Det är ofta omöjligt eller ytterst svårt att ta del av kallelser och annan information inför ett besök och att läsa journaler och recept. Att anmäla sig inför ett besök när det inte finns någon bemannad reception är också en stor utmaning. Det är även helt nödvändigt att kunna få ledsagning i samband med besök eller när man vårdas på sjukhus. Att hitta en mottagning på ett sjukhus är omöjligt för den som har en grav synskada eller är blind. Teknik kan inte ersätta personlig service eller ledsagning. Ett tillgänglighetsnummer skulle kunna vara till hjälp för många.

Enligt 3 kap. 6 § patientlagen (2014:821) ska informationen ”anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra förutsättningar”. Av förarbetena till lagen framgår att informationen ska lämnas i former som stärker patientens delaktighet och självbestämmande. Den får inte ges slentrianmässigt, utan måste anpassas till den aktuella patientens förutsättningar, bland annat funktionsnedsättningar.

Fem åtgärder för en mer tillgänglig vård


Synskadades Riksförbund föreslår:

  • Att alla regioner inrättar ett tillgänglighetsnummer för vårdfrågor. Där skulle bland annat synskadade kunna ställa frågor om vården och även boka ledsagning. Det ska inte behöva göras några knappval för att komma i kontakt med tillgänglighetsnumret. Vissa regioner har ett sådant nummer för hjälp inom kollektivtrafiken. Tillgänglighetsnumret skulle också kunna hjälpa till med olika typer av bokningar som normalt görs digitalt. Det gäller exempelvis om en massvaccination ska göras.

  • Att alla vårdgivare ska skicka ut kallelser och information inför besök digitalt i format som följer tillgänglighetstandarder enligt DOS-lagen (2018:1937).

  • Att den som inte använder digitala kanaler i stället inför ett besök ska kunna få kallelser och annan information på punktskrift, i inläst form eller i stor stil genom att registrera ett medieval. Registreringen skulle kunna göras via tillgänglighetsnumret.

  • Att den som inte kan ta del av sin journal kan få hjälp med det. Regionerna skulle kunna tillhandahålla ombud, vårdlotsar, som omfattas av sedvanlig vårdsekretess. Patienten skulle också ha rätt att välja en person som ska vara ombud.

  • Att alla vårdgivare ska vara skyldiga att alltid tillhandahålla ett alternativ i form av personlig service som är lätt att komma i kontakt med om en incheckningsautomat används som anmälningsmetod vid ett besök.