En viktig del av SRF Skånes arbete är att ta tillvara synskadades intressen. Genom att påverka politiker och andra beslutsfattare, vill vi åstadkomma ett mer tillgängligt samhälle, där vi synskadade kan vara fullt delaktiga och leva på jämlika villkor med andra.

Områden vi arbetar mest med:
En rehabilitering som rustar oss för att klara vardagslivet!
Vi bevakar utvecklingen av Region Skånes synenheter, vad gäller kvalitén på den rehabilitering synskadade erbjuds. Vi påverkar även kommunernas service för oss synskadade.

Ökade möjligheter på arbetsmarknaden för synskadade!
Vi påverkar Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att ta sitt ansvar för att även synskadade personer ska kunna komma ut i arbetslivet.

En tillgänglig och användbar utom- och inomhusmiljö!
Vi arbetar med att få kommuner och näringsidkare att på olika sätt anpassa den fysiska miljön så den blir både tillgänglig och användbar för oss synskadade.

En trygg och säker färdtjänst för de som behöver!
Vi bevakar synskadades rätt att få tillgång till färdtjänst. Vi arbetar för att få Skånetrafiken och kommunerna att införa rimliga och enhetliga egenavgifter samt rätt att använda färdtjänsten under hela dygnet.

Information och tjänster som vi också måste kunna ta del av!
det som händer idag händer på Internet! det är av största vikt att vi får den utbildning och utrustning som gör Internets alla samhällstjänster tillgängliga. Många synskadade, inte minst äldre, lever tyvärr i olika grad i ett digitalt utanförskap. Vi arbetar för att förutsättningarna ska förändras så information och tjänster är tillgängliga och att synskadade i alla åldersgrupper får den utbildning som behövs för att hantera dagens digitala samhälle.