Synskadades Riksförbund
Stockholms stads

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelsen finns i storstil, punktskrift, Daisy samt i Wordformat. Den går att beställa från SRF Stockholms stads kansli, 08-452 22 00, kansli@srfstockholm.se. De finns även att ladda ner från vår hemsida, www.srf.nu/stockholm.

Innehållsförteckningen på nästa sida har hyperlänkar. Det innebär att du kan klicka eller trycka Enter och komma till de olika avsnitten, precis som på en hemsida. Om du använder skärmläsare med rubriklistefunktioner i Word kan du även navigera i dokumentet med hjälp av rubriklistor.

1 Inledning. 3

1.1 Ordföranden har ordet. 4

2 Organisation. 5

2.1 Årsmöte. 5

2.2 Styrelse. 6

2.3 Höstmötet 6

2.4 Utbildningstillfällen för styrelse och personal 7

2.5 Revisorer 7

2.6 Arbetsgrupper 8

2.7 Samverkan med andra organisationer 8

2.8 Kansli och personal 9

2.9 Ledsagning under aktiviteter 9

3 Intressepolitiskt påverkansarbete. 9

3.1 Stöd och service. 10

3.2 Information och kommunikation. 10

3.3 Gatu- och trafikmiljö. 11

3.4 Övrigt intressepolitiskt arbete. 11

4 Information. 13

4.1  Hemsida och sociala medier 13

4.2 Brokiga Blad. 13

4.3 E-postutskick. 14

4.4 Aktivitetstelefon. 14

5 Medlemsverksamhet 14

5.1 Medlemsantal 14

5.2 Mottagande av nya medlemmar 15

5.3 Gotlandssalen. 15

5.4 Aktiviteter 15

5.6 Funktionärshelg. 16

6 Studier 16

6.1  Om cirklarna. 16

6.2  Cirkelverksamheten i siffror 17

7 Internationellt 18

8 Ekonomi 19

9 Avslutning. 24

1 Inledning

Genom denna verksamhetsberättelse ber styrelsen att få överlämna följande redogörelse för det gångna verksamhetsåret.

SRF Stockholms stad är en lokalförening inom Synskadades Riksförbund, SRF, och har Stockholm och Ekerö som vårt verksamhetsområde. Vi räknar vårt ursprung från Kamratklubben Enigheten som bildades av en grupp hantverkare 1913. Under de 110 år som gått efter vår tillblivelse har samhället på många sätt utvecklats.

Enskilda synskadades liv är materiellt sett mycket bättre i Sverige och organisationen av synskadade har både vuxit och förändrats. Nu är SRF Stockholms stad den största lokalföreningen inom Stockholms län och Sverige. SRF är en 3-plansorganisation där vi ligger under distriktet Stockholm Gotland. Inom riksförbundet finns vidare diverse branschföreningar, som tillvaratar olika specialintressen.

Synskadades Riksförbund Stockholms stad arbetar utifrån tanken om alla människors lika värde. I vårt arbete är vi religiöst och partipolitiskt obundna. Stöd för vårt påverkansarbete kan hämtas i FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vid SRF:s kongress i juni 2021 uttrycktes hela förbundets mål för verksamheten på följande sätt: ”Starka och självständiga individer i livets alla faser”.

Detta innebär enligt kongressbeslut att sätta fokus på att arbeta inom följande områden:

·      Utbildning

·      Arbetsmarknad

·      Digital teknik

·      Frågor inriktade mot äldre

·      Habilitering och rehabilitering

Dessutom prioriterade kongressen att bygga ett starkt och relevant SRF.

Översatt till den lokala nivån kan sägas följande:

För det första bedriver vi som lokalförening ett intressepolitiskt arbete gentemot Stockholms stad och Ekerö kommun. Under 2023 har föreningens intressepolitiska arbete framförallt fokuserat på personlig service, främst i form av ledsagning, även trafikfrågor och information är viktiga påverkansområden. Ständigt har vi påpekat att det minskade antalet nummer av ”På tal om Stockholm”, alltså kommunens taltidning, har varit en kraftig försämring för stockholmare med synnedsättning. Liksom att kommunen inte lever upp till sina egna riktlinjer gällande verksamhet för människor med funktionsnedsättning på ett likvärdigt sätt i alla stadsdelar.

För det andra bedriver vi en omfattande verksamhet för att skapa en social miljö, där alla stockholmare och ekeröbor med synnedsättningar ska känna sig välkomna. Vi ordnar möten, studiecirklar och aktiviteter. Självklart vill vi att så många som möjligt också ska ansluta sig och bli medlemmar.

Utifrån 110 års erfarenhet vet vi att det viktigaste är att våra medlemmar ska känna sig välkomna till alla våra aktiviteter, och tillsammans med andra i samma situation på bästa sätt skaffa sig kontroll över det egna livet.

1.1 Ordföranden har ordet
Vi kan med glädje se tillbaka på år 2023. Det var år 110, i SRF Stockholm stads historia. Från en ganska anspråkslös kamratförening bland blinda hantverkare 1913 har vi 2023 blivit en kraftfull påverkare och en förening som vårdar sina medlemmar.

Vi går nu på två ben. Precis som våra stadgar säger. Dels ska föreningen företräda synskadade i Stockholm och Ekerö. Dels ska föreningen skapa en social miljö, där alla synskadade ska känna sig välkomna.

Vi anstränger oss att delta i funktionshindersråd, att utveckla personliga kontakter med beslutsfattare i Stockholm och Ekerö och synas i media. Inget av detta är speciellt enkelt. Men 2023 gick det bra.

Vi ordnar torsdagskaféer, medlemspubar och Ögats dag. Alla aktiviteterna är uppskattade och ökar synskadades möjlighet att leva bra, som andra i Stockholm och Ekerö.

Om man ser tillbaka på 2023, så var det inte ont om idéer, uppslag och praktiska arbetsuppgifter för våra funktionärer, medlemmar och den anställda personalen.

Vi kan med glädje konstatera att vårt kansli, de anställda, gör en stor insats och att kansliets arbete har utvecklats under åren

För att vara lite mer konkret, så har vi haft framgångar inom områden som ledsagartjänst och kommunens taltidning På tal om Stockholm.

År 2023 ordnade vi sittgymnastik. Medlemmar fick lära sig att fläta korgar och andra punktskrift. Kurser i engelska och i att sticka fanns vidare på programmet. Och en rad andra aktiviteter.

Vi bör se med förtröstan på framtiden. Dock måste två saker kommas ihåg.

Föreningen behöver skaffa sig en större ekonomi. Jag vill inte dra ner på någon verksamhet, utan istället utveckla den. Och då krävs mer ekonomiska resurser. Vi behöver helt enkelt dra in mer pengar. Hyra ut Gotlandssalen, när vi inte själva behöver den och komma på sätt att få människor att stödja verksamheten genom gåvor.

En utmaning som vi har framför oss är att värva fler medlemmar. Dels skulle det ge oss en större ekonomi. Men det är också viktigt att fler kan bära upp och fortsätta den verksamhet som är väl värd att bibehålla för framtiden.

Vi måste alltid komma ihåg meningen med föreningen. Vi synskadade har långt ifrån en situation som är likvärdig med andra medborgares.

Vi vet genom 110 års erfarenhet att ständigt uppkommer nya problem som behöver lösas. En del kan vi förutse och andra är helt oväntade.

Avslutningsvis måste jag framhålla det mest positiva under 2023: planerade aktiviteter, projekt och möten blev av. Ja, SRF Stockholms stad ska även i fortsättningen med kraft kunna arbeta för principen om att vi ska kunna leva som andra. Och nu finns goda förutsättningar för detta.

Kaj Nordquist; ordförande SRF Stockholms stad

2 Organisation 

2.1 Årsmöte
Årsmötet ägde rum torsdagen den 16 mars klockan 18-21 i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Till mötesordförande valdes Arvid Wikman (S). Antalet röstberättigade medlemmar uppgick till 35 stycken.

2.1.1 Motioner
En motion med rubriken "Stadgeändring gällande antal styrelseledamöter" hade inkommit till årsmötet. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens yrkande att avslå motionen.

2.1.2 Uttalanden
Efter bearbetning i beredningsutskottet antog mötet 3 uttalanden:

"Även våra kostnader ökar", där föreningen önskar ökat föreningsbidrag som kompensation för de stora kostnadsökningarna,

"Tänk på färdtjänstanvändare i stadsrummet", där föreningen kräver Att stadsrummet planeras så att färdtjänst kan nå alla adresser, samt,

"Synskadade behöver digitala fixartjänster", där föreningen önskar - Att ingen nedre åldersgräns ska finnas för synskadade i Stockholms stads digitala fixartjänst samt Att alla stadsdelar ska ha digital fixartjänst.

2.2 Styrelse
Fram till årsmötet 2023 hade styrelsen följande sammansättning:

Kaj Nordquist, ordförande, Marie Bergström, vice ordförande, Martin Forstner, kassaförvaltare.

Ledamöter: Berit Andersson, Urban Fernquist, Lillemor Högselius, Birgitta Lindén (t. o. m. oktober 2022), Gunnar Sandström, Pia Stenberg.

Årsmötet 2023 valde Kaj Nordquist till ordförande, omval, på ett år.

Följande ledamöter valdes på 2 år:

Carina Andersson, nyval, Marie Bergström, omval, Carola Gioti, nyval, Mattias Lundberg, nyval. Gunnar Sandström omval på 1 år i fyllnadsval.

Carina Andersson valde att lämna sitt styrelseuppdrag i november 2023.

På årsmötet 2022 valdes följande ledamöter på 2 år:

Urban Fernquist, Lillemor Högselius, Birgitta Lindén (lämnade styrelsen hösten 2022) och Pia Stenberg

På det konstituerande styrelsemötet 2023 utsågs Urban Fernquist till vice ordförande. Ingen kassaförvaltare utsågs. Carina Andersson utsågs att ha utanordningsrätt. Det konstituerande mötet utsåg också ett arbetsutskott bestående av Kaj Nordquist, Urban Fernquist, Carina Andersson och Lillemor Högselius. En femte plats i arbetsutskottet roterar bland övriga styrelseledamöter.

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda sammanträden och arbetsutskottet 12 protokollförda sammanträden.

2.3 Höstmötet
Höstmötet hölls i Gotlandssalen lördagen den 11 november. Eftersom vi år 2023 firade vårt 110-årsjubileum så inleddes höstmötet med en uppskattad berättelse om Stockholm 1913 av Lisa Öberg.

Antalet röstberättigade medlemmar fastställdes till 32 stycken.

Till mötesordförande valdes Birgitta Thulin (M).

Höstmötet behandlade och fastställde verksamhetsplan och budget för 2024. Verksamhetsplan och budget behandlades i 3 utskott. Höstmötet utsåg även ett beredningsutskott för att behandla uttalanden. 3 uttalanden fanns förberedda och remitterades till utskottet.

2.3.1 Motioner

Inga motioner hade inkommit.

2.3.2 Uttalanden

3 uttalanden antogs efter bearbetning i beredningsutskottet:

"Tillgängliga idrottsanläggningar efterlyses", där föreningen anser att all otillgänglig utrustning i idrottshallar ska bytas ut eller märkas upp med punktskrift och storstil,

"Visa vägen på trottoarerna", där föreningen anser Att Stockholms stad ska prioritera snöröjning och halkbekämpning på trottoarer framför cykel- och körbanor, samt

"Minska informationsglappet", där föreningen önskar Att "taltidningen På tal om Stockholm" ges ut med 45 nummer under år 2024.

2.4 Utbildningstillfällen för styrelse och personal
Den 13-14 maj anordnades en planeringshelg för styrelsen och personalen i Gotlandssalen.

Den 12-14 juni deltog Håkan Thomsson i riksförbundets ombudsmannafortbildning på Almåsa. Han har också deltagit i ett antal ombudsmannamöten via Teams.

Den 28-29 augusti deltog Annica Stigson, Madeleine Fredriksson och Sandra Olofsson från kansliet i en administratörsutbildning anordnad av riksförbundet.

Under hösten deltog Lillemor Högselius och Kaj Nordquist i en arbetsgivarkonferens anordnad av riksförbundet. Kaj Nordquist deltog även i en liknande utbildning i maj.

2.5 Revisorer
Till revisionsfirma valde årsmötet Moore Allegretto, som fick i uppdrag att utse en auktoriserad revisor, Anders Karlén.

Till verksamhetsrevisorer valdes Katarina Tull, ordinarie, och Viviann Emanuelsson, ersättare.    

Till valberedning valdes Joakim Centervik (sammankallande), Birgitta Lindén och Viviann Emanuelsson.

2.6 Arbetsgrupper
En del av föreningens arbete bedrivs i arbetsgrupper. Under 2023 utsåg styrelsen följande arbetsgrupper:

Finansieringsgruppen: Kaj Nordquist, Lillemor Högselius, Urban Fernquist, Catarina Bergman, Gudrun Ström.

Intressepolitiska gruppen: Urban Fernquist, sammankallande, Berit Andersson, Vivianne Emanuelsson, Carola Gioti, Stefan Goldman, Lillemor Högselius, Keity Löfgren Klynne, Kaj Nordquist, Guy Perdhe, Gunnar Sandström, Margareta Åsén Johansson samt Håkan Thomsson (kansliet).

AFUB-gruppen: Christian Fabien, Erika Hudson, Leif Jeppsson, Arvid Lindén, Hamaddah Mansour, Kaj Nordquist, Sara Shamloo Ekblad samt Håkan Thomsson (kansliet).

Café- och pubgruppen: Birgitta Lindén, sammankallande, Pia Stenberg, Mikael Rasmark, Sixten Berner, Hjalmar Ulfson, Siv Mazumdar, Mikael Corén, Eva Nilsson, Agneta Svantesson samt Annica Stigson (kansliet).

Aktivitetsgruppen: Pia Stenberg och Marie Bergström bollar idéer och letar fler personer till gruppen.

Grupp inför 110-årsfirandet: Kaj Nordquist (sammankallande), Mattias Lundberg, Pia Stenberg, Marie Bergström.

Grupp inför funktionärshelgen: Carola Gioti, sammankallande, Mattias Lundberg, Gunnar Sandström samt Eva Hildursmark (kansliet).

Grupp inför SRF:s medlemsvecka i oktober: Lillemor Högselius, Urban Fernquist, Marie Bergström.

IT-gruppen: Mattias Lundberg, Kaj Nordquist + kansliet.

Projektgrupp ledsagning med fokus på äldre: Kaj Nordquist, Gunnar Sandström, Pia Stenberg, Margareta Åsén Johansson samt Håkan Thomsson (kansliet)

2.7 Samverkan med andra organisationer 
Vi samarbetar med ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) när det gäller studieverksamheten.

Vi samverkar med Funktionsrätt Stockholm och DHR Stockholm.

Under året har vi haft regelbundna intressepolitiska avstämningar med SRF Stockholm Gotland, Föreningen Sveriges Dövblinda Stockholm och Gotland samt Unga med Synnedsättning i Stockholm.

Samverkan med andra organisationer stärker arbetet med våra frågor.

2.8 Kansli och personal
Kansliet har följande personal:

·                              Eva Hildursmark, ombudsman (studier mm), 100%

·                              Madeleine Fredriksson, administratör (medlemsfrågor mm) 100%

·                              Annika Stigson, administratör (Gotlandssalen mm) 100%

·                              Håkan Thomsson, ombudsman (intressepolitik mm) 100%

·                              Sandra Olofsson, administratör och arbetsbiträde på deltid.

Arbetsledare: Lillemor Högselius.

När det gäller ekonomihanteringen har vi anlitat ekonomikonsulten Leif Eek. Vi köper tjänsten från hans företag.

Vid behov anlitar vi bostadsstiftelsens fastighetsskötare Ivar Blomén.

Under veckorna 17-25 praktiserade Agneta Svantesson på vårt kansli.

2.9 Ledsagning under aktiviteter    
Vid behov anlitar vi olika företag som erbjuder ledsagarservice vid våra aktiviteter.


3 Intressepolitiskt påverkansarbete

Vårt intressepolitiska arbete har utgångspunkt i alla människors lika värde som konkretiseras i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar för att synskadade i Stockholms stad och Ekerö kommun ska kunna leva som andra. För att konkret arbeta med dessa frågor har vi en intressepolitisk ombudsman och en av styrelsen tillsatt arbetsgrupp (IP-gruppen). IP-gruppen består av styrelseledamöter, ledamöter i funktionshindersråden (FHR) samt intresserade medlemmar.

Vi bevakar kontinuerligt frågor av intresse för synskadade i Stockholms stad och Ekerö kommun. Vi följer fortlöpande hur Stockholms stad arbetar med sitt program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inom alla politikområden. En viktig del av vårt påverkansarbete bedrivs genom våra ledamöter i nämndernas, bolagens och stadsdelarnas råd för funktionshinderfrågor.

3.1 Stöd och service
Synskadade ska få den ledsagning man har behov av. Stadens riktlinjer, senast antagna 2018, har i de flesta stadsdelarna fortfarande inte implementerats. Istället följs gammal, inarbetad praxis. Detta resulterar i att glappet mellan kommunfullmäktiges intentioner för ledsagningen och verkligheten kvarstår.

Oavsett om man blir beviljad sin ledsagning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller socialtjänstlagen, SoL, så hävdar vi att de av fullmäktige fastlagda principerna att ledsagningen ska ge goda levnadsvillkor ska gälla. Detta är något vi fortsätter att driva.

Ett projekt med finansiering från vårt riksförbund kring ledsagning med fokus på äldre genomfördes under året. Inom ramen för projektet ordnades två informationsträffar för äldre medlemmar. "Fika i mörker" genomfördes för biståndshandläggare den 1 december på Svartklubben i Stockholm. Dessvärre nådde vi inte de chefspersoner som var den ursprungliga målgruppen.

Den 8 september hade vi ett möte med socialborgarrådet Alexander Ojanne (S) och borgarrådssekreterare Philip Stewén. Här diskuterades framförallt ledsagning, men även digitala fixartjänster och taltidningen På tal om Stockholm togs upp.

Som en direkt följd av vårt påverkansarbete fattade socialnämnden i december beslut om reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och SoL. Av dokumentet framgår att besluten bör vara fleråriga. Tidsbegränsningar och nedskärningar måste motiveras. I bedömningen ska man titta på den enskildes livssituation och på om personen med hjälp av ledsagning kan bryta eller motverka isolering. En artikel om förändringen publicerades i tidningen Mitt i, där Håkan Thomsson intervjuades.

3.2 Information och kommunikation
Utgivningen av taltidningen På Tal om Stockholm minskades år 2019 till 35 nummer. Beslutet har inneburit negativa konsekvenser för synskadade som har behov av tilläggsinformation. År 2023 ökade dock utgivningen till 41 nummer. Vi arbetar för en fortsatt ökning.

Stockholms stads hemsida ska vara tillgänglig även för oss att kunna söka insatser via, och hitta information på. Eftersom många av våra medlemmar inte kan använda hemsidan hävdar vi att man även i fortsättningen ska ha möjlighet att komma i kontakt med stadens verksamheter per telefon.

3.3 Gatu- och trafikmiljö
Den 1 september 2022 började en ny förordning att gälla som ger kommunerna ökade befogenheter kring krav på parkering och möjlighet till bortforsling av felparkerade elsparkcyklar. Efter att denna förordning trädde i kraft har vi sett en tydlig minskning av problemen med felparkerade elsparkcyklar. Dock är vi fortfarande inte nöjda med utformningen av en del av dessa parkeringsplatser.

Den 15 juni deltog vi vid ett informationsevent med elsparkcykelföretaget Voi på Östermalmstorg. Här diskuterade vi bland annat elsparkcykelproblematik med Vois Sverigechef Viktor Olejnik. Allmänheten fick prova att gå en hinderbana med ögonbindel eller fingerad optik. Vi medverkade också i P4 Stockholm.

Snöröjningen och halkbekämpningen för gående är ett årligt återkommande problem. Att detta behöver bli bättre diskuterades med samtliga partier vid mötena inför valet 2022, men problemen kvarstår.

En särskild dialog har förts med Stockholms stad angående bättre möjligheter att ta sig med färdtjänst till och från det nyrenoverade Medborgarhuset på Södermalm. Dialogen ledde till att det nu är tillåtet att köra in på Medborgarplatsen med färdtjänst.

3.4 Övrigt intressepolitiskt arbete

3.4.1 Revidering av stadens program
Under 2023 har vi aktivt deltagit i arbetet med revidering av Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet. Under hösten var programmet ute på remiss, och vi har lämnat ett remissvar. Tanken är att programmet ska behandlas i kommunfullmäktige under våren 2024.

3.4.2 Besök på Järvaveckan
Fredagen den 2 juni besökte SRF Stockholms stad Järvaveckan på Spånga IP. Vi gick runt och pratade med bland andra Björn Häll Kellerman (V), äldre- och kulturborgarrådet Torun Boucher (V) och Leni Philip (C). Vi var också vid tältet där Unga med Synnedsättning med flera stod, och avslutade med att lyssna på Nooshi Dadgostars tal.

3.4.3 Vita käppens dag
Vita käppens dag uppmärksammas runt om i världen den 15 oktober varje år. År 2023 sammanföll vita käppens dag med distriktets medlemsforum där vi medverkade.

3.4.4 Samverkan med Unga Klara
Den 28 april träffade vi Alejandro Vivanco, produktionsansvarig på Unga Klara. Syftet var att diskutera hur deras produktioner kan bli mera tillgängliga och hur de kan nå ut med information om sina föreställningar.

3.4.5 Samverkan med socialförvaltningen
SRF Stockholms stad har en plats i socialförvaltningens referensgrupp. Gruppen har haft två möten under 2023.

3.4.6 Funktionshindersråden
Under 2023 har de nya funktionshinderråden kommit igång. Två träffar för ledamöter i funktionshindersråden har ordnats av Stockholms stad. Dessutom ordnades ett möte med rådens ordföranden och vice ordföranden under hösten.

SRF Stockholms stad ordnade en informations- och diskussionsträff för våra ledamöter den 20 augusti.

3.4.7 Representation i funktionshinderråden
Vid slutet av 2023 hade föreningen företrädare i funktionshinderråden enligt följande:

- Bromma-Hässelby-Vällingby: Kaj Nordquist och Keity Löfgren Klynne.

- Enskede-Årsta-Vantör-Farsta-Skarpnäck: Anne Mondotter och Lena Nisula   Wester.

- Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö-Skärholmen: Margareta Åsén Johansson.

- Norra innerstaden och Kungsholmen: Monicka Zachari.

- Järva: Doaa Zatara och Tara Aziz.

- Södermalm: Carola Gioti.

- Arbetsmarknadsnämnden: Doaa Zatara och Sven Zachari.

- Bostadsbolagen: Stefan Mattson.

- Fastighetsnämnden och miljö- och hälsovårdsnämnden: Stefan Mattson.

- Idrottsnämnden: Boris Samuelsson.

- Kommunstyrelsen: Kaj Nordquist, ordinarie, och Håkan Thomsson, ersättare.

- Kulturnämnden: Sara Shamloo Ekblad.

- Kyrkogårdsnämnden: Lillemor Högselius.

- Social-, äldre- och överförmyndarnämnden: Gunnar Sandström.

- Stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden: Monicka Zachari.

- Trafiknämnden: Lena Nisula Wester.

- Utbildningsnämnden: Rakel Eriksson.

- Värme, vatten, hamn och Stokab: Pia Stenberg.

- Stockholm Business Region: Gunnar Häger.

- Ekerö: Stig Becker.

En nomineringsgrupp bestående av Funktionsrätt Stockholm, DHR Stockholm och SRF Stockholms stad gör kontinuerligt kompletteringsnomineringar till funktionshindersråden och samverkar i rådsarbetet. Här representeras vi av Kaj Nordquist och Håkan Thomsson.


4 Information
 

4.1 Hemsida och sociala medier
Föreningens hemsida har adress www.srf.nu/stockholm och ligger under riksförbundets domän. Hemsidan är en viktig informationskanal och riktar sig både till medlemmar och allmänhet.

På hemsidan finns information om föreningen, aktiviteter, studieprogram och vad som för övrigt kan vara på gång.

Föreningen har ett Facebook-konto, där aktuell information om vad som händer i föreningen läggs ut. Under 2022 öppnades även ett Twitterkonto, men detta har vi inte använt aktivt.

4.2 Brokiga Blad
Brokiga Blad är föreningens medlemstidning som utkommit med fyra nummer under 2023. Tidningen produceras i punktskrift, inläst form, storstil och elektroniskt. I Brokiga Blad finns föreningens studieprogram, annonser om aktiviteter, artiklar med mera. Redaktör för Brokiga Blad är Håkan Thomsson. Ansvarig utgivare är Kaj Nordquist.

Vid årets slut var upplagan 48 ex på punktskrift, 136 inlästa ex, 376 ex på storstil och 576 prenumeranter fick tidningen via e-post. Den elektroniska upplagan har ökat kraftigt sedan föregående år och storstilsupplagan har ökat med två medan den inlästa upplagan och punktutgåvan har minskat.

Brokiga Blad finns även på hemsidan och kan laddas ner därifrån.

4.3 E-postutskick
De prenumeranter som har e-post som sitt förstahandsval som medium får e-postutskick om olika aktiviteter i föreningen. För att inte de medlemmar som har ett annat medium som förstahandsval ska missa denna information, så finns dessa e-postutskick som annonser i taltidningarna På tal om Stockholm och Läns och Riksnytt.

4.4 Aktivitetstelefon
Föreningen har en telefonsvarare där medlemmarna får aktuell information om kommande aktiviteter. Telefonnumret är 08-452 22 06.


5 Medlemsverksamhet

5.1 Medlemsantal
Vid årsskiftet 2023/2024 hade föreningen 918 medlemmar, en ökning med 43 medlemmar. 834 är synskadade, en ökning med 32 medlemmar. Var av 14 röstberättigade vårdnadshavare och 84 stödjande, en ökning med 28 stödjande medlemmar. När föreningen nybildades hösten 1977 hade vi ca 900 medlemmar. I följande tabell anges medlemsantalet den 31 december de senaste åren samt förändringar under året.

Medlemsantal 31/12: Ändring inom parentes.

2019 863 (+26)

2020 849 (-14)

2021 873 (+24)

2022 875 (+2)

2023 918 (+43)

53 medlemmar är under 32 år, varav 16 medlemmar under 18 år. Det är en minskning med 5 medlemmar under 32 år.

307 medlemmar är mellan 32 och 65 år, vilket innebär en ökning med 46 medlemmar

554 medlemmar är 66 år och äldre, varav 5 medlemmar är över 100 år.

Det är 581 kvinnor och 335 män som är medlemmar, både synskadade och stödjande, samt 2 juridiska personer.

Under året har 34 medlemmar avlidit och vi har fått 118 nya medlemmar.

5.2 Mottagande av nya medlemmar
Nya medlemmar bjöds in till en lunch den 12 maj, då de även fick information om föreningens verksamhet och möjlighet att träffa styrelseledamöter, anställda på kansliet och andra medlemmar. Inbjudan gällde även en anhörig eller vän. Denna aktivitet var mycket uppskattad och lockade 23 nya medlemmar.

5.3 Gotlandssalen
Gotlandssalen består av fyra rum i varierande storlekar – mellan de två större finns en vikvägg, vilket innebär att ett ännu större rum med plats för 80 personer kan skapas.

Förutom att vi själva använder lokalen hyr vi också ut till närstående föreningar och externa gäster.

Under det gångna året ser siffrorna ut som följer:

·      Externa gäster                          276 710 kr (föregående år 90 100 kr)

·      Närstående organisationer       109 092 k

·      SRF Sthlm stad                        280 820 kr

5.4 Aktiviteter 

5.4.1 Torsdagscaféer
De populära torsdagscaféerna har anordnats även under 2023.

Vid 5 tillfällen under våren och 4 tillfällen under hösten har medlem­marna bjudits in till torsdagscafé med olika aktuella teman, bland annat har våra sömnadscirklar visat upp kläder de sytt. Exempel på andra teman har varit Luciacafé, musikunderhållning och frågesport.

5.4.2 Medlemspubar
Medlemspubbar har anordnats 4 gånger under våren och 4 gånger under hösten. Teman har bland annat varit föreläsning om öl, karaoke, alla hjärtans dag, frågesport samt julfest.

5.4.3 Temakvällar och temadagar
Under våren anordnades 4 temakvällar om att odla på balkong. Deltagarna fick prova på att odla och vid ett tillfälle besöktes en blomsterhandel för att ge möjlighet att köpa växter.

Under hösten anordnades en temadag med titeln Folksångslördag, där deltagarna fick prova på att sjunga folksånger från Sverige och andra länder.

Vid 2 tillfällen under året anordnades visning av damkläder. Deltagarna hade möjlighet att se och känna på samt köpa kläder.

Vid 2 tillfällen, 20 juni och 6 oktober, anordnades temaeftermiddagar med information och diskussion om kommunal service för synskadade över 65 år.

I mars anordnades bingospel i Gotlandssalen.

5.4.4 Återkommande aktiviteter
Sittgymnastik och simning har anordnats under både vår- och höstterminen.

5.5 Ögats dag
Den 25 januari anordnades ett event kallat Ögats dag med syfte att öka antalet medlemmar. Deltagarna fick information om föreningen och vårt arbete, visning av tekniska hjälpmedel samt information om ögat och dess sjukdomar.

5.6 Funktionärshelg
Den 21-22 oktober genomfördes en mycket uppskattad funktionärshelg på Almåsa Havshotell. Teman var bland annat intressepolitiska frågor, medlemsverksamhet, sång och musik samt stresshantering. På funktionärshelgen deltog 27 funktionärer, 5 personal och 1 ledsagare.


6 Studier

6.1 Om cirklarna
Vår cirkelverksamhet genomförs i samarbete med ABF Stockholm. Nya cirklar 2023 var iPhone för nybörjare och iPhone fortsättningscirkel. Cirklarna i Matlagning resp. punktskrift har varit vilande under ett par terminer, men togs upp igen under 2023.

Alla våra hantverkscirklar, korgflätning, stickning och sömnad, är mycket populära och genomförs såväl dag- som kvällstid. Under hösten anordnades korgflätning endast på dagtid på grund av kraftig kostnadsökning gällande material och transporter. Andra teman för cirklar har varit engelsk konversation, folksång i kör och lyrik.

Många av cirklarna är mycket populära och har pågått under ett antal terminer. De nya cirklarna lockade många medlemmar som tidigare inte engagerat sig i föreningens aktiviteter.

6.2 Cirkelverksamheten i siffror
SRF Stockholms Stads studiecirklar, antal timmar och deltagare:

(En timme är lika med en studietimme, dvs 45 minuter)

Vårterminen

Engelsk konversation, 30, 9

Folksång i kör, 12, 6

Korgflätning dagtid, 48, 7

Korgflätning kvällstid, 48, 5

Korsord, 30, 3

Lyrik, 15, 7

Mindfulness nybörjare, 15, 7

Mindfulness fortsättning, 30, 4

Stickning dagtid, 30, 7

Stickning kvällstid, 27, 12

Sömnad förmiddag, 40, 5

Sömnad eftermiddag, 40, 5

Höstterminen

Engelsk konversation, 30, 9

Iphone nybörjare, 20, 5

Iphone fortsättning, 20, 3

Korgflätning, 40, 5

Lyrik, 15, 6

Matlagning, 9, 4

Mindfulness nybörjare, 15, 7

Mindfulness fortsättning, 30, 6

Punktskrift 30, 3

Stickning dagtid, 30, 6

Stickning kvällstid, 27, 12

Sömnad förmiddag, 40, 6

Sömnad eftermiddag, 40, 5

Antal cirklar: 25

Antal timmar: 711

Antal deltagare: 154


7 Internationellt

Solidaritet och rättigheter har i hela vår historia varit vägledande för vårt arbete. Vi har möjlighet och förmåga att dela med oss till människor i andra delar av världen som i väsentliga avseenden har det mycket sämre än vi, men som vi också har mycket gemensamt med.

SRF Stockholms stad i samverkan med Synskadades Riksförbund bedriver ett projekt tillsammans med den afrikanska synskadeunionen, AFUB (African Union of the Blind). AFUB är en samarbetsorganisation för nationella synskadeorganisationer i Afrika. Vårt internationella utvecklingssamarbete bedrivs inom ramen för MyRight som samordnar den svenska funktionshinderrörelsens partnerskapsarbete. MyRight erhåller biståndsmedel från Sida genom ForumCiv.

Projektets syfte är att stödja AFUB och utbilda och stödja nationella organisationer att på ett konkret sätt kunna använda FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 i organisationernas påverkansarbete. Det innebär att synskadade i organisationerna utbildas och ges möjlighet att genomföra aktiviteter för påverkan av beslutsfattare.

Från och med 2023 stöttar vi synskadeorganisationerna i Botswana, Etiopien och Gambia. Projektet följs av en särskild arbetsgrupp, den så kallade AFUB-gruppen, som tillsatts av styrelsen. Vi har regelbundna partnerskapsmöten med AFUB och våra systerorganisationer i Botswana, Etiopien och Gambia.

Den 28-29 januari deltog AFUB-gruppen i vårt riksförbunds nätverksträff för projektaktiva på Almåsa.

I månadsskiftet oktober/november gjordes en resa till Rabat i Marocko. Två personer från AFUB-gruppen deltog. I Rabat deltog vi i AFUB:s generalförsamling och höll därefter ett partnerskapsmöte.


8 Ekonomi

 
RESULTATRÄKNING

 (tkr=tusentals kronor)                                                                             2023                                                                            
2022

VERKSAMHETSINTÄKTER

Medlemsavgifter                                                        
+ 223                                                                     
+ 213

Deltagaravgifter                                                         
+ 67                                                                         
+ 52

Försäljning                                                                 
+ 87                                                                          
+40

Gotlandssalen                                                           
+ 709                                                                     
+ 505

Kommunala bidrag                                                 
+ 1 440                                                                  
+ 1 440

Bidrag för personal,                                                   
+ 755                                                                     
+ 769

Övriga bidrag                                                             
+ 158                                                                       
+ 42

Donationer och gåvor                                                                                 +2                                                                              
+76

Övriga verksamhetsintäkter                                       
+ 39                                                                         
+ 56

S:A VERKSAMHETSINTÄKTER                        
+ 3 480        
+ 3 193


VERKSAMHETSKOSTNADER

Aktivitetskostnader                                                     
- 579                                                                      
- 250

Lokalkostnader                                                          
- 898                                                                      
- 843

Förbrukningsinventarier                                              
- 15                                                                          
- 83

Förbrukning och maskiner                                          
- 170                                                                      
- 225

Information                                                                 
- 55                                                                          
- 54

Kontorsmaterial, IT, post                                             
- 107                                                                      
- 105

Organisationskostnader                                               -73                                                                          
- 87

Köpta tjänster/Inhyrd personal                                    
- 421                                                                      
- 597

Ledsagningstjänster                                                   
- 139                                                                      
- 121

Funktionärs/personalutbildning                                   
-129                                                                         
-94

Personalkostnader,                                                  
- 2 475                                                                   
- 2 166

Avskrivningar,                                                             
- 13                                                                         
- 13

Övriga verksamhetskostnader                                     -88                                                                           
-10                                                                                    

S:A VERKSAMHETSKOSTNADER                  
- 5 163          
- 4 612

Verksamhetsresultat                                         
- 1 718         
- 1 419

Finansiella poster

Utdelningar                                                                
+ 744                                                                  
+ 1 054

Reavinster/förluster                                                                             +294                                                                          
-2 286

Ränteintäkter                                                                                 +4                                                                                
+2

Övr. finansiella kostnader                                           
- 136                                                                       
-157

SUMMA FINANSIELLA POSTER                        
+906            
-1 387

Resultat efter finansiella poster                             
- 777           
- 2 806
                                                                                                      
2023                                                                             
2022                                                                               
(tkr)                                                                           

Bokslutsdispositioner,

Avsättningar:

Lillemor Sandbergs donation                                                                                   
-                                                                                   
0

Summa avsättningar                                                                                   
-                                                                                 
- 0

Ianspråktagna medel:

Lisa Blockers donation ungdomsverksamhet                                                                                 +0                                                                                  
+

Nils Erikssons gåva ungdomsverksamhet                  
+ 0                                                                              
+0

Johan och Anna Fahléns minnesfond barn/ungd       
+ 11                                                                            
+0

Maja-Lisa Rehnströms donation för vård                    
+ 113                                                                     
+ 115

Gudrun Hammars fond semesterhem                        
+ 7                                                                             
+ 0

Edvin Ericsons gåva SV-träffar                                    -0                                                                             
+ 0

Bidrag Dalheimers fond upp/utrustning G-salen         
+ 0                                                                             
+ 0

Summa ianspråktagna medel:                                   
+ 131                                                                     
+ 115

SUMMA BOKSLUTSDISPOSITIONER                     
+ 131                                                                     
+ 115

ÅRETS RESULTAT                                              
-646           
-2 691

Förslag till vinst/förlustdisposition

Avsätts till Föreningsfonden                                        
- 0                                                                                
0

Ianspråktages ur M och J Saxons donation                 -0                                                                             
+ 0

Balanserat resultat till ny räkning                                 -646                                                                    
-2 691

BALANSRÄKNING
                                                                      
2023-12-31                                                              
2022-12-31                                                                               
(tkr)                                                                           

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, not 2                                                                                 27                                                                                
40

Summa materiella anläggningstillgångar             
27                
40

Finansiella anläggningstillgångar, not 3

Aktieandelar Kungshallen Bingokonsult                                                                                   9                                                                                  
9

Aktier, depå                                                               
8 878                                                                   
11 579

Räntebärande placeringar, depå                                
4 512                                                                     
1 945

Summa finansiella anläggningstillgångar            
13 399                                                                   
13 533

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR           
13 426          
13 573

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar                                                                               223                                                                              
164

Förutbetalda kostnader

och upplupna intäkter, not 4                                                                               221                                                                              
230

Summa kortfristiga fordringar                                                                               444                                                                              
394

Kortfristiga placeringar, not 3

SHB Lux korträntefond Mega                                                                                   0                                                                                  
0

Nordea Sekurafond                                                                                   0                                                                                  
0

Summa kortfristiga placeringar                                                                            0                                                                                  
0

Kassa och bank

Kassa och bank                                                                               703                                                                           
1 636

Summa kassa och bank                                                                               703                                                                           
1 636

S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR                    
1 147         
2 030

SUMMA TILLGÅNGAR                                      
14 573         
15 603

EGET KAPITAL OCH SKULDER               
2023-12-31   
2022-12-31                                                                              
(tkr)                                                                           

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Alvar och Frida Bloms fond                                      
3 780       
3 780

Summa bundet eget kapital                                      
3 780       
3 780

Fritt eget kapital

Fria donationsmedel                                                 
9 874       
3 640

Ändamålsbestämda medel                                        
3 864       
3 995

Balanserat resultat                                                    
-3 905               
0

Årets resultat                                                             
-646          
2 691

Summa fritt eget kapital                                           
9 187     
10 326

SUMMA EGET KAPITAL                                       
12 967      
14 106

Kortfristiga skulder                                                   

Avsättning upp/utrustning Gotlandssalen                         0                                                                                
0

Leverantörsskulder                                                       294                                                                        
246

Övriga skulder                                                                               422                                                                              
319

Upplupna kostnader och

 förutbetalda intäkter,                                                      890                                                                        
932

Summa kortfristiga skulder                                    
1 606      
1 497

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER        
14 573          
15 603

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper

Föreningens redovisning överensstämmer med etablerade redovisnings- och värderingsprinciper och följer bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden.

Följande värderings- och redovisningsprinciper har tillämpats i årsbokslutet:

Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas livslängd.

Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande:

Datorer                     33%

Inventarier                20%

Fordringar

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta

Not 3

Föreningens förvaltade kapital per den 31 december 2023

Kapitalförvaltningen sköts av Söderberg & Partner. De har ett diskretionärt uppdrag, vilket innebär att de har mandat att göra affärer inom de riktlinjer som finns. I föreningens stadgar anges att riktlinjerna för förvaltningen ska vara långsiktighet och låg risk i placeringarna.

Det bokförda värdet är lika med anskaffningsvärdet. Vid årets början låg marknadsvärdet 362 tkr under det bokförda värdet. Efter årets handel med vinstframtagningar under året överstiger marknadsvärdet vid årets slut det bokförda värdet med 204 tkr. Under året har 1 650tkr uttag gjorts ur depån, utdelningar och reavinster har återinvesterats.

Vid omplaceringar i depån har försäljningar givit ett totalt resultat på + 294tkr (-2 286 tkr). Årets utdelningar gav 744 tkr (1 054 tkr). Jämförelsebelopp 2022 inom parentes.

                             
                                     2023-12-31                            2022-12-31

Värden i tkr                Bokfört  Marknads                Bokfört  Marknads

Svenska aktier:             9 239         9 258                   11 579      11 284

Utländska aktier:                   -                 -                   -                 -

Summa aktier:               9 239         9 258                 11 579       11 284

Sv räntebärande:           4 512         4 697                   1 945      1 878

Utl räntebärande:                  -                 -                   0                0

Summa räntebärande:   4 512         4 697               1945         1 878

Totalt                             13 751        13 955              13 524       13 162

Likvida medel depå:                             47                                     1 009

Innehavet i Kungshallen Bingokonsult gav en utdelning på 19 tkr.

9 Avslutning 

Låt oss avslutningsvis upprepa:

Att våra ambitioner är att engagera många medlemmar. Genomföra caféverksamheten, pubkvällar och luncher för nya medlemmar.

Vi vill se till att synskadade i Stockholm kommer att träffas, umgås och arbeta tillsammans.

För den som vill stödja föreningen ekonomiskt har vi följande konton:

Kontonummer pg: 967870-7

Swishnummer: 123 662 10 15.

Vi i styrelsen i SRF Stockholms stad vill framföra ett varmt tack till alla som genom sina insatser bidragit till föreningens arbete.
Vi vill tacka alla

medlemmar som deltar och stöder verksamheten,
personer som givit bidrag och donationer till föreningen.
vår anställda personal, som möjliggör stora delar av verksamheten.
Stockholms stad som givit föreningen ekonomiskt stöd

Stockholm i februari 2024

(Underskrifter finns på sidan 25 i pdf-versionen.)