrågor och därmed kunna bevaka och skapa opinion för synskadades, viktiga intressefrågor. Vår målsättning är att också synskadade får del av samhällets service och

får en med seende samhällsmedborgare likvärdig livssituation socialt, ekonomiskt och kulturellt.

Distriktet har sitt kansli på Mellringevägen 120B Örebro, som är ett samverkansorgan mellan lokalföreningarna och riksorganisationen.

Föreningen hade sitt första årsmöte 1923 då med namnet Örebro läns blindförbund. 1936 namnbyte till Örebro läns blindförening. 1977 blev namnet Synskadades Riksförbund länsförbund Örebro, 1981 Synskadades riksförbund Örebro län.

I vårt län finns fyra lokalföreningar i följande kommuner:

Siffrorna i parentesen är från 2018.

SRF Bergslagen (Hällefors, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg).

31 december 2019 fanns 28 (29) synskadade samt 10 (12) stödjande medlemmar i SRF Bergslagen.

SRF Karlskoga - Degerfors

31 december 2019 fanns 55 (53) synskadade samt 65 (65) stödjande medlemmar i SRF Karlskoga - Degerfors.

SRF Sydnärke (Hallsberg, Kumla, Laxå och Askersund)

31 december 2019 fanns 24 (31) synskadade samt 14 (15) stödjande medlemmar i SRF Sydnärke.

SRF Örebro kommun (Örebro och Lekeberg)

31 december 2019 fanns 110 (108) synskadade samt 33 (30) stödjande medlemmar i SRF Örebro kommun.

SRF Örebro läns medlemsantal var vid årets början 221 synskadade medlemmar och 122 stödjande medlemmar. Sammanlagt 343 medlemmar. Vid årets slut 217 synskadade medlemmar samt 122 stödjande medlemmar. Sammanlagt 339 medlemmar, en minskning med 4 medlemmar Vid årets slut var könsfördelning i distriktet följande 233 (239) kvinnor, 106 (104) män. Vid årets slut var åldersfördelningen bland synskadade är följande 17 år och yngre 8, mellan 18-65 år var antalet 76, och slutligen åldersgruppen 66 år och äldre var antalet 133. 

2.   Styrelse
Distriktets styrelse har haft 7 ledamöter. före årsmötet var följande medlemmar styrelseledamöter:

Ove Nilsson ordförande, Örebro, Dan Wakman, vice ordförande, Örebro, Anders Eng, sekreterare, Örebro, Sandra Johansson, vice sekreterare, Örebro, Mikael Carlsson, ledamot, Örebro, Margaret Lennartsdotter, ledamot, Bergslagen, Andres Stridh, ledamot, Karlskoga.

Efter årsmötet var styrelsens sammansättning följande:

Ove Nilsson, ordförande, Örebro, Dan Wakman, vice ordförande, Örebro, Anders Eng, sekreterare, Örebro, Sandra Johansson, vice sekreterare Mikael Carlsson, ledamot, Örebro, Margaret Lennartsdotter, ledamot, Bergslagen, Chivan Omar, ledamot, Bergslagen. 

Till styrelsen har övriga varit adjungerade:

Ombudsman Roger Alexandersson, Kanslisterna Leif Stockhult och Charlotte Åkerlind, Agneta Elfving, förbundsstyrelsen, Margareta Rydemalm, SRFs ombud ABF samt trainee Chivan Omar, Lindesberg, fram till årsmötet. 

Styrelsen har haft protokollförda möten följande dagar: 28 jan, 20 feb, 20 mars, 9 april, 27 maj, 26 juni, 21 aug, 23 sept, 29 okt, 10 dec, konstitueringsmötet var före styrelsemötet den 27 maj.

Den 5 september träffade styrelsen representanter för lokalföreningarna. Det var ett heldagsmöte vid Brukarhuset, Örebro. 

Den 30 november hade styrelsen en utbildningsdag om arbetsgivaransvar. Vi var på Scandic Grand hotell, Örebro. Föreläsare var Gunilla och Håkan Thomsson från Riksförbundet. 

Revisorer
Under året har Anette Särnholm, auktoriserad revisor samt Margareta Rydemalm verkat som revisor. 

3.   Ekonomi
Distriktets huvudsakliga inkomster har bestått av verksamhetsbidrag från Region Örebro län, avkastning från fonder hos Synskadades Stiftelse i Örebro län samt organisationsstöd från Riksförbundet. I stort sett har distriktets budget kunnat hållas i balans med en noggrann planering.

För en mer detaljerad redovisning av distriktets inkomster och kostnader hänvisas till den ekonomiska redovisningen. 

Årsmöte och medlemsdag
Distriktets årsmöte var den lördagen den 27 april i Föreningarnas hus, Örebro. Sammanlagt deltog 25 personer varav 13 synskadade

medlemmar och 7 ledamöter från distriktsstyrelsen. Röstlängden fastställdes till 20 personer. Stödjande samt övriga var 5 personer. Mötesordförande var Helena Astvald ordförande i Föreningarnas hus.

Lördag den 23 november hade distriktet sin årliga medlemsdag på Brukarhuset i Leif Erikssonrummet. I likhet med förra året blev dagen en eftermiddag. Länsstyrelsen informerade och svarade på frågor om betalsystem. För underhållningen stod den gitarrspelande Åke Hult. Det var musik från dåtid och nutid. Det var 20 medlemmar som deltog på medlemsdagen. 

5.   Övrig medlemsverksamhet
Den 15 april var det informationsträff för nya medlemmar på Föreningarnas Hus, Örebro. Antalet närvarande var 21.

Den 3-5 maj var det Medlems Forum ” Spräng gränserna” i Stockolm

Första dagen var ett arrangemang vid Sergels torg med musik och

anförande om rätten till ledsagning. På kvällen var det gemensam

middag på konferensanläggningen Waterfront med utsikt på Stockholms Stadshus. Det var cirka 1300 deltagare på Medlems Forum. Från Örebro distriktet var vi 35 personer. Dag två började med gemensam samling i stora konferenssalen. Med en rad anförande bl. a om SRFs 130 åriga historia. En synskadad Folkmusiker spelade låtar. Det som framkallade massor med skratt var den synskadade   ståuppkomikern Johan Seige som tog upp om saker som synskadade kan erfara. Efter lunch fanns möjlighet delta om olika seminarier om allt från självkörande bilar till hur man som icke seende bygger en båt. Senare på eftermiddagen var det underhållning av Babben Larsson. Dagen avslutades med en festmiddag samt musik och dans till Synligan. Dagen tre var hemresedag.

Vid Herrfallsängs naturreservat, Hallsbergs kommun gjorde distriktet i samarbete med Hopajola en naturvandring. Den 19 maj ägde detta rum, antalet deltagare var 5.

Den 18 juni var det dags för årets sommarresa till Gränna och Visingsö. 34 personer deltog på resan.

Under året har en del av Nya-gruppens aktiviteter genomförts med deltagare från fler av distriktets lokalföreningar bl.a bowling och annat. 

6.   Representation
På Riksförbundets kassörsutbildning den 23-24 januari deltog Anders Eng.

På organisationsrådets möten den 1 februari och 14 juni har Ove Nilsson deltaget.

Den 23-25 augusti anordnade Riksförbundet en arbetsgivarekonferens.  Från distriktet deltog Dan Wakman.  

Vid Riksförbundets ordförandekonferens 20-22 september deltog Mikael Carlsson.

Den 3 december besökte Agneta Elfving, Anders Eng, Erik Johansson och Charlotte Åkerlind SRF Östergötland i Linköping. Studiebesöket var ämnat att ta del av deras erfarenheter i arbetet med en couch grupp för synskadade som står utanför arbetsmarknaden. Verksamheten har funnets sedan 2009, man träffas en gång i månaden. Flera har kommet in i arbetslivet, genom grupp har självförtroendet ökat bland deltagarna, man hade kommit till insikt att synskadade har en plats i arbetslivet.  

Den 11 december bjöd arbetsnämnden för synskadade i Örebro län alla medlemmar på jullunch vid HIVE konferenscenter, Örebro. De som deltog var 29 st.   

7.   Kultur
Under året har vi syntolkat 3 svenska filmer via nya syntolkningsappen som finns för smarta telefoner. På föreställningarna har det deltagit mellan 2 och 5 personer.

Länsteatern har haft syntolkade föreställningar 2 gånger med varierande antal besökare. Länsteatern har lånat vår syntolkningsutrustning.

Under året har det också syntolkats teaterföreställningar på Sparbanksbörsen i Lekeberg, Teater Nolby, Nyårsrevyn Karlskoga. Syntolkningen har utförts av Lisa Ejdung och Kristoffer Moberg.

Nationaldagsfirandet i Stadsparken, Örebro samt OpenArt har varit syntolkat.

I november hade 4 synskadade konstutövare med Cecilia Ramstedt som sammanhållande utställning i Wadköping under namnet ”Konst i Blindo”. Distriktet gav ett ekonomiskt stöd med 20 000 kronor. 

8.   Familjeverksamhet
Under året har våra familjer deltagit i den barn- och familjeverksamhet som riksförbundet anordnat. Distriktet har inte anordnat någon egen verksamhet.

9. Intressepolitik
a) Rådet för funktionshinderfrågor
Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) är ett samrådsorgan mellan Region Örebro län, funktonshinderorganisationernas länsföreningar och statliga myndigheter. Rådet har haft 6 protokollförda möten.

Till rådet är fogat en referensgrupp som haft beredande möten inför rådets möten Det finns även tre undergrupper till RFF:

Tillgänglighetsgruppen med landstingsfastigheter.

Fördelningsgruppen som fördelar landstingsbidragen.

Resegruppen som tar upp färdtjänst- och kollektivtrafikfrågor.

Verksamheten styrs av dokumentet ” Region Örebro läns program för funktionshinderfrågor”.

SRFs representant i rådet, referensgruppen har varit Anders Eng som ordinarie ledamot Agneta Elfving som ersättare. I tillgänglighetsgrupp Ove Nilsson. I resegruppen Agneta Elfving. I fördelningsgruppen Anders Eng.   

Alla protokoll och verksamhetsberättelse finns på regionens hemsida,

www.regionorebrolan.se eller SRF Örebro läns kansli

RFFs möten är öppna för åhörare.

I juni lanserade Region Örebro län att man har för avsikt att inför en abonnemangsavgift på 65 kronor i månaden för hjälpmedel gällande rörelsehindrade, hörselskadade samt synskadade. De som betalat har varit cirka 400 synskadade som har läs-tv i färgvarianten. Övriga unktionshindrade som har hjälpmedlen har varit befriade från avgifter.

Många var kritiska till avgiften, Frågan om hjälpmedelsavgiften fick stort utrymme i lokalpressen. Ombudsman Roger Alexanderson skrev fler debattartiklar, insändare och öppet brev till politikerna som inte gav något genomsvar. Abonnemangsavgiften innebär att flera synhjälpmedel som tidigare inte haft någon avgift bl.a daisyspelare, fickminne, datorprogram får avgift. I november beslutade majoriteten i Regionfullmäktige att införa abonnemangsavgift från 1 januari 2020. 

c)   Övrig intressepolitisk verksamhet
Vita käppens dag den 15 oktober var 2019 i Hallsberg. Två politiker och en tjänsteman samt en journalist från NA. Från SRF Örebro län deltog sju personer. Innan stadsvandringen i ett regnigt Hallsberg, hade vi bra diskussioner med representanterna från Hallsbergs kommun om tillgängligheten i kommun. I Nerikes Allehanda kom dagen efter en omfattade artikel om tillgängligheten för synskadade i Hallsbergs kommun 

10.Brukarråd
Brukarrådet är ett forum för samarbete mellan Region Örebro läns syncentral, Region Örebro läns ögonklinik samt representanter från Synskadades Riksförbund Örebro län.

Under 2019 har brukarrådet haft 4 protokollförda möten. 2 på våren och 2 på hösten. Mötena är förlagda till Syncentralen.

Det är Syncentralens chef Eva Nielsen som är sammankallande och ordförande. En synpedagog från syncentralen deltar. Margareta Lundvall, sjuksköterska vid ögonkliniken, fem representanter från Synskadades Riksförbund Örebro län och Charlotte Åkerlind från Synskadades Riksförbunds Örebro distrikts kansli.

Mellan varje brukarrådsmöte så träffas en referensgrupp vid behov. Referensgruppen består av ledamöter och andra intresserade. Under året har vi valt att ibland använda oss av mailkontakt när det gäller speciella frågor inför rådet.

Under året har 2 stora frågor tagit den mesta tiden. 1. Införandet av hjälpmedelsavgifter samt 2. Frågan om rehabilitering och habilitering som är ett av våra kongressmål fram till oktober 2020. 

2019 bestod brukarrådet av följande ledamöter från Synskadades Riksförbund Örebro län:

Ordinarie                                   Ersättare

Agneta Elfving                         David Lindberg

Ove Nilsson                             Margaret Lennartsdotter

Kristina Johansson                  Bo Larsson

Margareta Rydemalm              Christina Svalinder

Åke Minsberg                           Sandra Johansson 

11. Studier
Under våren genomfördes en punktskriftskurs. Med Isabelle Ulfsdotter som kursledare. Antal deltagare var 8.

Strax för sommaruppehållet och under hösten har en studiecirkel i körsång genomförts. Körledare har varit Anki Olsson. 8 deltagare har varit med i cirkeln. 

12. Regionalt samarbete
Den 26 september var det DEST-träff på Föreningarnas hus 
I Örebro Deltog gjorde 1 från SRF Sörmland, 4 från SRF Värmland, 5 från SRF Örebro, samt 1 från SRF Östergötland. 

13. Kansliet
Vårt kansli finns i Brukarhuset i Mellringestaden. 3 tjänster finns på kansliet. Charlotte Åkerlind, kanslist/verksamhetsutvecklare 100%, Roger Alexanderson, ombudsman 50%, Leif Stockhult kanslist 25%.

Erik Johansson har varit praktikant från oktober först på 25%.

Genom den moderna teknik som finns på vårt kansli med datautrustning och internet kan vi ge våra medlemmar den service som krävs. Den snabba kommunikationen ger oss också möjlighet att förmedla information till och från vårt riksförbund.

SYNvinkeln har kommit ut med 11 nummer under året.  Alla medlemmar får tidningen i brevlådan. Informationsbladet kommer ut i svartskrift, daisy eller på e-post.  Den är mycket uppskattad av medlemmarna i lokalföreningarna. Fler och fler medlemmar kommer också med tips till tidningen. 

14. Övrig utåtriktad verksamhet

Den 4 oktober var det Ögats dag på Club 700, Medborgarhuset, Örebro som arrangör var Ögonfonden. Man presenterade ett antal forskningsprojekt som fått stöd av Ögonfonden. En ung kvinna Nicolina Pernheim som var utsedd till ambassadör för Ögonfonden berättade om sitt liv som synskadade och utövare av judosport. Det var också en längre föreläsning om glaukom. Vi hade ett informationsbord på Ögats dag.  

5 oktober deltog vi med bord och mörkercafe på Seniormässan, Conventum Arena. Ove Nilsson och Roger Alexanderson ansvarade för mörkercaféet, som var förpassad till en lokal i källarplan. Intresset var inte alltför stort, men ett 20-tal vågade sig ner i mörkercaféet.   

Den 14 maj och 10 december hade vi ett informationsbord i Gallerian, M-huset, USÖ.

Den grupp som arbetar med Poddradion har gjort ett program i månaden, förutom under sommarmånaderna. I gruppen deltar Chivan Omar, Ove Nilsson, Roger Alexanderson, Margareta Rydemalm, Birgitta Karlsson.

15.Slutord
Ett stort tack till alla som hjälpt till att ge oss möjlighet att bedriva den verksamhet som vi haft under år 2019.

Vi vill tacka vår personal och våra medlemmar, men också Synskadades Stiftelse i Örebro län, Region Örebro län, ABF Örebro län, Arbetsnämnden för synskadade i Örebro län och våra syntolkar samt organisationer och enskilda som bidragit till vår verksamhet.

Vi hoppas att ni som medlemmar vill ställa upp som förtroendevalda både i styrelser och i arbetsgrupper.
Vi måste också arbeta hårt med att öka antalet medlemmar.

Detta är ett måste för att vi skall kunna fortsätta vårt arbete för att få oss synskadade delaktiga i samhället.

Örebro i mars 2020

 

Kontaktuppgifter:

Örebro län
Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro
019/673 21 06
www.srf.nu/orebro
orebro.lan@srf.nu

Synskadades Riksförbund är landets företrädare för personer med synnedsättning.
Stöd gärna vårt arbete. Bg 5079-3470