Årsmöte 2022

17 mars

Handlingar till årsmötet

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2021 finns i ett separat dokument.

Dessa handlingar finns på storstil, punktskrift, Daisy samt som Wordfil. Beställs från föreningens kansli, 08-452 22 00, kansli@srfstockholm.se.

De finns även att ladda ner från vår hemsida, www.srf.nu/stockholm.

 

Välkommen till årsmötet 2022!

SRF Stockholms Stad hälsar dig välkommen till årsmöte torsdagen den 17 mars 2022 kl 18.00–21.00. Mötet äger rum i Gotlandssalen om läget så tillåter annars per telefon.

Röstberättigad på mötet är den som har betalat medlemsavgiften för 2022.

Anmäld medlem som inte är närvarande i möteslokalen vid fastställandet av röstlängden (punkt 2 på dagordningen) får inte rösta. Medlem som förts in i röstlängden ska vara närvarande under hela mötet, som beräknas sluta omkring kl 21.00.

På mötet behandlas endast färdiga förslag till uttalanden. De kan antas eller förkastas.

Välkommen!

Styrelsen

Stockholm i februari 2022Bilaga 1

Förslag till dagordning

SRF Stockholms stads årsmöte den 17 mars 2022 kl 18.00

1       Mötets öppnande

2   Upprättande av röstlängd

3   Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

4   Val av mötesfunktionärer och meddelande om protokollförare

     a)  Mötesledare

     b)  Två protokolljusterare

     c)  Rösträknare

     d)  Val av beredningsutskott

     e)  Anmälan om styrelsens val av protokollförare

5    Fastställande av dagordning

6    Fastställande av arbetsordning och tidplan, bilaga 2

7   Behandling av verksamhetsberättelse för 2021, bilaga 3

8   Vad hände med motionerna?

9    Revisorernas berättelse, bilaga 4

     a)  Auktoriserade revisorns berättelse

     b)  Verksamhetsrevisorernas rapport 2021

10 Balans- och resultaträkning för 2021, bilaga 5

      a)  Fastställande av balans- och resultaträkning

     b)  Fastställande av vinst/förlustdisposition

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2021

12 Förslag till medlemsavgift för 2023, bilaga 6

13-17 Val: bilaga 7

13 Val av ordförande på ett år

14 Val av fyra styrelseledamöter på två år

15 Val av revisorer

      a)  Anmälan av revisionsbyrå

      b)  Val av en verksamhetsrevisor och en ersättare på ett år

16 Val av ombud och ersättare till distriktets representantskapsmöte 2021

17  Val av valberedning

18 Rapport om stadgeförändringar, antagna av SRF:s kongress 2021

19  Motioner, bilaga 8

20 Antagande av uttalanden

21 Övriga ärenden som årsmötet beslutat behandla

22 Avslutning

                                                                                                                         

Bilaga 2, tillhör dagordningens punkt 6.

Arbetsordning och tidplan

Tiden för nya nomineringar till styrelse och ombud utgår när årsmötet öppnas, kl 18.00.

Tidplan:

Mötet äger rum i Gotlandssalen. Alla förhandlingar sker i plenum. 

 

Bilaga 3, tillhör dagordningens punkt 7.

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2021

Se separat bilaga. 

 

Bilaga 4, tillhör dagordningens punkt 9.

Revisorernas berättelse

a)  Auktoriserade revisorns berättelse

Auktoriserade revisorns berättelse föredras på årsmötet.

b)  Verksamhetsrevisorernas rapport för 2021

Undertecknad verksamhetsrevisor jämte ersättare vill härmed avlämna följande revisionsberättelse:

Vi har närvarat vid styrelsemöten, granskat styrelsens protokoll och andra handlingar. Detta har gjorts i förhållande till verksamhetsplan och andra styrdokument.

Verksamheten för 2021 ger vid handen, att styrelsen tillsammans med personalen också under 2021 har varit mycket kreativ i att hitta lösningar för studiecirklar per telefon, pratstunder per telefon, telefonkaféer och tillsammans med kansliet kunnat sätta igång med aktiviteter på plats i Gotlandssalen när restriktionerna lättade i september.

Med stöd av den digitala tekniken har samråden i de olika funktionshinderråden kunnat genomföras på ett tillfredsställande sätt, men målen för vårt intressepolitiska arbete kämpas det oförtrutet med.

Vi har påpekat behov av en ordentlig kansliöversyn för att komma tillrätta med en rad problem. Under året har en genomgripande organisationsutredning gjorts. Vår förhoppning är nu att 2022 ska bli det år då oklarheter reds ut, önskvärda utvecklingsinsatser påbörjas och genomförs och att samarbetet och dialogen mellan  styrelsen och personalen stärks.

Vi värdesätter funktionen att prenumerera på protokoll förda vid styrelse och au, vilket underlättar för dem som inte ingår i styrelsen, men som ändå är intresserade av verksamheten.

Vi föreslår att styrelsen ges ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Farsta i februari 2022.

Katarina Tull
verksamhetsrevisor

Viviann Emanuelsson
revisorsersättare

 

Bilaga 5, tillhör dagordningens punkt 10.

Resultat- och balansräkning för 2021

Resultat- och balansräkning finns sist i häftet som innehåller verksamhetsberättelsen. 

 

Bilaga 6, tillhör dagordningens punkt 12

Förslag till medlemsavgift för 2023

Styrelsens förslag:

att    medlemsavgiften för 2023 förblir oförändrad enligt förslaget nedan.

Föreslagna medlemsavgifter:

-    Synskadade medlemmar 0–31 år: 100 kr

-    Synskadade medlemmar 32 år och uppåt: 250 kr

-    Röstberättigade föräldrar till barn under 18 år: 250 kr

-    Stödjande medlemmar betalar full avgift: 250 kr.

Familjemedlemskap kan erhållas av barnfamiljer där minst en person är synskadad. 

 

Bilaga 7, tillhör dagordningens punkt 13-17.

Val

Valberedningen har bestått av Carola Gioti, Håkan Thomsson och Katarina Tull, sammankallande.

Vi har haft regelbundna möten sedan maj 2021 och lägger vårt förslag i februari 2022.

Vår ambition var att så gott vi förmår föreslå kandidater till styrelsen som representerar bredden avseende ålder, synstatus, män och kvinnor och få en så balanserad styrelse som möjligt.

Övervägande delen i vår medlemsgrupp är pensionärer och det avspeglas också i vår styrelse.

Vi har förstärkt styrelsen avseende intressepolitiska gruppen och det är vi glada för.

Vi har tyvärr inte fått in synsvaga i styrelsen, de som blivit nominerade har inte haft möjlighet att vara med i år, men det står medlemmarna fritt att nominera kandidater och lämna som övrigt förslag att ta ställning till när årsmötet väljer ordförande på ett år och styrelseledamöter, fyra ordinarie, på två år. Vi ber er då att tillfråga den som ni vill föreslå och om du vill, föreslå dig själv att vara med och leda det viktiga arbetet som lokalföreningen utför i vår stad.

Valberedningen ber att få lägga förslag enligt följande:


Punkt 13 Ordförande på ett år:

Kaj Nordquist

Punkt 14 Fyra ledamöter på två år:

Urban Fernquist nyval.

Lillemor Högselius omval

Birgitta Lindén omval

Göran Ringblom nyval på två år, har suttit i styrelsen på ett fyllnadsval under den innevarande mandatperioden.

Val av ombud till SRF Stockholm Gotlands representantskap 2022

Ordinarie ombud utan inbördes ordning:

Mattias Lundberg

Carin Söderlund

Aini Hjerpe

Marianne Sandström

Gunnar Sandström

Marie Bergström 

Anette Andersson

Joakim Centervik

Vivi-Ann Emanuelsson

Göran Ringblom

Kaj Nordquist

Keity Löfgren Klynne 

Berit Andersson

Lillemor Högselius

Carola Gioti

Håkan Thomsson

Urban Fernquist


Ersättare som kallas in i denna ordning:

1. Anderz Malgodal 

2. Kandidat saknas

3. Kandidat saknas

4. Barbro Lindell

5. Katarina Tull

En verksamhetsrevisor jämte ersättare

Katarina Tull ordinarie

Vivi-Ann Emanuelsson ersättare

 

Bilaga 8, tillhör dagordningens punkt 19

Motioner

En motion har inkommit


Motion nr 1:

Svar inom två arbetsdagar

Som medlem är det svårt att få svar och/eller information från
kansliet via e-post.

Det kan handla om allt från att få bekräftelse på en anmälan, svar på
en enkel fråga eller få något material skickat till sig.

Att inte få svar påverkar medlemsengagemanget negativt och kan även ge
föreningen dåligt rykte bland medlemmar.

Kansliet har flera anställda och borde klara av en så enkel uppgift
som att besvara e-postmeddelanden. Har man inte ett svar i skrivande
stund på frågan kan man alltid svara att man återkommer med svaret
senare.

Föreslår årsmötet besluta:
Att samma riktlinje som gäller för offentlig förvaltning, det vill
säga svar inom två arbetsdagar, ska införas snarast.

Marie-Louise Lindén, Farsta 2021-12-22

Styrelsens yttrande över motion nr 1:

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Marie Louise Lindén pekar på ett bekymmer. Det är absolut önskvärt att medlemmar som vänder sig till vår förening ska få bra svar på frågor. Och det är rimligt att det inte ska dröja onödigt länge heller.

Styrelsen vill dock påpeka att vi inte är någon myndighet, utan en ideell förening. Det är utmärkt om vår personal besvarar frågor som ställts kring saker som de är behöriga att svara på. Likaså är det bra om styrelsen svarar på ställda frågor.

Styrelsen uppmanar personalen att svara så snabbt som det är möjligt, men motsätter sig att en princip om två dagar införs. Styrelsen vill alltså avslå motionen på samma grunder som förslaget avslogs av SRF:s kongress 2021.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta:

att avslå motionens förslag om att samma riktlinje som gäller för offentlig förvaltning, det vill säga svar inom två arbetsdagar, ska införas snarast.