Det som oftast ställer till problem är saker som finns i vägen när man ska ta sig fram i närmiljön som den vita käppen inte alltid kan hjälpa personer med synnedsättning att upptäcka.

Detta får till följd att man skadar sig och skadorna kan i värsta fall bli allvarliga.

Ett sådant hinder är elsparkcyklarna.

Enligt nationella trafiksäkerhetsförbundets undersökning som bland annat presenterats i SVT nyheter, konstaterar man att det fortfarande är oklart för majoriteten av användarna var man får framföra fordonet och var det får ”parkeras”.

Det är ofta man kan träffa på Elsparkcyklarna övergivna på cykelbanor, trottoarer och framför portar.

Resultatet av okunskapen har genererat allt fler olyckor där elsparkcyklar är inblandade med allvarliga skador som följd.

Synskadades riksförbund Örebro län anser att kommunen inte tagit sitt ansvar trots att de nya reglerna funnits i 1 år.

Vi anser att det behövs drastiska och omedelbara åtgärder i form av informationsinsatser där ansvarsfördelningen är tydlig och informationsinsatser för allmänheten i enlighet med gällande regler.

Roger Alexanderson, ombudsman, Synskadades riksförbund Örebro län

Sandra Johansson, ordförande, Synskadades riksförbund Örebro kommun